Artalk.cz

do 8. 3. 2021 / Voľná pracovná pozícia Kurátor/ka v GaJK

Výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu Kurátor/ka / Galéria Jozefa Kollára / Banská Štiavnica / do 8. 3. 2021

Voľná pracovná pozícia KURÁTOR/KURÁTORKA.

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica informuje o voľnej pracovnej pozícii KURÁTOR / KURÁTORKA umelecko – historického zbierkového fondu v Galérii Jozefa Kollára

Rámcová náplň práce kurátora/kurátorky umelecko – historického zbierkového fondu:
–    samostatné a odborné spravovanie a vedecké zhodnocovanie múzejných zbierok, s akcentom na umelecko  –
historickú zbierku Slovenského banského múzea (ďalej SBM);
–    samostatná kurátorská činnosť zameraná na inovatívne formy výskumu prezentácie umelecko – historickej zbierky;
–    odborná spolupráca v kurátorských tímoch (interní aj externí odborníci), ktoré  tvoria koncepty, scenáre a realizujú výstavné projekty a stále expozície SBM;
–    samostatné riešenie vedecko-výskumných úloh z odboru umeleckej histórie, s akcentom na fenomény zbierkovej kolekcie SBM, ktorá korešponduje s kultúrno – historickými hodnotami lokality;
–    samostatne tematizuje problematiku vzniku špecifických umeleckých foriem v historických banských lokalitách v regióne, na Slovensko, ale aj v širších stredoeurópskych kontextoch;
–    samostatne tvorí a spolupracuje pri tvorbe a uvádzaní sprievodných inovatívnych podujatí pre verejnosť v SBM a Galérii Jozefa Kollára;
–     iniciuje akvizičnú činnosť galérie so zreteľom na kontinuitu zbierky a s akcentom na formovanie jej nového smerovania, ktoré bude tematizovať environmentálne témy;
–      v súlade s úlohami SBM poskytuje odbornú pomoc v procese popularizácie a ochrany kultúrneho dedičstva;

Požiadavky na uchádzača: 
Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v niektorom z odborov:
•    dejiny umenia
•    teória umenia
•    estetika
•    kurátorské štúdiá (resp. relevantné príbuzné odbory)
Znalosť cudzieho jazyka: dobrá komunikačná znalosť anglického jazyka, znalosť ďalších jazykov sú výhodou.
Publikačná činnosť  v príslušnom odbore.
Prax v múzejnej, alebo galerijnej prevádzke je výhodou.
Osobné spôsobilosti:
–    osobná integrita, občianska a morálna bezúhonnosť, schopnosť pracovať samostatne i v tíme, komunikatívnosť, rozvinuté interpersonálne zručnosti, zodpovednosť, spoľahlivosť, zanietenosť
Predpokladaný termín nástupu: 1. 4. 2021, dohoda o presnom termíne možná
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Pracovný čas: ustanovený týždenný pracovný čas – 37,5 hod.
Miesto výkonu práce: Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici
Finančné ohodnotenie: Plat bude určený podľa zákona 553/2003 Z.z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa katalógu pracovných činností podľa prílohy č. 1) 10 – kultúra, platová trieda 7 v základnej stupnici platových taríf pri výkone práce vo verejnom záujme. Základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Zamestnanecké výhody, benefity:
Pružný pracovný čas, osobný príplatok, podľa aktuálnych finančných možností sú zamestnancom vyplácané odmeny, možnosť odborného rastu, možnosť podieľať sa na formovaní vedecko-výskumného centra.
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť , profesijný štruktúrovaný životopis
Zoznam prednáškovej, vedeckej a publikačnej činnosti
Motivačný list
Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Doklady zašlite na adresu: Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
Termín doručenie dokladov: do 8. 3. 2021 do kancelárie riaditeľky Slovenského banského múzea.
Bližšie informácie: +421 45 694 9411, mzdy@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *