Artalk.cz

Kroky k samostatnosti Kunsthalle Bratislava

Kroky k samostatnosti Kunsthalle Bratislava

Osobná účasť ministerky kultúry SR – Ľubice Laššákovej na otvorení výstavy Inverzná romantika (04.04.2019) spustila rad udalostí, ktoré by mali viesť k vzniku samostatnej štátnej príspevkovej organizácie Kunsthalle Bratislava.

Len pár dní predtým (01.04.2019) sa na pôde galérie konalo prvé neverejné stretnutie zástupcov výtvarnej obce Slovenska. Zúčastnili sa ho Blažej Baláž, Jana Kapelová, Dávid Koronczi, Lenka Kukurová, Alexandra Kusá, Róbert Makar, Ilona Németh, Martin Piaček, Lýdia Pribišová, Erik Šille, Maja Štefančíková, Ján Triaška, Nina Vrbanová a Pavol Weiss. Zástupcovia obce spoločným prehlásením požiadali Ministerstvo kultúry o: 1) samostatnosť a právnu subjektivitu Kunsthalle Bratislava, 2) stabilizáciu v priestore Domu umenia na Nám. SNP č. 12 a odovzdanie správy Domu umenia pod Kunsthalle Bratislava, 3) koncepčné riešenie oblasti kreatívneho priemyslu, ktoré nebude na úkor už existujúcich kultúrnych inštitúcií, 4) nevyhnutný otvorený a odborný dialóg pred plánovanými zmenami v oblasti umenia a kultúry. Prehlásenie bolo paralelne zverejnené na Changenet.sk v podobe petície, ku ktorej sa k dnešnému dňu pripojilo takmer 1400 signatárov zo Slovenska i zahraničia.

Na verejnej vernisáži výstavy Inverzná romantika v Kunsthalle Bratislava ministerka kultúry Laššáková upokojila spoločnosť tým, že rezort neplánuje galériu zrušiť a že pôjde len o vymaľovanie a reštaurovanie priestorov, v ktorých Kunsthalle Bratislava pôsobí a vykonáva svoju činnosť. Podľa jej slov by malo byť tzv. Kreatívne centrum Bratislava zriadené s ohľadom na už existujúcu a dobre fungujúcu inštitúciu Kunsthalle Bratislava. O slovo na vernisáži sa prihlásili aj zástupcovia výtvarnej obce – Jana Kapelová a Ján Triaška, ktorí ministerke a početnému publiku prečítali text spoločného prehlásenia a v signovanej forme ho odovzdali do rúk ministerky.

Kunsthalle Bratislava medzitým vytvorila a rozbehla masívnu iniciatívu #Stojím pri Kunsthalle, zameranú na podporu myšlienky inštitucionálneho osamostatnenia a priestorovej stabilizácie Kunsthalle Bratislava. Iniciatívu svojou účasťou a názorom pro bono podporili mnohé osobnosti najmä z oblasti kultúry (umelci, hudobníci, filmári, architekti, spisovatelia, pedagógovia, predstavitelia inštitúcií, občianski aktivisti, a pod.). Aj v týchto dňoch iniciatívna aktívne pokračuje, šíri fotografie osobností spolu s myšlienkami na podporu Kunsthalle Bratislava hlavne v on-line a mediálnom prostredí. Počas letných mesiacov bude možné iniciatívu #Stojím pri Kunsthalle vidieť aj vo verejnom priestore na bilboardových plochách v meste a okolí. Kunsthalle Bratislava za túto možnosť a podporu vďačí mediálnemu partnerovi – spoločnosti euroAWK.

Na iniciatívu a aktivity Kunsthalle Bratislava nadviazala aj Iniciatíva študentky a študenti VŠVU stoja pri KHB, ktorá ako reakciu na predchádzajúce udalosti zorganizovala na pôde VŠVU dňa 08.04.2019 verejnú diskusiu, ktorá niesla názov Ako ďalej s Kunsthalle? Čo s kreatívnymi centrami?. Ako hostí do diskusie, ktorú moderoval Michal Hvorecký, študenti pozvali Ninu Vrbanovú, Ľubicu Laššákovú, Alexandru Kusú, Bohunku Koklesovú, Vieru Dubačovú, Ilonu Németh, Zoru Jaurovú a Michala Bartóka. Počas diskusie na pôde VŠVU ministerka kultúry Laššáková verejne prisľúbila, že podporí vznik samostatnej štátnej príspevkovej organizácie Kunsthalle Bratislava, a že pokiaľ ide o zákon, je to možné urobiť od 01.01.2020.

Na verejný prísľub ministerky obratom reagovala oficiálna žiadosť Niny Vrbanovej o spustenie procesov spojených so zriadením novej organizácie, ktorá bola na MK SR podaná dňa 11.04.2019. Vzápätí bola dňa 12.04.2019 Slovenskej národnej galérii adresovaná žiadosť MK SR o dodanie podkladov súvisiacich s procesom osamostatnenia najneskôr do 10.05.2019. Všetky tieto dokumenty, ako aj plné znenie vypracovaných podkladov zriadenia novej organizácie, ktoré boli prostredníctvom Slovenskej národnej galérie podané dňa 06.05.2019, tvoria prílohu tejto tlačovej správy.

Poverená riaditeľka Nina Vrbanová sa v spoločnosti Ilony Németh a Bohunky Koklesovej stretla na témy spojené s podporou a budúcim fungovaním Kunsthalle Bratislava aj s primátorom mesta Bratislava – Matúšom Vallom dňa 15.04.2019. Výsledkom stretnutia bola písomne formulovaná podpora hlavného mesta, list adresovaný ministerke kultúry, v ktorom mesto deklarovalo svoj záujem a aktívne zapojenie sa v prípade, že rezort kultúry Kunsthalle Bratislava osamostatní a položí mu tak do budúcnosti pevné základy.

Na pôde KHB sa 24. 04. 2019 konalo druhé neverejné stretnutie zástupcov výtvarnej obce Slovenska. Zúčastnili sa ho Alexandra Kusá, Pavol Weiss, Lýdia Pribišová, Maja Štefančíková, Renáta Niczová, Jana Kapelová, Nina Vrbanová a Stanislav Krajči. Na stretnutí sa pojednávalo
o doterajších krokoch podniknutých v snahe o osamostatnenie inštitúcie ako aj o najsledujúcich cieloch a stretégiách.

Umelecká a kultúrna verejnosť Slovenska dodnes nedisponuje transparentnými informáciami o pláne zriadenia tzv. Kreatívneho centra Bratislava, ani o plánovanej rekonštrukcii budovy Domu umenia. O zverejnenie informácií, ktorých držiteľom je Národné osvetové centrum, opätovne požiadala umelkyňa Jana Kapelová oficiálnym listom dňa 25.04.2019.

V aktivitách na podporu Kunsthalle Bratislava pokračuje aj Iniciatíva študentky a študenti VŠVU stoja pri KHB. Do diskusie zapájajú a mobilizujú ďalších študentov z Banskej Bystrice, Košíc a iných miest. Založili vlastnú facebookovú stránku Stojíme pri kultúre, kde koncentrujú a zverejňujú všetky získané informácie, avizujú svoje aktivity. Plánujú zorganizovať ďalšie verejné diskusie, okrem iných aj so zapojením predstaviteľov Ministerstva financií SR. Založenie novej príspevkovej organizácie bude závisieť aj od súhlasu a finančnej podpory tohto rezortu.

Do dnešného dňa KHB stále neboli pridelené prioritné projekty, ktoré boli prostredníctvom SNG vyžiadané od MK SR. KHB spolu žiadala o 180 000 € na tri projekty – celoročný výstavný program na 1. poschodí KHB, na celoročný program v Kunsthalle LAB a Kunsthalle KLUB a na on-line databázu súčasného slovenského vizuálneho umenia. Neistota pridelenia finančných prostriedkov v takto vysokom dátume môže mať dopad na prípravu nadchádzajúcej medzinárodnej výstavy s názvom Orient 2 a taktiež na prezentáciu litovského umelca Žilvinasa Landzbergasa, ktorého dielo si diváci mohli pozrieť aj na uplynulom ročníku prestížneho Bienále v Benátkach.

– – – – –

Kunsthalle Bratislava týmto verejne ďakuje všetkým, ktorý ju doteraz podporili, osobitne:

Jane Alexovej, Zuzane Böhmerovej, Jane Močkovej, Vladimíre Gahérovej, Martinovi Chlebovcovi, Antonovi Vydrovi, Andrei Makýšovej, Eve Jonisovej, Dagmar Hrubšovej, Eme Stanovskej, Barbore Bodákovej, Ivane Komanickej, Danielovi Kazankovi, Blažejovi Balážovi, Jane Kapelovej, Dávidovi Koronczimu, Lenke Kukurovej, Róbertovi Makarovi, Ilone Németh, Martinovi Piačekovi, Lýdii Pribišovej, Erikovi Šillemu, Maji Štefančíkovej, Jánovi Triaškovi, Pavlovi Weissovi, Borisovi Némethovi, Matúšovi Lagovi, Róbertovi Lenártovi a spoločnosti euroAWK, Konrádovi Rigovi, Beate Jablonskej, Mire Sikorovej-Putišovej, Akadémii umení v Banskej Bystrici, Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulte umení na Technickej univerzite v Košiciach, Akademii výtvarných umění v Prahe, Goetheho inštitútu v Bratislave, Asociácii doktorandov Slovenska, Galérii Medium, Iniciatíve študentky a študenti VŠVU stoja pri KHB, Zore Jaurovej, Bohunke Koklesovej, Viere Dubačovej, Matúšovi Vallovi, Rudolfovi Sikorovi, Borisovi Ondreičkovi, Linde Fintorovej, Marekovi Kubošovi, Petrovi Kalmusovi, Ivanovi Gerátovi, Jozefovi Ondzikovi, Danielovi Rabinovi, Ivane Mer, Jakubovi Kuchárekovi, Zuzane Pacákovej, Martinovi Knutovi, Martinovi Bajaníkovi, Lucii Tallovej, Magdaléne Vášáryovej, Dane a Oliverovi Kleinertovým, Uršule a Martinovi Žúži, Michalovi Hvoreckému, Braňovi Kováčovi, Ludvikovi Baginovi, Lacovi Oravcovi, Andrei a Ilja Skočekovým, Olji Triaške Stefanović, Jaroslavovi Pilátovi, Marošovi Hečkovi, Milote Havránkovej, Dorote Sadovskej, Petrovi Barényimu, Katarzii, aukčnej spoločnosti SOGA, Petrovi Rónaiovi, Radovanovi Čerevkovi, Elene Akácsovej a Alene Kunicovej.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *