Artalk.cz

Výzva na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia (do 2

Výzva na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia

Rada Fondu na podporu umenia vyzýva na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa Fondu.

V súlade s § 4 ods. 2 písm.k) v spojení s § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v spojení s čl. 12 Rokovacieho poriadku rady Fondu na podporu umenia, rada Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada“) týmto

vyzýva

na predkladanie prihlášok na kandidáta na funkciu riaditeľaFondu na podporu umenia.

Prihlášku podpísanú kandidátom / kandidátkou spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť Fondu na podporu umenia na adresu Cukrová 14, 811 08 Bratislava do 24. apríla 2019 do 15.00 hod. v uzatvorenej obálke s označením „Prihláška na funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia. NEOTVÁRAŤ“.

Prihlášku je možné doručiť osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou. Rozhodujúci je čas doručenia prihlášky do podateľne Fondu na podporu umenia alebo dátum podania na poštovú prepravu.

Podrobné informácie o výzve, prihláške a prílohách prihlášky nájdete na webovom sídle fondu:
https://www.fpu.sk/sk/oznamy/614-vyzva-na-predkladanie-prihlasok-na-funkciu-riaditela-fondu-na-

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *