Artalk.cz

TZ: „Oklamem smrť, prehltnem noc“

Martin Gerboc, Jiří Petrbok,  Daniel Pitín / „Oklamem smrť, prehltnem noc“ / Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / Jihlava / 26. 5. – 26. 8. 2012

Divadlo. Príbeh. Miesto, čas a spôsob, akým sa odohráva. Herci. Vybraní autori výstavy Martin Gerboc, Jiří Petrbok a Daniel Pitín v polohe režisérov vlastných obrazov, rozprávačov vykonštruovaných rozpráv. Výstava „Oklamem smrť, prehltnem noc“ neskúma len príbeh samotný, mieri taktiež na „manipulátorské“ praktiky tvorcov.

Každý z vybraných autorov tvorí priestor svojej maľby v inej rovine: Martin Gerboc (1971) ho buduje ako javisko, po ktorom vo svojich pevne premyslených úlohách defilujú herci s prísne určenými replikami, kontrolované autorom zo svojej pozície dôsledného režiséra. Vďaka „osobnému nasadeniu“ Jiřího Petrboka (1962) sa zdanlivo banálne scény každodennosti stávajú vstupnou bránou do autorovo súkromného divadla, dobrodružnou cestou do krajiny „ON“. Obrazové príbehy Daniela Pitína (1977) sa odohrávajú na hranici medzi filmovými či divadelnými kulisami – a nevieme pritom, či je toto prostredie nositeľom hlavného deja obrazu alebo len nepodstatným miestom oddychu hercov pred tým, než vyjdú na scénu do svetiel reflektorov.

Tvorba týchto autorov prenáša na postavy výtvarných diel novú skúsenosť. Skúsenosť herca, ktorý sa na obraz dostal akoby náhodou. Akoby jeho existencia na maliarskej ploche bola len chvíľková, akoby ňou len prechádzal. Tu sa objasňuje názvom načrtnutá línia výstavy: „Oklamem smrť, prehltnem noc“… naznačuje možnosť popretia konca – smrti ako konca života a noci ako konca dňa. Koncepcia výstavy vychádza z predstavy, podľa ktorej moment fixácie postavy/figúry autorom do kompozície obrazu nemusí znamenať, v prenesenom slova zmysle, smrť postavy. Ani jeden z autorov výstavy nebuduje typ uzavretej maľby. Ich prístup v tejto rovine opúšťa prísne vymedzenú výtvarnú plochu a poskytuje priestor niečomu, čo (pre)žije i mimo rámca (rámu) obrazu. Postavy ich obrazov akoby pokračovali žiť svojim vlastným životom. Na podčiarknutie tejto myšlienky je kurátorský text k výstave koncipovaný vo forme divadelnej hry (v spolupráci so scenáristkou Vandou Šutovskou). Výsledkom experimentálnej spolupráce kurátorky a scenáristky, ktoré každá prinášajú osobitý pohľad na tvorbu umelcov, sú tri krátke divadelné hry: V prípade Martina Gerboca v divadelnej hre defilujú herci – postavy obrazov s presne určenými replikami, ktoré sú citácie z obrazov. Text inšpirovaný dielom Jiřího Petrboka je fiktívnym rozhovorom medzi mužom a ženou, ktorý môžu (ale nemusia) byť autorom a kurátorkou. Divadelná hra o diele Daniela Pitína sa nazýva „Náhodný divák“: niektoré zo zvolených a na výstave prítomných obrazov sú predostrené náhodnému divákovi, ktorý do nich vstupuje, čím zasahuje do ich deja. Vo veľkom formáte vytlačené divadelné hry sú súčasťou inštalácie a stávajú sa tak pojítkom celej výstavy.

Výstava „Oklamem smrť, prehltnem noc“ je predstavením aktuálnej tvorby troch súčasných maliarov z Českej a Slovenskej republiky. Jej snahou nie je len skúmanie prítomnosti deja v prostredí maľby. Všetci traja autori zasadzujú príbehy obrazov medzi takmer filmové (divadelné) kulisy. V určitom zmysle je teda táto výstava prezentáciou typu istej “scénickej” maľby.

Silvia Van Espen