Artalk.cz

do 30. 10. 2022 / Výberové konanie na pozíciu vedúceho/-ej vyššieho odborného štúdia

Výberové konanie na pozíciu vedúceho/-ej vyššieho odborného štúdia / Škola Dizajnu – Súkromná Škola Umeleckého Priemyslu Bohumila Baču / Bratislava / 30. 10. 2022

ŠKOLA DIZAJNU – Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vedúceho/-ej vyššieho odborného štúdia = zástupcu/-kyne riaditeľa školy pre vyššie odborné štúdium.

Ponúkame pedagogickú, odbornú a manažérsku prácu v priateľskom kolektíve umeleckej školy, možnosť významne sa podieľať na koncipovaní, reformovaní a rozvoji vyššieho odborného štúdia na Škole dizajnu, samostatnú prácu s vysokou mierou právomocí a možností realizovať vlastné nápady, podporu vedenia školy, možnosť pracovať na zaujímavých a rozmanitých dizajnérskych a umeleckých projektoch, možnosť profesionálneho rastu, ďalšieho vzdelávania, sebarealizácie a rozvoja, príjemné pracovné prostredie v centre Bratislavy.

Hľadáme tvorivého a zodpovedného človeka s pedagogickými vedomosťami a odbornými a manažérskymi predpokladmi, ktorý sa dokáže zorientovať vo vzdelávacom systéme a príslušnej legislatíve, orientuje sa na poli umenia, dizajnu, kultúry a kreatívneho priemyslu, dokáže pracovať a rozhodovať sa samostatne ale aj v tíme, viesť kolektív, myslieť empaticky a pracovať efektívne. Prax v školstve, kreatívnom priemysle alebo v oblastiach dizajnu a umenia je vítaná.

Náplň práce a požiadavky

– koncepčné, odborné, personálne a organizačné vedenie vyššieho odborného štúdia
– tvorba koncepcií nových odborov a inovácia aktuálnych
– prepojenie vzdelávania s kreatívnym priemyslom a praxou
– budovanie partnerstiev
– zvyšovanie kvality vzdelávania
– podieľanie sa na medzinárodných projektoch a programe Erasmus+
– budovanie komunity a práca s verejnosťou
– pedagogická činnosť

ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

– znalosť a dodržiavanie legislatívy
– manažérske a organizačné schopnosti
– trestná bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony

– zdravotná spôsobilosť
– znalosť slovenského a anglického jazyka
– prehľad v oblasti dizajnu, umenia a kreatívneho priemyslu
– prehľad v oblasti slovenského školstva
– povedomie o trendoch v dizajne a vo vzdelávaní a záujem sa v nich ďalej vzdelávať
– vízia a schopnosť pre ňu získať ostatných
– chuť vstupovať do nových projektov a schopnosť ich komplexného riešenia
– odolnosť voči stresu, nadhľad
– schopnosť viesť ľudí a prirodzene ich podporovať v osobnom i profesijnom rozvoji
– výborné komunikačné zručnosti, schopnosť budovať pozitívne vzťahy
– schopnosť vytvárať príjemné pracovné prostredie s atmosférou dôvery a kooperácie

Detailné informácie o ponúkanej pozícii nájdete na stránke Školy dizajnu:
https://www.skoladesignu.sk/d/kariera/vberov-konanie-vedci-a-vyieho-odbornho-tdia 

K Žiadosti o prijatie do zamestnania pripojte:

  • životopis
  • motivačný list 
  • stručnú koncepciu rozvoja vyššieho odborného štúdia
  • prehľad tvorivej, odbornej, profesijnej alebo publikačnej činnosti 
  • vítané sú odborné odporúčania a referencie uchádzača
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov

Všetky dokumenty zasielajte na e-mailovú adresu lubos.lehocky@ssus.sk

Priebeh výberového konania: 

3. 10 – 30. 10. 2022: Prijímanie reakcií uchádzačov.
31. 10 – 2. 11. 2022: Posudzovanie zaslaných reakcií.
3. 11. – 08. 11. 2022: Pozvanie vybraných uchádzačov na osobné pohovory.
9. 11. – 16. 11. 2022: Osobné pohovory s vybranými uchádzačmi.
18. 11. – 25. 11. 2022: Ukončenie výberového konania. Rozhodnutiu o prijatí/neprijatí uchádzača na ponúkanú pozíciu môže predchádzať opätovné osobné stretnutie s uchádzačom kvôli doplneniu informácií.
1. 12. 2022: Nástup do zamestnania. 

Výberové konanie môže byť kedykoľvek v jeho priebehu prerušené alebo zrušené, prípadne opakované, ak nebude vybraný vhodný uchádzač.

Plat podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Ďalšie informácie o výberovom konaní 

Mgr. Ľuboš Lehocký, spolupráce, projekty, výstavy PR
lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114

Mgr. art. Dalibor Bača, zriaďovateľ školy
borobaca@seznam.cz / +421 910 313 511

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *