Artalk.cz

Anketa Kam bude smerovať kultúra v Bratislave?

O post primátora Bratislavy sa bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať osem kandidátov. Všetkých z nich sme oslovili niekoľkokrát, aby sa nám vyjadrili k téme rozvoja kultúry na najbližšie volebné obdobie. Na naše anketové otázky odpovedal iba aktuálny primátor Matúš Vallo. Jeho hlavnými témami sú rozvoj verejných priestorov v spolupráci s mestskými časťami, decentralizácia kultúry a jej lepšia dostupnosť v rámci jednotlivých mestských častí, zastavenie degradácie pamiatkového fondu a pamätihodností na území mesta či väčšia otvorenosť Bratislavy pre zahraničie – tak, aby sa stala rozpoznateľným a priateľským kultúrnym mestom.

Vyberte tri kľúčové priority, resp. piliere z vašej koncepcie rozvoja kultúry v Bratislave-Starom Meste a bližšie predstavte, čo zohľadňujú a na čo konkrétne reagujú.

Pre pandémiu a prebiehajúcu vojnu za našimi hranicami si uvedomujeme, že potrebujeme posilňovať rešpekt k rozmanitosti, vytvárať podmienky, ktoré motivujú obyvateľov a obyvateľky Bratislavy k väčšej súdržnosti. To si vyžaduje inkluzívnejší prístup ku kultúre, výraznejšie zapojenie obyvateľov do kultúrneho života a vytváranie podmienok na ich sebarealizáciu. Dôležitá je pre nás dostupnosť kultúrnych služieb pre každého, vytváranie lepších podmienok pre rozmanité kultúrne aktivity, výraznejšiu podporu občianskych organizácií pôsobiacich v kultúre a tiež podporu kvalitného komunitného života. V tejto súvislosti kladieme dôraz aj na rozvoj verejných priestorov a v spolupráci s mestskými časťami na decentralizáciu kultúry a jej lepšej dostupnosti v rámci jednotlivých mestských častí. 

Bratislavu trápi strata kontinuity a prepisovanie vlastnej minulosti, preto je našou prioritou prehlbovanie pozitívneho vzťahu spoločnosti k hmotnému a nehmotnému kultúrnemu dedičstvu s cieľom upevňovať historické povedomie a identitu mesta. Mestské pamäťové a fondové inštitúcie si uvedomujú svoju úlohu a rozvíjajú spôsoby, ako pracovať s dejinami mesta komplexne a vyvážene. Našou prioritou pre budúcnosť je zastaviť degradáciu pamiatkového fondu a pamätihodností na území mesta, zabezpečiť kontinuálne financovanie údržby a obnovy pamiatkových objektov vo vlastníctve mesta a vytvoriť optimálne podmienky pre uloženie a ochranu fondov a zbierkových predmetov. 

Uvedomujeme si, že pre budovanie sebavedomého kultúrneho profilu mesta potrebujeme nadväzovať spoluprácu a komunikáciu v medzinárodnom kontexte. Okrem iného aj preto, aby z mesta neodchádzali tvoriví a angažovaní ľudia, ale mohli sa plne realizovať v tom, čo vedia a chcú robiť. Prirodzene to nezávisí len od mestskej samosprávy a jej inštitúcií, chceme však vyslať signál, že sme otvorení reflexii vlastných aktivít a kvality služieb aj v širšom ako lokálnom kontexte a máme ambíciu sa neustále posúvať. Chceme, aby sa Bratislava pre zahraničie stala rozpoznateľným, otvoreným, tolerantným a priateľským kultúrnym mestom.

Konkrétne opatrenia pre načrtnuté priority ponúka koncepcia prijatá pod názvom Dekáda pre kultúru – Koncepcia udržateľného rozvoja kultúry mesta Bratislava do roku 2030.

Kultúra v sebe zahŕňa viacero oblastí a rôzne typy divákov/-čok, či už z hľadiska záujmov, veku, pohlavia, marginalizovaných skupín atď. Aká je vaša koncepcia ohľadom vizuálneho umenia? Aké sú jej priority a ako zohľadňujú aktuálne potreby umeleckej scény? 

Koncepcia svojimi cieľmi reflektuje princípy mestského udržateľného rozvoja. To znamená previazanosť kultúry s inými zložkami života mesta. Kultúru vnímame cez kvalitu života obyvateľov, medziľudských vzťahov v meste, rozvoj komunít, sociálnej súdržnosti a miestnej identity. Koncepcia preto nie je vytvorená s ohľadom na sektorové nazeranie na kultúru či žánre umenia.

Prirodzene, je v nej možné nájsť konkrétne ciele a opatrenia, ktoré sa dotýkajú aj oblasti vizuálneho umenia. Významný priestor venujeme problematike umenia vo verejnom priestore, a to tak s dôrazom na starostlivosť o existujúce diela, edukáciu, ako aj vytváraniu štandardov pri vzniku nových diel. Riešenie tejto problematiky je výzvou z viacerých hľadísk – tak z hľadiska riešenia súčasného stavu evidencie, usporiadania vlastníckych vzťahov, spravovania a zabezpečenia celkovej starostlivosti, ako aj z hľadiska budúcich zámerov pre osadenie a premiestňovanie diel vo verejnom priestore.

Veríme, že napriek legislatívnej náročnosti a obmedzeniam začína byť zainteresovanou verejnosťou vnímaný posun v prístupe mesta a jeho organizácií smerom k prevzatiu aktívnej roly v tejto téme.

Spomenúť treba aj priority mestskej Galérie mesta Bratislavy, ktorá hľadá prístupné formy a spôsoby, cez ktoré môže svoju prácu prepájať s ďalšími humanitnými disciplínami, a tým adresovať význam a hodnoty dejín vizuálneho umenia širšej verejnosti. Priestory galérie sa čoraz viac otvárajú s cieľom vytvoriť dostupné, nehierarchické a inšpiratívne prostredie, ktoré oslovuje rôzne publiká, vrátane lokálnych umelcov a umelkýň, miestnych komunít a spoluobčanov so špeciálnymi potrebami. Galéria mesta Bratislavy začína programovo vstupovať aj do mestského verejného priestoru. Realizuje rezidencie pre vizuálnych umelcov a kurátorov a ponúka prostredníctvom otvorenej výzvy priestor na realizáciu výstav. 

Na vizuálne umenie rovnako pamätáme aj v Nadácii mesta Bratislavy, ktorá je mechanizmom grantovej podpory kultúry hlavným mestom. Veľmi silné zastúpenie vizuálnych umelcov máme medzi štipendistami podporenými nadáciou, finančne aj nefinančne podporujeme podujatia, ako aj tvorbu v oblasti vizuálneho umenia. Informácie potvrdzujúce túto skutočnosť je možné si prehľadne preštudovať na stránke nadácie.

Pre fungovanie novej vízie je veľmi podstatné personálne zázemie a spolupráca. Kto sa vo vašom tíme bude venovať oblasti kultúry?

Vízia, ktorú sme sformulovali v koncepcii, a ktorá sa postupnými krokmi napĺňa, potrebuje svoj čas. Zmena zaužívaného pohľadu na kultúru je dlhodobý proces. 

Sme radi, že na Oddelení kultúry sa u nás vytvoril kvalitný tím odborníkov a odborníčok pod vedením Zuzany Ivaškovej, ktorá zodpovedá za koncepčné smerovanie kultúry. Súčasťou profesionálnej odbornej siete mesta sú rovnako riaditeľky a riaditelia mestských kultúrnych organizácií, ktorí pretavujú spoločne zdieľanú víziu rozvoja kultúry do reality.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *