Artalk.cz

TS: Mária Machatová: Rovnováha vecí

Mária Machatová: Rovnováha vecí / Kurátorka: Ivana Moncoľová / Staromestské centrum kultúry a vzdelávania – Pistoriho palác, Bratislava / 6. 7. – 27. 8. 2022

Mária Machatová: Rovnováha vecí / Balance of Things

Vernisáž: 6. júl 2022 o 18:00 (streda)
Trvanie výstavy: 6. júl – 27. august 2022

Komentovaná prehliadka pre seniorov: 11. júl 2022 o 16:00
Výtvarná dielňa pre deti: 12. júl 2022 o 10:00
Komentované prehliadky pre verejnosť: 12. júl a 27. august o 16:00
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania – Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava
Otváracie hodiny: Ut – Ne 14:00 – 19:00, vstup voľný
Kurátorka: Ivana Moncoľová

Výstava „Rovnováha vecí“ je monografickou prierezovou výstavou maliarky Márie Machatovej. Autorka na nej prezentuje svoje diela cca. od roku 2007 po súčasnosť, ako aj ostatnú tvorbu z posledných dvoch-troch rokov. Mária Machatová tvorí svoje maľby v cykloch, reflektuje miesta a ľudí, ktorých pôsobili v jej blízkosti v danom období. Autorka je figurálnou maliarkou, zároveň jej myšlienkovým médiom, z ktorého čerpá (akoby skicou je fotografia), základom realistická maľba. V priereze jej tvorby zaznamenávame témy od Stredozemného mora vo forme krajiny, ktorá je v kontraste s časom, jeho rýchlosťou, alebo v jeho zastavení. Machatová je známa aj svojou figuratívnou témou ženskej intimity, či zameraním na tému zátišia z predmetných kompozícií z blších trhov. V ostatných, nových dielach autorka upriamuje pozornosť na digitálnu fotografiu, históriu maľby a prirodzený dôraz tohto média na možnosti metafyzického zobrazenia priestorov a predmetov, ako analógiu pre hľadanie rovnováhy v samotnom maliarskom médiu ovplyvnenom používaním a kladením farieb, svetlom, tieňom a jeho vybalansovaním v obraze a spôsobmi jeho namaľovania. Machatová sa venuje od začiatku svojej maliarskej cesty nenaratívnemu spôsobu zobrazovania figuratívnej, realistickej maľby. Zaujíma sa o silu obrazu, ako ju dosiahnuť, ako ju vyjadriť, a ako ju do obrazu vložiť . Ako a aké významy vložiť do určitých scén a tém, a ako vrstviť informácie cez symboly a znaky. Jej obrazy vychádzajú z vlastných fotografických záznamov, tie ostatné sú ovplyvnené miznúcim industriálnym prostredím v Bratislave, ako aj priestormi umeleckej enklávy Cvernovky.  Rovnováha vecí je balans, ktorý je potrebné dosiahnuť, aby sa obraz v jednom a zrejme finálnom momente stal komplexným, naplneným vo významoch, vyvážený farebne, ako aj v spracovaní témy (samozrejme z pohľadu samotného autora/ky). Rovnováha vecí je zanietenie v pozorovaní a zobrazení. Inovatívne, súčasné figurálne maliarstvo predefinovalo pojem „reálneho“ –  ťaží z výdobytkov technologického pokroku, ako aj z krátkotrvajúcich foriem v dejinách figurácie, aby reflektovalo technologické, sociálno-ekonomické a politické zmeny, ktoré menia súčasný život. Machatová je známa distingvovaným spôsobom a zručnosťou v maľbe, ale aj nakladaním s farbou, v ostatných dielach tlmenou. Cielene tlmená paleta, subtílnosť rozmeru plátna svojím dôrazom na nejednoznačnosť významu, pretvára tradičné pojmy monumentality obrazu.

Mária Machatová (1972) sa narodila v Nitre. Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ( Ateliér maľby prof. J. Bergera), absolvovala študijný pobyt na Slippery Rock University v Pennsylvanii (USA). Momentálne žije a pracuje v Bratislave.

Výstavu podporili:
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Nadácia Mesta Bratislava, Mestská časť Staré mesto. www.moncolovaartadvisor.com

The exhibition „The Balance of Things“ is a monographic cross-sectional exhibition of the painter Maria Machatová. The author presents her works ca. 2007 to the present, as well as other works from the last two or three years. Mária Machatová creates her paintings in series, reflecting on the places and people who were active in her surroundings in the given period. The artist is a figurative painter, at the same time her medium of reflection from which she draws (as if a sketch is a photograph), the basis is realistic painting. In the through-line of her work, we notice themes from the Mediterranean Sea in the form of landscapes that contrast with time, its speed, or in its stillness. Machatová is also known for her figurative subject matter of female intimacy, or her focus on the subject of still life from subject compositions from flea markets. In other new works, the artist draws attention to digital photography, the history of painting, and the medium’s natural emphasis on the possibilities of metaphysical representation of spaces and objects, as an analogy for finding balance in the painting medium itself, influenced by the use and placement of color, light, shadow, and its balancing in the painting and the ways it is painted. From the beginning of her painting path, Machatová has been dedicated to a non-narrative way of depicting figurative, realistic painting. She is interested in the power of the painting, how to achieve it, how to express it, and how to put it into the painting . How and what meanings to put into certain scenes and themes, and how to layer information through symbols and signs. Her paintings are based on her own photographic records, the latter are influenced by the disappearing industrial spaces in Bratislava, as well as the spaces of the artistic enclave of Cvernovka.  The balance of things is a balance that needs to be achieved in order for the image to become, in one and apparently final moment, complex, filled in meanings, balanced in colour as well as in the treatment of the subject (from the point of view of the artist himself/herself, of course). The balance of things is a passion in observation and representation. Innovative, contemporary figurative painting has redefined the notion of the „real“ – capitalizing on the achievements of technological advances as well as short-lived forms in the history of figuration to reflect the technological, socio-economic and political changes that are transforming contemporary life. Machatová is known for her delicate painting skills. The purposefully muted palette, the subtlety of the dimension of the canvas, with its emphasis on ambiguity of meaning, transforms traditional definitions of the monumentality of the painting.

Mária Machatová (1972) was born in Nitra. She studied at the Academy of Fine Arts in Bratislava (Prof. J. Berger’s Painting Studio), and completed a study stay at Slippery Rock University in Pennsylvania (USA). Currently she lives and works in Bratislava.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *