Artalk.cz

do 2. 9. 2022 / Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave / do 2. 9. 2022

Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

I.

Vysoká škola  výtvarných umení v Bratislave podľa čl. 16 bod 5 Štatútu VŠVU v Bratislave v znení Dodatkov č. 1,2,3 a 4 vyhlasuje voľbu kandidáta na rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ďalej len „VŠVU“) na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027.

II.

Vysoká škola  výtvarných umení v Bratislave určuje lehotu na podávanie návrhov na kandidátov na rektora VŠVU od 6. 5. 2022 do 2. 9. 2022.  

Návrhy je potrebné doručiť na adresu: VŠVU v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. č. 18, 814 37 Bratislava poštou alebo prostredníctvom podateľne do 2. 9. 2022 do 12:00 hod.

III.

VŠVU v Bratislave  oznamuje, že volebné zhromaždenie, ktorého členmi sú všetci členovia Akademického senátu a všetci členovia Správnej rady VŠVU  sa uskutoční dňa 27. 9. 2022 o 10:00  hod. v Bratislave, Drotárska cesta 44.  

IV.

Nevyhnutnou súčasťou návrhu  kandidáta na rektora sú:

  • Osobné údaje vrátane kontaktných údajov (meno, priezvisko, tituly, adresa na doručovanie písomností, email, telefónne číslo)
  • Štruktúrovaný pracovný životopis (maximálne 3-stranový – normostrana má 1800 znakov) kandidáta na rektora VŠVU. (Ak pracovný životopis kandidáta na rektora nebude podaný, návrh nebude akceptovaný.) 
  • Programové tézy kandidáta na rektora VŠVU obsahujúce návrh stratégie rozvoja školy (maximálne 2-stranové – normostrana má 1800 znakov. Ak programové tézy kandidáta na rektora nebudú súčasťou návrhu, návrh nebude akceptovaný.)
  • Vyjadrenie súhlasu s kandidatúrou : 

„Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s mojou kandidatúrou na rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na obdobie od 1. februára 2023 do 31. januára 2027. Zároveň súhlasím so zverejnením môjho pracovného životopisu a programových téz.“ 

  • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (Ak výpis z registra trestov kandidáta na rektora nebude priložený, návrh nebude akceptovaný.)

Bratislava, 6. 5. 2022

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.

rektorka VŠVU

 

Announcement of the election of the candidate for rector 

of the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava

I.

Academy of Fine Arts and Design in Bratislava according to article 16 point 5 of the Statute of AFAD in Bratislava, as amended by supplements no. 1,2,3 and 4 announce the election of a candidate for the rector of the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (hereinafter referred to as the „AFAD“) for the term of office from 1.2.2023 to 31.1.2027.

II.

The Academy of Fine Arts and Design  in Bratislava determines the deadline for submitting proposals for candidates for the rector of the AFAD from 6.5.2022 to 2.9.2022.  Proposals must be delivered to the address: AFAD in Bratislava, Hviezdoslavovo nám. č. 18, 814 37 Bratislava by post or through the filing office on 2.9.2022 by 12.00 hour.

III.

AFAD in Bratislava announces that the election assembly, whose members are all members of the Academic Senate and all members of the Board of AFAD, will take place on 25. 10. 2022 at 10:00 hours in Bratislava, Drotárska street 44. 

IV.

The necessary parts of proposal of the candidate for rector are: 

• Personal data, including contact details (name, surname, titles, address for receiving of documents, email, telephone number).

• Structured curriculum vitae (maximum 3-page – standard page has 1800 characters) of the candidate for the rector of the AFAD. (If the working curriculum of the candidate for rector is not submitted, the proposal will not be accepted).

 • Program theses of the candidate for rector of the AFAD contain the draft strategy of school development (maximum 2-page – the standard page has 1800 characters. If the program theses of the candidate for rector are not part of the proposal, the proposal will not be accepted).

 • Expression agreement of candidacy: „By signing, I confirm that I agree with my candidacy for the rector of the Academy of Fine Arts in Bratislava for the period from 1 February 2023 to 31 January 2027. At the same time, I agree with the publication of my CV and program theses.“ 

• Listing from the criminal record not older than 3 months (If the listing from the criminal record of the candidate for rector is not attached, the proposal will not be accepted).

 

Bratislava 6. 5. 2022

doc. Mgr. Bohunka Koklesova, PhD. 

rector of AFAD

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *