Artalk.cz

TS: Dominik Hlinka rozložil Sphéru

Dominik Hlinka / Dominik Hlinka rozložil Sphéru / Nová synagóga Žilina, Žilina / 1. 4. – 7. 5. 2022

Mesačný umelecký pobyt spraví z maliara aj jedného z pomocníkov pri rozoberaní drevenej konštrukcie. Na záver jeho nové diela na deň odprezentujeme s kopami naukladaného materiálu pripraveného na transport na dvore za Novou synagógou.

Dominik Hlinka plánuje pracovať so situáciou miznutia Sphéry ako s požiadavkou na manipuláciu a reorganizáciu materiálu. Zaujíma ho predovšetkým nosná drevená konštrukcia, určujúca a nesúca dominantnú pologuľu, a postupná demontáž jej spletitosti spojov a väzieb, prepájania sily a nadväzovania opory, ukrývajúca sa pod vyčisteným priestorom. Hlinka sa bude zaoberať, síce v inklinácii ale aj v kontraste s výstavbovým duchom konštruktivistickej tendencie, jej odhaľovaním a postupným miznutím po celú dobu rozoberania architektúry Sphéry.

Autor neplánuje formálne dokumentovať jej demontáž, ale pracovať s momentami, pri ktorých sa postupne obnažuje ukrývaná podpera, a vyzdvihovať momenty usporiadaných geometrických foriem v kontraste k ústrednej meta-funkcii obrátenej kupoly. Hlinka tak plánuje registrovať a rekonštruovať videné, odkrývajúce a miznúce, a analyzovať súbežne viaceré situácie (zo svojich vlastných pozícii v priestore Novej synagógy) v rôznych odlišných formálnych prevedeniach a tvorivých stratégiách. Vo výsledku autor plánuje vznik prevažne plošných realizácií v maľbe, ale tiež v práci s materiálom z ktorého je samotná Sphéra vytvorená, až po zapojenie sa do procesu jej rozoberania, ako aj práce so samotnými remeselníkmi k tomu určenými.

Kurátorom rezidencie je Juraj Gábor.

Dominik Hlinka patrí k reprezentantom mladšej strednej generácie slovenskej maliarskej scény. Štúdium absolvoval na VŠVU v Bratislave na Katedre maliarstva v Ateliéri mal+by pod vedením doc. Mgr. art. Klaudie Kosziby ArtD (2008- 2014), kde od roku 2015 pokračoval v doktorandskom štúdiu a od roku 2018 pracuje ako odborný asistent pre tento ateliér. V rokoch 2011-2012 absolvoval stáž na HEAD v Ženeve. V autorovej tvorbe môžeme sledovať dlhodobý záujem o dokumentárny prístup k maľovaným motívom, ktorý sa postupne posúva k otázke o možnosti prepisu predlohy na plochu plátna. Uvažovanie o maľbe, jej možnostiach a vôbec jej podstate, realizuje súčasne v širšom spektre médií, akými sú okrem odlišných maliarskych riešení aj tvorba objektov, miesto špecifických inštalácií a v neposlednom rade práve práca v digitálnom prostredí. V posledných rokoch do svojej tvorby aktívne zapája softvér a výpočtové technológie, no zároveň reflektuje aj ich pozíciu a vplyv na ľudské myslenie a konanie. Motívy jeho malieb sú prevažne digitálne, pracuje s 3D skenovaním objektov, machine learningom ako aj s laickým programovaním pre dosiahnutie obrazových predlôh bez „zmyslového“ zaujatia, čím naráža na racionalitu a nezaujatosť softvéru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *