Artalk.cz

do 5. 6. 2022 / Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho ateliéru FU Ostravské univerzity

Asistent nebo odborný asistent na pozici vedoucího ateliéru koncept-objekt-instalace

Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • asistent nebo odborný asistent se zaměřením na koncept-objekt-instalace, vedoucí ateliéru

Označení pracovního místa

 • Asistent se zaměřením na koncept-objekt-instalace / Odborný asistent se zaměřením na koncept-objekt-instalace
 • Typ systemizovaného místa: Asistent / Odborný asistent

Popis pracovní náplně pracovního místa

Vedení ateliéru KOI utváří směřování tohoto pracoviště, tvaruje jeho koncepční náplň a významnou měrou se podílí na naplňování inter-mediality v rámci katedry intermédií, stejně jako na aktivním utváření zdravého uměleckého a vzdělávacího prostředí, které reflektuje současné fenomény a snaží se je smysluplně komunikovat a pracovat s nimi.

Označení specifikace mezinárodního výzkumného profilu uchazeče

 • R1 – First stage / R2 – Recognized

Předpokládaná výše úvazku

 • úvazek 1,0 (je možné jej dělit v případě, že se na místo přihlásí dvojice)

Kvalifikační a další předpoklady

 • předpokládá se aktivní zkušenost z praxe současného umění, ať už z pozice umělecké či teoretické
 • požadovaný doktorský titul v oblasti umění nebo teorie a dějin nebo jeho aktuální rozpracovanost, případně odpovídající umělecká erudice
 • čestina C2
 • angličtina B2
 • EU research level: R2 Recognized

Předpokládané datum nástupu

 • od 1. září 2022, popř. dle dohody

Mzdové podmínky

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti (umělecké činnosti) a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do 5. června 2022 na adresu jana.bartonova@osu.cz

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení

 • český

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan FU OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Mgr. Jana Bartonová

Personální úsek a asistentka děkana

Fakulta umění, Ostravská univerzita

Podlahova 3

Ostrava-Mariánské Hory

Tel: +420 553 46 2902

E-mail: jana.bartonova@osu.cz


ENG/  Assistant/Assistant Professor position as the head of Concept-Object-Installation Studio

The Dean of the Faculty of Fine Arts and Music of the University of Ostrava has announced a job vacancy

 • Assistant/Assistant Professor position as the head of Concept-Object-Installation Studio

Job Title

 • Assistant position as the head of Concept-Object-Installation Studio / Assistant Professor position as the head of Concept-Object-Installation Studio
 • Type of systemised position: Assistant / Assistant Professor

Job Description

The head of the COI Studio decides on the directions of this work place, forms its conceptual content and significantly contributes to fulfilling the inter-mediality within the Department of Intermedia Studies. He/she also creates a healthy artistic and educational environment which reflects the current phenomena and tries to communicate and cope with them.

Specified Indication of the Applicant’s International Research Profile

 • R1 – First stage / R2 – Recognized

Estimated Amount of Work

 • 1,0 (in case the University would employ a couple)

Qualifications

 • Active experience in practising contemporary art, whether from the artistic or theoretic position
 • PhD degree in the area of art or theory and history of art finished or just before finishing, alternatively adequate artistic erudition
 • Excellent knowledge of the Czech language – level C2
 • English language competency, B2 level
 • EU research level: R2 Recognized

Expected Start Date

 • From 1st September 2022, but may be subject to change.

Wage Conditions

 • According to the Internal Wage Regulations of UO

List of Documents Required from the Applicant

Date, Method, Form, and Place for the Delivery of the Application and Required Documents from the Applicant

The structured professional CV and a signed consent form regarding the processing of personal data for the purposes of the selection procedure are to be sent to the following address: jana.bartonova@osu.cz  to: 5th June 2022.

Language in Which the Selection Process Will Be Conducted

 • Czech

The first round of the selection procedure will take place without the personal presence of the candidates by the assessment of the submitted materials by the selection committee.

The Dean of the Faculty reserves the right to invite only selected candidates to a personal meeting and the right to also not select any candidate. The Dean of the Faculty of Fine Arts and Music of the University of Ostrava may also cancel or repeat the selection procedure.

Contact:

Mgr. Jana Bartonová

Personální úsek a asistentka děkana

Fakulta umění, Ostravská univerzita

Podlahova 3

Ostrava-Mariánské Hory

Tel: +420 553 46 2902

E-mail: jana.bartonova@osu.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *