Artalk.cz

do 30. 9. 2021 / Výberové Konanie: Vedúci/a Galérie Medium

Výberové Konanie: Vedúci/a Galérie Medium / Bratislava / do 30. 9. 2021

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

vedúci/a Galérie MEDIUM Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Podmienky prijatia:

VŠ vzdelanie 2. stupňa
schopnosť koncepčnej, riadiacej a organizačnej práce,
znalosť anglického jazyka (min. B2 podľa CEF),
obhájenie písomne spracovanej koncepcie odbornej a prevádzkovej činnosti a rozvoja galérie.

Odborné podmienky prijatia:

schopnosť dramaturgicky zabezpečovať program a prevádzku galérie podľa požiadaviek a potrieb VŠVU (viď príloha výzvy),
organizačné schopnosti a samostatnosť v komunikácii s partnerskými inštitúciami,
flexibilnosť a operatívnosť v riadení galérie,
schopnosť vypracovania projektov pre grantovú podporu činnosti a rozvoja galérie,
organizovať sprievodný program k výstavám a kultúrnym podujatiam galérie,
organizovať diskusné fóra k aktuálnym spoločenským témam,
samostatne zabezpečovať PR galérie (komunikáciu s verejnosťou a médiami).

Všeobecné podmienky prijatia:

splnenie požadovaných odborných podmienok,
bezúhonnosť,
predloženie požadovaných písomných materiálov,
účasť na výberovom konaní.

Priebeh výberového konania:

prezentácia doterajšej odbornej činnosti uchádzača/ky (cca 5 min.),
prezentácia konceptu odbornej a prevádzkovej činnosti a rozvoja galérie (cca 15 min.),
rozprava s členmi komisie a obhajoba predloženej koncepcie (cca 10 min.).

K prihláške do výberového konania uchádzači/ky priložia:

prihlášku do VK (musí obsahovať osobné údaje – meno a priezvisko, adresa, kontakt – email, telefón  presný názov pracovného miesta),
profesijný životopis,
fotokópie dokladov o vzdelaní (vysvedčenie, diplom),
výpis registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
písomne spracovanú koncepciu odbornej a prevádzkovej činnosti a rozvoja galérie.

Platové podmienky:

podľa platných právnych predpisov zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme t. j. podľa  základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (v rozpätí podľa tarifnej triedy – platového zaradenia a odpracovaných rokov od 887,– Eur do 1064.50,– Eur + 5% základného platu)

Prihlášky s potrebnými dokladmi žiadame zaslať na adresu školy:

Personálne oddelenie
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava

Mgr. Jana Tomšíková
Telefón: +421 2 5942 8513
E-mail: tomsikova@vsvu.sk

Príloha výzvy k výberovému konaniu:

Požiadavky a potreby Vysokej školy výtvarných umení na dramaturgické a prevádzkové zabezpečenie činnosti Galérie Medium:

zaradenie do dramaturgického plánu galérie a organizačné zabezpečovanie realizácie výstav a umeleckých podujatí, ktoré má VŠVU zmluvne dohodnuté s externými kultúrnymi inštitúciami:
Trienále plagátu Trnava (september, každé tri roky)
ŠperkStret (september – október, každoročne)
Mesiac fotografie (november, každoročne).
zaradenie do dramaturgického plánu galérie a organizačné zabezpečovanie realizácie výstav a prezentácií spojených s obhajobou záverečných prác študentov VŠVU,
zaradenie do dramaturgického plánu galérie a organizačné zabezpečovanie realizácie výstav a prezentácií zahraničných partnerských umeleckých škôl a vzdelávacích inštitúcií,
zaradenie do dramaturgického plánu galérie a organizačné zabezpečovanie realizácie výstav a prezentácií domácich a zahraničných osobností vizuálneho umenia, architektúry, dizajnu a reštaurovania.

* Spôsob odborného hodnotenia a schvaľovania dramaturgického plánu činnosti Galérie Medium bude predmetom vypracovania návrhu nového Štatútu Galérie Medium, na ktorom bude participovať novoprijatý/á vedúci/a galérie. V návrhu štatútu môže byť zohľadnený koncept odbornej a prevádzkovej činnosti a rozvoja galérie.

Termín podania prihlášok do: 30. 9. 2021
Termín nástupu: október/november 2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *