Artalk.cz

TS: Život, smrť, láska a spravodlivosť

Amel Alzakout & Khaled Abdulwahed, Babi Badalov, Savaş Boyraz, Harun Farocki, Forensic Architecture, Ladislava Gažiová, Jasper Kettner & İbrahim Arslan, Denis Kozerawski, Anike Joyce Sadiq, Hale Tenger, Rojda Tuğrul, István Zsíros / Život, smrť, láska a spravodlivosť  / Kurátori: Didem Yazıcı, Peter Sit / tranzit. sk / Bratislava / 8. 6. – 15. 10. 2021

Amel Alzakout & Khaled Abdulwahed, Babi Badalov, Savaş Boyraz, Harun Farocki, Forensic Architecture, Ladislava Gažiová, Jasper Kettner & İbrahim Arslan, Denis Kozerawski, Anike Joyce Sadiq, Hale Tenger, Rojda Tuğrul, István Zsíros

Kurátori / Curators: Didem Yazıcı, Peter Sit

8. 6. – 15. 10. 2021
Otvorenie / Opening: 8. Jún 2021, 17.00 – 20.00

Príhovor kurátorov výstavy / Opening speech by the curators: 18.00

for English please scroll down
Na celom svete sa ľudia, ktorí zažívajú sociálnu, ekologickú či politickú nespravodlivosť, každodenne zamýšľajú nad konceptmi, ako je život, smrť, láska a spravodlivosť. Je to súčasť ich bežného života. Nespravodlivosti sa dejú na rozmanitých miestach, ako je les, dom, pracovisko, more, železničná stanica, ulica, utečenecký tábor, vojnová zóna či väzenie. Ich výsledkom sú mnohé formy, vrátane slov, (pohyblivých) obrázkov a zvuku. Takéto svedectvá vytvárajú priestor na zmenu a revoltu už celé stáročia. Posledné roky však boli iné, ako sme boli dosiaľ zvyknutí. Keď celý svet zasiahla globálna pandémia nepripravený, rozpory a globálna nerovnosť začali byť ešte očividnejšie. V čase nepredvídateľných problémov, ako je tento, sa my, ľudia, pristihujeme pri myšlienkach o živote, smrti, láske a spravodlivosť viac ako kedykoľvek predtým. Názov výstavy odkazuje k rovnomennej zvukovej inštalácii “Life, Death, Love and Justice” (2018), ktorá je súčasťou výstavy a ktorej autorkou je umelkyňa Hale Tenger, pôsobiaca v Istanbule.

Život, smrť, láska a (hľadanie) zmyslu pre spravodlivosť existuje všade: v prírode, za hranicami, a dokonca aj počas vojny, a (najmä) pri všetkých formách trápenia. Umelci zastúpení na výstave skúmajú tieto zásadné pojmy vo svojom vlastnom trápení, ako aj v trápení svojich kolegov, priateľov a všetkých ostatných. Formou filmovej eseje, série portrétnych fotografií, kolektívne napísanej knihy, dokumentárnej kresby alebo poetického zvukového cvičenia, vychádzajú všetky tieto práce z osobných príbehov, svedectiev, výskumu a investigatívnych projektov. Jemným spôsobom vytvárajú mapu, ktorá nám umožňuje orientovať sa v časoch krízy a vyjadrovať empatiu. Môže sa zdať, že tieto problémy a témy sa v našom prostrední v zásade nevyskytujú, že ide o problémy, ktoré patria „niekam inam“. Opak je však pravdou. Všade na svete sme svedkami pretrvávajúceho hlboko zakoreneného štrukturálneho násilia, rasizmu a netolerancie voči neprivilegovaným ľuďom.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Projekt je realizovaný s podporou Goetheho inštitútu Slovakia a Amnesty International Slovensko.

Everywhere in the world, people who experience social, ecological, or political injustice contemplate life, death, love and justice as a vital part of their everyday existence. Injustices occur in many different places, such as in a forest, a house, a workplace, the sea, a train station, a street, a camp for refugees, a war zone or in a prison; and they are expressed in many forms including words, (moving) images and sound. Such testimonies have been creating a space for change and revolt for centuries. However, recent years haven’t been like those we have known before. Contradictions and global inequalities have become clearer with everyone in the world being caught unprepared for a global pandemic. In an unforeseeable limbo situation like this, we humans, regardless of who we are and where we are, have found ourselves thinking about Life, Death, Love and Justice more than ever. The title of the exhibition shares its name with a poetic sound installation by the Istanbul based artist Hale Tenger, named “Life, Death, Love and Justice” (2018) which is also part of the exhibition.

Life, death, love and (the search for) a sense of justice exist everywhere: in nature, beyond borders and it even exists in war, and (especially) within all forms of struggle. The artists featured in the exhibition examine these vital notions in their own struggles, along with those of allies, friends and everyone else. As filmic essay, portrait photography series, collectively written book, drawing as documentation or poetical sound exercise, all of these artworks are based on personal stories, testimonies, research and investigative projects. They subtly create a map that allows us to orient ourselves in times of crises and embody empathy. It might seem that these problems and topics are not present in our environment after all, and that they are problems that belong ‘somewhere else’. However, the opposite is true. Everywhere in the world we are witnessing deeply rooted and ongoing structural violence, racism, and intolerance towards all underprivileged people.

ERSTE Foundation is main partner of tranzit. Supported using public funding by Slovak Arts Council. The Life, Death, Love and Justice exhibition and its events have been also supported by Goethe- Institut Slovakia  and Amnesty Interational Slovakia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *