Artalk.cz

TS: The Collection of Unrealized Thoughts

Margot Alfieri, Paul Bouniot, Katalina Cearca, Quentin Gargano Dumas, Aimée Fleury, Alexandra Gašparovič,Élise Leleu, Sisi Liu, Léa Vincensini / The Collection of Unrealized Thoughts / Kurátorky: Kristína Hermanová, Soňa Holíčková, Kristýna Mikešová, Caroline Mokrohajská, Viktória Mračková, Katarína Snopčoková / HotDock project space / Bratislava / 13. 5. 2021 – 31. 5. 2021

Názov výstavy: The Collection of Unrealized Thoughts

Vystavujúci autori / autorky: Margot Alfieri, Paul Bouniot, Katalina Cearca, Quentin Gargano Dumas, Aimée Fleury, Alexandra Gašparovič,Élise Leleu, Sisi Liu, Léa Vincensini

Kurátorky výstavy: Kristína Hermanová, Soňa Holíčková, Kristýna Mikešová, Caroline Mokrohajská, Viktória Mračková, Katarína Snopčoková

Vernisáž: 13. mája 2021, 18:00 – 20:00

Trvanie výstavy: 13. 5. 2021 – 31. 5. 2021

Miesto: HotDock project space, Topoľčianska 12, Bratislava

Otvorené: Streda – Piatok: 15:00 – 18:00

Výstava vznikla v spolupráci: Curatorial Studies Institute, Pavillon Bosio, École Supérieure d’Arts Plastiques de la ville de Monaco, VŠVU a HotDock project space

Výstava mala premiéru v Pavillon Bosio, École Supérieure d’Arts Plastiques de la ville de Monaco v apríli 2021.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

2 GALÉRIE, 6 KURÁTORI, 9 UMELCI, 1 KNIHA

Východiskovým bodom výstavy je dielo Édouarda Levé, francúzskeho umelca, spisovateľa a fotografa, ktorý v roku 2002 vydal knihu s názvom Œuvres / Diela. Zhromaždil v nej 533 vlastných nápadov na umelecké diela, ktoré až doteraz neboli fyzicky realizované. Výstava THE COLLECTION OF UNREALIZED THOUGHTS predstavuje výsledok medzinárodnej partnerskej spolupráce medzi École Supérieure d’Arts Plastiques v Monaku, Vysokou školou výtvarných umení (Katedra Intermédií) a Curatorial Studies Institute v Bratislave.

Či už sa jedná o fotografie, kresby, statické ale aj dynamické inštalácie a video-projekcie, alebo maľby využívajúce galerijný priestor – každé z deviatich unikátnych diel metamorfuje rôznorodé myšlienky Édouarda Levé na rozhraní reálna a nereálna. Niektorí vystavujúci umelci sa zamerali viac na vizuálno-estetickú kvalitu diela, alebo na jeho vymedzenie v priestore a čase, iní vytvorili metaforu na skúmanie rôznych prírodných javov. Tým sa v každom diele nachádza časť Levého identity.

Okrem zhmotnenia Levého ideí, umelci prostredníctvom svojich diel reagovali na súčasnú pandemickú krízu, využívanie digitálnych médií a otázky virtuálnej / alternatívnej reality.  Príkladom je video-inštalácia slovenskej umelkyne Alexandry Gašparovič alebo počítačom generované snímky jej francúzskeho kolegu Paula Bouniota. Témy ako trvácnosť, pominuteľnosť a obnova, rezonujúce v rôznych častiach Levého knihy, je možné pozorovať na maľbe Élise Leleu. Pluralita, mnohoznačnosť a dialóg protikladov – svetla a tmy, vedomia a nevedomia – sa zase objavujú v site specific inštalácii architekta a scénografa Quentina Gargana Dumasa. Hravosť, ľahkosť, sila ľudskej mysle a detská predstavivosť nezávislá od materiálnosti či technológií v dielach od Léa Vincensini alebo Margot Alfieri v spolupráci so Sisi Liu otvárajú divákovi nový rozmer a pohľad na svet a jeho každodennú realitu. A v neposlednom rade si dvojica monackých umelkýň Katalina Cearca a Aimée Fleury kladú otázku, kde sú hranice autorstva. Poukazujú na nutnosť redefinície role umelca ako tvorcu diela. Prostredníctvom svojej práce oslavujú a vyzdvihujú kreatívny proces a celkový prístup k umeleckej produkcii.

ABSENCIA KOMUNIKÁCIE. ZMENA JEJ FORIEM. NESCHOPNOSŤ REALIZÁCIE. NEDOSIAHNUTEĽNOSŤ. Témy, ktoré z reflexií o diele Édouarda Levé vyplynuli a poskytli pôdu pre vznik umeleckých diel. Práve tieto myšlienky vytvorili pomyselný most k témam súčasného, aj pandemického sveta. Výstava odráža túžbu predstaviť knihu ako celok – ako symbol nerealizovateľnosti, absencie materiálnosti a sily myšlienky – prostredníctvom študentských umeleckých diel a odprezentovať ich divákovi v priestoroch Hot Dock galérie. Avšak, najdôležitejším bodom bude vytváranie dialógu: komunikácia medzi dielom (vytvoreným súčasným umelcom) a divákom – rovnako ako jednotliví umelci a kurátori komunikovali s Levého dielom počas vytvárania konceptu a snažili sa pochopiť jeho myšlienky či intencie, na základe ktorých neskôr vznikli zhmotnené diela a ich nové interpretácie.                                  

Dialóg bude podporený ďalšími aktivitami inšpirovanými Levého dielom, nabádajúcim diváka k priamej interakcii.  Dostali podobu (Ne)spoločenských hier, ktoré sú zverejňované na sociálnych sieťach (celá séria hier sa dá nájsť ako #nonsocialgames). Diváka vyzývajú k angažovanosti, zároveň fungujú ako propagácia pripravovanej výstavy.

Mathilde Roman, jedna z vedúcich projektu v Monaku, uvádza vo svojom sprievodnom texte z premiéry výstavy:

„Experimentálna výstava The Collection of Unrealized Thoughts je výsledkom medzinárodnej umeleckej spolupráce, ktorá citlivo reaguje na spoločenskú situáciu, v ktorej sa nachádzame v poslednom roku. Využíva široké spektrum umeleckých foriem a pozýva diváka k účasti inovatívnym a otvoreným spôsobom. Víziou výstavy je otvoriť sa divákom (obyvateľom bytov a online aj offline návštevníkom), aktívne sa zapojiť do vytvorenia spoločného diela / výstavy prostredníctvom online projektu. “

534: Pozývame všetkých k tvorivému procesu, čítaniu knihy a premýšľaniu nad nerealizovanými aj realizovanými dielami do priestorov Hotdock project space 13. mája 2021 o 18:00.