Artalk.cz

do 31. 3. 2021 / Open Call do Galerie Fotografic

Vážení přátelé Galerie Fotografic, rádi bychom připomněli blížící se deadline našeho open callu, který je již 31. března 2021. 
V únoru jsme vyhlásili dvě otevřené výzvy na výstavní projekty pro rok 2022. Obě výzvy jsou určeny českým i zahraničním umělcům, případně autorským dvojicím či uměleckým skupinám. Galerie Fotografic v Praze se dlouhodobě zaměřuje na prezentaci současné fotografie, včetně nejrůznějších experimentů a multimediálních přesahů do dalších uměleckých žánrů.

1. VÝZVA – FOTOGRAFIE, NOVÁ MÉDIA, INSTALACE ad.
V první výzvě hledáme inovativní přístupy a nové pohledy především v oblasti fotografie a nových médií, ale i malby či kresby jako doplnění výstavního programu pro rok 2022.

2. VÝZVA – VIDEOART
Druhá výzva se věnuje výhradně audiovizuální tvorbě, a to ve formě videoartu, krátkých či experimentálních filmů a dalších formátů pro samostatnou prezentaci v nově vznikajícím „prostoru pro videoart“ v areálu galerie či v rámci skupinových výstav v hlavním prostoru galerie.

Přihláška v češtině nebo angličtině by měla obsahovat: 
– označení, o jakou výzvu se jedná
– krátkou anotaci projektu s konkrétní ukázkou, případně vizualizací
– portfolio a životopis umělce (pdf či odkaz na web)
– předpokládaný rozpočet výstavy a zdroje krytí (stručně)
– kontakt (telefon, e-mail)

Fotografic poskytne:
– PR servis (tištěné pozvánky, sociální sítě, newsletter, média)
– asistence s instalací
– zajištění vernisáže
– případný doprovodný program
– výstava 4–6 týdnů, pro veřejnost otevřeno út–so

K realizaci finančně náročnějších projektů doporučujeme získat dofinancování z jiných zdrojů, ve kterém může být Galerie Fotografic nápomocna např. sepsáním zvacího dopisu, apod.

Projekty zasílejte na email: opencall@fotografic.cz
jako předmět uveďte: „OPEN CALL – FOTOGRAFIE, ad.“ nebo „OPEN CALL – VIDEOART“
deadline: 31. 3. 2021 

Výsledky obou výzev zveřejníme do konce dubna 2021 na webových stránkách a sociálních sítích galerie. (Pozn.: Zasláním ukázek prací a videí samozřejmě nezískáváme práva k jejich užití. Při výběru a dalším užití bude uchazeč vždy předem informován.)

Galerie Fotografic, Stříbrná 2, 110 00 Praha 1

/// ENGLISH VERSION ///

Fotografic Gallery, Prague, announces two international open calls for exhibition projects for 2022! Both open calls are meant for Czech and international artists, both individuals and art collectives. Fotografic focuses primarily on contemporary photography with overlaps and crossovers to other art fields and art experiments. 

1. OPEN CALL – PHOTOGRAPHY, NEW MEDIA, INSTALLATION, etc.
In this first open call, to enrich the exhibition program in 2022, we are looking for innovative approaches and new insights into photography, interactive media as well as painting and drawing. 

2. OPEN CALL – VIDEOART
The second open call is focused exclusively on audiovisual projects, in the form of video art, short or experimental films and other formats for independent presentation in the newly emerging gallery „video art space“ or in group exhibitions in the main gallery space.

The application should be in Czech or English and must include:
– an indication of which open call you are applying to
– short project annotation including photographs or visualization
– artist’s portfolio and CV (pdf or web link)
– estimated exhibition budget and its financial coverage (briefly)
– contact information (phone, e-mail)

Fotografic will provide:
– PR (printed invitation cards, social networks, newsletter, media)
– installation assistance
– organisation of an exhibition opening
– corresponding accompanying art events during the exhibition
– duration of the show 4-6 weeks, open to public Tue-Sat

In case of financially demanding projects we recommend to seek your own individual grant support, Fotografic can provide some assistance with applications ( invitation letter etc.).

Projects should be sent by email to: opencall@fotografic.cz
state as subject: “OPEN CALL – PHOTOGRAPHY, ETC.” or “OPEN CALL – VIDEOART”
deadline: 31. 3. 2021

We will publish the results of both open calls by the end of April 2021 on the gallery’s website and social media. (Note: By sending your works / portfolios we do not get the rights to use them. The candidate will always be informed in advance about the selection and further use of such materials)

In case of any questions please contact Tereza Bonaventurová (tereza@fotografic.cz)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *