Artalk.cz

12. 4. 2021/ Otvorená výzva: Po stopách Kala Danta

Otvorená výzva: Po stopách Kala Danta  Open Call: In the Steps of Kalo Dant / KAIR Košice Artist in Residence, tranzit.sk / do 12. 4. 2021

Dátum rezidencie Dates of the residency: august – september 2021
Termín na podanie prihlášok Deadline for applications:  12. 4. 2021

Projekt z iniciatívy KAIR Košice Artist in Residence, tranzit.sk a Ota Hudeca, realizovaný v spolupráci s ETP Slovakia, prepája umelcov z miestnych rómskych komunít s cieľom poskytnúť priestor na vzájomnú inšpiráciu, zdieľanie poznatkov, rozvoj dôvery, tvorivosti a predstavivosti. The project, initiated by KAIR Košice Artist in Residence, tranzit.sk and Oto Hudec, and developed in collaboration with ETP Slovakia, connects artists with the local Roma communities with the aim of providing space for mutual inspiration, knowledge sharing, development of trust, creativity and imagination.

Projekt je pripravený pre umelcov, ktorí pôsobia v rámci oblastí vizuálneho umenia, performance, divadla a hudby. Znalosť slovenského a/alebo českého jazyka je povinná. The project is designed for artists working at the meeting point of visual arts, performance, theatre and music. Knowledge of the Slovak and/or Czech language is mandatory.

for English please scroll down

Od vybraných rezidenčných umelcov sa očakáva, že vypracujú projekt, do ktorého zapoja členov miestnych rómskych komunít participatívnym spôsobom. Výstupom z projektu bude výsledok tvorivej, kolektívnej práce umelca a členov rómskej komunity.

Čo v rámci rezidencie ponúkame?
– 2-mesačný pobyt počas augusta – septembra 2021
– Ubytovanie: spoločný byt s ďalším umelcom na rezidencii, samostatné spálne
– Pracovný priestor v centre Košíc
– V prípade potreby pracovný priestor na Luníku IX zabezpečený v spolupráci s ETP Slovensko
– Umelecký honorár pre každého umelca: 700€ mesačne
– Cestovné náklady pre každého umelca do výšky 150€
– Produkčné náklady do výšky 700€ pre každého umelca
– Poradenstvo: kurátorská a produkčná asistencia

Čo očakávame od umelca na rezidencii:
Všetci umelci na rezidencii by sa mali prezentovať miestnej verejnosti aspoň trikrát. Konkrétne formáty verejných podujatí sa prediskutujú počas rezidencie s hostiteľskou organizáciou:
– Večer otvorených ateliérov Open Studios Night, na ktorom sa predstavia miestnemu publiku.
– Jedna individuálna prezentácia alebo workshop počas rezidencie.
– Záverečná prezentácia/výstava na konci rezidencie.

Žiadame uchádzačov otvorenej výzvy, aby predložili online:
– Text v rozsahu max. 5000 znakov, vrátane motivačného listu a všeobecného popisu projektu, ktorý chcú realizovať počas rezidencie
– Portfólio a životopis alebo odkaz na svoju webovú stránku
PRE PRIHLÁSENIE SA NA REZIDENCIU, VYPLŇTE TENTO ONLINE FORMULÁR

Viac info

Kontakt:
Zuzana Kotiková, KAIR projektová manažérka
email: zuzana.kotikova@kair.sk
tel. č.: +421 915 078 489

Rezidenčný program KAIR z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit

The selected residency artists are expected to develop a project which involves members of the local Roma communities in a participatory way, the project’s outcome being the result of the creative, collective work of the artist and Roma community members.

What does the residency offer?
– 2 months residency during August – September 2021
– Accommodation: shared apartment with one more residency artist, separate bedrooms
– Working space in the city centre of Košice
– Working space in Lunik IX ensured in cooperation with ETP Slovensko
– Artistic fee for each artist: 700€ per month
– Travel costs for each artist up to 150€
– Production costs up to 700€ per artist
– Guidance: curator and production help

What we expect from the resident artist:
All residency artists should present themselves to the local public at least three times. The formats of the public events will be discussed during the residency with the host organization:
– Open Studios Night to introduce themselves to the local audience.
– One individual presentation or workshop during the residency.
– Final presentation/exhibition at the end of the residency.

The participant in the open call is kindly requested to provide online:
– A text (max. 5000 characters) including motivation statement and a general description of the project to be realised during the residency period
– A portfolio and a cv or a website link
TO APPLY, PLEASE FILL IN THE ONLINE FORM

More info

Contact:
Zuzana Kotiková, KAIR project manager
email: zuzana.kotikova@kair.sk
phone nr.: +421 915 078 489

KAIR residency programme is supported using public funding by Slovak Arts Council. ERSTE Foundation is the main partner of tranzit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *