Artalk.cz

do 31. 3. / Výběrové řízení na vedoucí/ho oddělení sbírek GHMP

GHMP vypisuje výběrové řízení na uvolněnou pozici „vedoucí oddělení sbírek“.

Vedoucí oddělení sbírek – šéfkurátor/ka

 • řídí, organizuje a kontroluje práci oddělení sbírek, tj. práci jednotlivých kurátorů podsbírek (podsbírka malby, sochařství a nábytku, kresby a grafiky)
 • zodpovídá za tvorbu a realizaci výstavní dramaturgie GHMP
 • vede výzkumné úkoly směřující k výstavním a publikačním cílům
 • navrhuje a koordinuje program akvizic v souladu s dlouhodobým záměrem GHMP
 • řídí práci Centra Františka Bílka

 

Požadavky na uchazeče

Uchazeč: Občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk.


Minimální požadované vzdělání

vysokoškolské – magisterský studijní program v oborech dějiny umění nebo kurátorská studia.


Další požadavky

 • nejméně 3 roky praxe ve vedoucí funkci v galerijní/muzejní instituci;
 • řídící, komunikační a organizační schopnosti;
 • aktivní znalost jednoho světového jazyka – znalost dalšího jazyka vítána;
 • způsobilost k právním úkonům.


Náležitosti přihlášky

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • e-mail, telefon
 • datum a podpis


K přihlášce je nutno doložit

 • strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech;
 • motivační dopis v rozsahu do 2 normostran (vize výzkumných cílů a výstavních aktivit);
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců;
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v příp. absolvování vysokoškolského studia v zahraničí nostrifikační potvrzení příslušné oborové VŠ v ČR);
 • písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení, a to po celou dobu trvání výběrového řízení.


Nabízíme

 • plat dle platných tarifů + osobní ohodnocení a příplatek za vedení;
 • příspěvky z FKSP;
 • karta Sodexo.


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů.


Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 31. 3. 2021 do 14.00 hod. na adresu: GHMP, Revoluční 5, 110 00 Praha 1.


— Obálku je nutné označit slovy „Výběrové řízení – pozice vedoucí oddělení sbírek Galerie hl. města Prahy – neotvírat“.

— Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *