Artalk.cz

do 15. 1. 2021 / Výberové konanie projektový/á koordinátor/ka Galéria J. Kollára

Výberové konanie projektový/á koordinátor/ka Galéria J. Kollára / do 15. 1. 2021

Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Foto N – Tomáš Benedikovič

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica vyhlasuje výberové konanie na pozíciu PROJEKTOVÝ/Á  KOORDINÁTOR/KA GALÉRIE JOZEFA KOLLÁRA /GaJK/.

Požiadavky na činnosť projektového koordinátora/ky:

– aktualizuje vízie GaJK ako modernej a atraktívnej galérie v otvorenom dialógu s umeleckými združeniami, etablovanými kurátormi a expertmi pod záštitou Galerijnej rady s akcentom na nový, súčasný obsah a formy prezentácie, inovatívne prepájajúci historické umelecké diela a kolekcie s tvorbou súčasných umelcov v kontexte výziev klimatických zmien;

– koordinuje uvádzanie výstavných projektov a ich produkčné zabezpečenie;

– vytvára  obsahový a vizuálny zámer konceptu inovácie stálych expozícií ako exkluzívneho, komplexného a návštevnícky príťažlivého priestoru /v spolupráci s Galerijnou radou a s renomovanými kurátormi/ ako prípravy na architektonickú obnovu objektu galérie;

– koordinuje a tvorí edukačné programy a sprievodné podujatia  výstavných projektov galérie;

– aktívne vyhľadáva a formuje partnerstvá a inovatívne formy spolupráce s inštitúciami a subjektmi z prostredia vizuálneho umenia a iných medziodborových žánrov, s cieľom ich prezentačných aktivít a projektov v galérii – formuje jej polyfónny obsah;

– spolupodieľa sa na výskumných úlohách z odboru výtvarného umenia s akcentom na regionálne i nadregionálne súvislosti kolekcie historického umeleckého fondu múzea, tematizuje inovatívne koncepty súčasných tvorcov;

– spolupracuje s internými a externými kurátormi, autormi a odborníkmi pri príprave nových výstavných projektov zameraných na formovanie a implementáciu nového smerovania galérie;

– tvorí a zabezpečuje podklady na marketingovú komunikáciu zbierkového fondu inštitúcie a aktuálnych výstavných projektov;

-iniciuje akvizičnú činnosť galérie so zreteľom na kontinuitu zbierky a s akcentom na formovanie jej nového smerovania, ktoré bude tematizovať environmentálne témy;

Požiadavky na uchádzača :

1. Vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa v oblasti :

–  teória a dejiny umenia,

–  dejiny výtvarného umenia,

–  kulturológia, resp. iné príbuzné disciplíny

2. Znalosť cudzieho jazyka: dobrá komunikačná znalosť anglického jazyka, znalosť ďalších jazykov sú výhodou.

Finančné ohodnotenie :

Plat bude určený podľa zákona 553/2003 Z.z.  O odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platová trieda 8  v základnej stupnici platových taríf príloha č. 3.

V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní prosíme o zaslanie podkladov :

1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. Životopis

3. Motivačný list

4. Kopia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

5. Výpis z registra trestov – nie starší ako 3 mesiace

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Doklady zašlite na adresu: Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

Termín doručenie dokladov:  do 15. 1. 2021 do 12.00 hod. do kancelárie riaditeľky Slovenského banského múzea

Bližšie informácie: +421 45 694 9411, mzdy@muzeumbs.skwww.muzeumbs.sk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *