Artalk.cz

do 20. 11. / Přihlašování do 32. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého

Společnost Jindřicha Chalupeckého vyhlašuje otevřenou výzvu pro přihlašování do 32. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého. Mezinárodní porota bude tradičně vybírat ze zaslaných portfolií pětici umělkyň a umělců, které čeká celoroční podpora práce na novém díle, jenž bude představeno na společné výstavě v Moravské galerii v Brně. Současně probíhá diskuze o možných posunech v systému samotného oceňování.

Přihlašování do Ceny Jindřicha Chalupeckého 2021

Cena Jindřicha Chalupeckého je otevřena umělkyním a umělcům do 35 let působícím dlouhodobě na území České republiky, bez ohledu na dosažené vzdělání a národnost. Umělkyně a umělci se mohou přihlásit skrze otevřenou výzvu v rámci online platformy works.io, kam nahrají svá portfolia dosavadních projektů a prací. Přihlašovat se mohou během následujícího měsíce, systém bude uzavřen 20. listopadu 2020. Zasedání mezinárodní poroty, která bude vybírat účastnice a účastníky nadcházejícího ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého, proběhne v prosinci. Vyhlášení finalistek a finalistů nového ročníku proběhne tradičně na tiskové konferenci v průběhu ledna 2021. Společná výstava prací vytvořených v rámci Ceny Jindřicha Chalupeckého 2021 proběhne na podzim v Moravské galerii v Brně.

Probíhající diskuze nad přehodnocením stávajícího formátu ocenění

V poslední době se na místní i mezinárodní umělecké scéně hojně diskutují formáty uměleckých ocenění a jejich relevance pro současnost. Zúčastněné umělkyně a umělci se opakovaně vymezují proti „soutěžení“ a akcentují potřebu podpory a zviditelnění své práce a její obsahové kvality. Společnost Jindřicha Chalupeckého se rovněž již v předchozích letech těmito tématy zabývala a nyní se nachází v procesu přehodnocování formátu dvoukolé soutěže v rámci CJCH. Dvoukolovou soutěží rozumíme stávající nastavení CJCH, kdy porota nejprve vybírá pětici umělkyň a umělců do „finále“ a následně především na základě nových prací vytvořených pro společnou výstavu volí laureátku nebo laureáta daného ročníku. Toto téma významně zviditelnil také aktuální ročník Ceny Jindřicha Chalupeckého, v němž se zúčastněné umělkyně a umělci rozhodli předem od volby laureáta či laureátky upustit a jako hlavní pointu prezentují své práce na velkorysé výstavě v PLATO Ostrava. (pozn. Otevření výstavy bylo vzhledem k aktuálním restrikcím spojeným s pandemií covid-19 odloženo, výstava bude otevřena pro veřejnost jakmile to bude možné.)

Pětice oceněných nebo jeden vítěz?

V současnosti probíhá intenzivní diskuze nad budoucí podobou Ceny v rámci správní rady Společnosti Jindřicha Chalupeckého za účasti odborné i širší veřejnosti. Skrze související nezávislý kvalitativní výzkum jsme do debaty přizvali zainteresované skupiny, jako jsou umělkyně a umělci hlásící se do Ceny, bývalé členky a členové poroty, umělkyně a umělci, kteří se Ceny již zúčastnili a další skupiny. Výzkum probíhal od května do září 2020 ve třech fázích – kvalitativní rozhovory s vybranými aktéry umělecké scény zastupujícími různé názorové pozice, následný vznik dotazníků, které byly k dispozici umělecké scéně i širší veřejnosti, a navazující fokusní diskusní skupiny.

Cílem výzkumu bylo zmapovat, jakým způsobem dané cílové skupiny vnímají proměny Ceny v čase, co od ní očekávají do budoucna a jak subjektivně hodnotí současné změny. Ukázalo se, že letošní absence volby laureáta či laureátky do jisté míry rozděluje uměleckou komunitu. Pro mnoho umělců a umělkyň není jednoduché si na současný vývoj udělat jasný názor, protože se v něm potkává několik různých tendencí – perspektiva spolupráce místo soutěžení je vnímána pozitivně a jako krok správným směrem, je však otázkou zda má takový přístup znamenat, že se umělecká díla mají přestat porovnávat úplně, nebo že je principiálně špatně označit někoho jako “vítěze/vítězku”. Je zajímavé, že nejvíce kriticky vnímají aspekt soutěžení ti, kteří ho sami na vlastní kůži zažili – tedy bývalí laureráti, laureátky, finalisté a finalistky. Zatímco pro potenciální uchazeče o Cenu je soutěž často motivující a nechtěli by o tuto motivaci přijít, ti, kteří už mají soutěžení za sebou, ho zpětně hodnotí jako neproduktivní a tím v zásadě i stresující.

Podpora kontinuální umělecké práce

Cílem organizace Ceny Jindřicha Chalupeckého je co nejsmysluplněji podpořit práci pětice mladých umělkyň a umělců, popřípadě uměleckých skupin a kolektivů, které mezinárodní porota každoročně vybere do finále z mnohdy více než stovky přihlášených. Účast ve finále CJCH umělkyním a umělcům kromě podzimní výstavy, na které prezentují nově vzniklé práce, přináší téměř celoroční mediální pozornost, sérii prezentací ještě před zahájením výstavy, dlouhodobou kurátorskou podporu a také celoroční dokumentaci a reflexi jejich tvorby, ke které zveme řadu dalších odborníků a odbornic.

Pokud by na základě aktuálních diskusí došlo ke zrušení „druhého kola“, Cena Jindřicha Chalupeckého by se v  následujícím období stala oceněním a vyzdvihnutím práce několika umělkyň a umělců, reflektující aktuální tendence na umělecké scéně, namísto finálního ocenění jedné laureátky či laureáta. Společnost Jindřicha Chalupeckého přitom nadále usiluje o poskytnutí maximální podpory takto oceněným umělkyním a umělcům, nově například včetně ateliérového zázemí a navýšení honoráře umožňujícího kontinuální práci. Právě potřeba institucionální a finanční podpory umělecké tvorby se ostatně z výsledků dosavadního výzkumu ukazuje jako jedna z hlavních motivací, proč se nastupující generace umělkyň a umělců do CJCH v současnosti hlásí.

Podrobné výsledky sociologického výzkumu jsou zveřejněné na webových stránkách Společnosti Jindřicha Chalupeckého zde.

Umělkyně a umělci se do nadcházejícího ročníku Ceny mohou přihlašovat zde.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ocenění pro finalistky a finalisty 32. ročníku:

  • rozpočet na vznik nového díla ve výši 50 000 Kč, zajištění architektonického a technického řešení výstavního projektu a autorský honorář
  • profesionální spolupráce na adjustaci a vystavení díla v Moravské galerii v Brně
  • celoroční kurátorská a produkční spolupráce na vzniku nového projektu
  • možnost workshopů a konzultací s odborníky na různé umělecké postupy a techniky
  • možnost ateliérového zázemí
  • zviditelnění tvorby autorky/autora v odborných i obecných médiích

Ocenění pro laureátku nebo laureáta 32. ročníku:*

  • stipendijní pobyt v New Yorku ve spolupráci s Trust for Mutual Understanding a Residency Unlimited
  • částka 200.000,- Kč na realizaci nového uměleckého díla, výstavy, publikace či jiného autorského projektu

*Nadcházející ročník Ceny Jindřicha Chalupeckého je vyhlášen s dosavadními pravidly, do pokračující diskuze nad jejích možnou úpravou budou přizváni také finalistky a finalisté nadcházejícího ročníku.

PODMÍNKY PRO UDĚLOVÁNÍ CENY

Cena Jindřicha Chalupeckého je určena vizuálním umělkyním a umělcům žijícím nebo působícím na území České republiky, kteří k 31. prosinci kalendářního roku, ve kterém se uskuteční příslušný ročník, dosáhnou věkové hranice maximálně 35 let. Státní občanství ČR není podmínkou. Cena Jindřicha Chalupeckého je udělována za mimořádnou uměleckou tvorbu v oboru vizuálního umění. Je určena nastupující generaci umělkyň a umělců, jejichž dílo má potenciál dlouhodobě obstát v kontextu české i mezinárodní umělecké scény a ztělesňuje po obsahové a formální stránce výjimečný postoj. Cena je udělována umělkyním a umělcům pracujícím v libovolných médiích, respektuje také mezioborové přesahy a další aktuální tendence v současném umění.

Udělení Ceny Jindřicha Chalupeckého je vypisováno jako otevřená výzva, do níž se přihlašují umělkyně a umělci sami. Odborníci z oblasti výtvarného umění mohou zároveň nominovat umělkyně a umělce skrze emailovou adresu info@cjch.cz. Nominovaní umělci a umělkyně budou vyzváni zástupci Společnosti Jindřicha Chalupeckého, aby se do soutěže přihlásili.

Umělkyně a umělci, kteří byli v minulosti ve finále Ceny Jindřicha Chalupeckého, nicméně nezískali titul laureátky/laureáta, se mohou přihlašovat opakovaně.

SLOŽENÍ MEZINÁRODNÍ POROTY CJCH 2021

Ivet Ćurlin, členka kurátorského kolektivu WHW řídící od roku 2019 Kunsthalle Wien

Anna Daučíková, umělkyně a pedagožka působící v letech 2011–2019 na Akademii výtvarných umění v Praze

Charles Esche, ředitel Van Abbemusea v Eindhovenu

João Laia, šéfkurátor Muzea současného umění Kiasma v Helsinkách

Jan Zálešák, kurátor a pedagog působící na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně

 

Organizátor: Společnost Jindřicha Chalupeckého

Spolupořadatel: Moravská galerie v Brně

Hlavní partneři: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy, J&T Banka

Hlavní mediální partner: Česká televize

Partneři: Magistrát města Brna, Státní fond kultury ČR, Trust for Mutual Understanding, Česká centra, Institut umění – Divadelní ústav, Městská část Praha 7, Nadace a Centrum pro současné umění Praha, Residency Unlimited, PLATO Ostrava, MeetFactory, Biofilms, Fair Art

Mediální partneři: Art+Antiques, Artyčok.tv, ArtMap, Artalk.cz, A2, GoOut, Railreklam, Radio Wave, Art Viewer, Blok Magazine

Výstava Cena Jindřicha Chalupeckého 2021 se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hlavního města Prahy a J&T Banky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *