Artalk.cz

TS: Stano Filko, Erik Binder a Martin Vongrej

Stano Filko, Erik Binder,  Martin Vongrej: 2/3 / Kurátorka: Lucia G. Stach / Galéria mesta Bratislavy / Bratislava / 8. 10. 2020 – 17. 1. 2021

2/3 FILKO – BINDER – VONGREJ

Autori: Stano Filko – Erik Binder – Martin Vongrej

Pálffyho palác, Bratislava

8. 10. 2020 – 17. 1. 2021

Kurátorka: Lucia G. Stach

Kurátorský sprievod k výstave: 20. októbra 2020 o 17:00

Na prvý pohľad nie je zrejmé, že spoločné výstavné dobrodružstvo trojice autorov je o prázdnote, jej zapĺňaní a premieňaní. Odohráva sa totiž ako výbušné a dynamické stretnutie umelcov troch rôznych generácií, ktorých spája túžba po hľadaní spirituálneho zmyslu umenia ako tvorivej projekcie vlastného ega do nekonečného súboru jednotlivých pokusov o postupnú premenu chaotickej reality na kozmologickú usporiadanosť. Vo svojich programoch konceptuálne využívajú rôzne zdroje informácií a metód, ako aj širokú škálu materiálov a autorských techník. Dvaja z nich (Erik Binder a Martin Vongrej) aktuálne spolupracovali aj na nových dielach, kým tretieho (Stano Filko) zastupujú vybrané práce a myšlienky. Od začiatku to však bol práve on a jeho smelý, až infantilný, barbarský, a preto neochvejný psychofyzický kozmologický systém ideí, ktorý inšpiroval dvoch žijúcich autorov, aby sa na svoju prácu pozreli očami toho druhého, ako aj toho, kto ich prekračuje. Pokúšajú sa teda o umelecký, ale aj spirituálny prienik svojich vyšších „ja“. Preto spoločne podnikajú autorské operácie otvárania prázdnoty novým ideám – spájajú sa a rozpájajú, nachádzajú si obsah v puklinách stratených motívov. Oživujú hmotu symbolmi a sprítomňujú dávno vyprchané obrazy a tvary. Vzývajú vlastné ego a následne ho opúšťajú v prospech spoločného snaženia, v záujme trvania zážitku a dôsledného úniku do vyššieho uvedomenia prítomnosti, ktorý pomenúvajú ako „diagonálne prenikanie a radiálne vyžarovanie“ (EB a MV).

Najstarší z trojice je neoavantgardista Stano Filko (1937 Veľká Hradná – 2015 Bratislava), ktorý po sebe zanechal obrovské vrstevnaté dielo, ktoré autenticky mnohonásobne prepísal do vlastného kozmologického Systému SF. „S.F. = filozofia mojich starých rodičov učiteľov vo Veľkej Hradnej. Vysvetlili mi numerológiu, keď som bol dieťa. V skutočnosti moje dielo z toho /UNIVERZKOZMOVESMÍRNE/ vychádza. Čakry sú časové energie /PLYNÚCE UP TO 300000 KM/S FYZICKY TIMESPACE IQ + EQ 3.D/, ktoré sú treťou a štvrtou dimenziou prichádzajúcou z našej galaxie k nášmu slnku; /CEZ NÁŠ/ hviezdny systém prichádzajú /NA ZEM/ k ľuďom. V ľuďoch sú čakry /SF/ od prvej po šiestu /3.D/, siedma /3.D, 4.D/, ôsma až deviata čakra /4.D DSQ SPIRITUALEQ (AQ)/, /10. 11. 12/ sú nadľudskými. Každá čakra má svoje ČÍSLO, ENERGIU, FARBU. Číslo má základ v numerológii dávno pred Kabalou a Starým zákonom.“ (SF)

Geograficky a ideovo sa Filko situoval medzi umelcov silných osobných legiend a medzi Východ a Západ. Už počas života sa tak stal inštitúciou, v rámci ktorej realizoval aj svoj ateliér na Snežienkovej ulici v Bratislave ako živú sochu, múzeum a archív. Čierne EGO pripútané k telesnosti červenej tretej dimenzie (3.D) a putujúce po smrti cez modrú vesmírnu štvrtú dimenziu (4.D) nachádza spočinutie v nesmrteľnosti a večnosti bielej nehmotnej piatej dimenzie (5.D).

Erik Binder (1974 Hnúšťa-Likier) postavil svoj neustále vznikajúci umelecký program na inverzii kreatívnej práce. Hovorí, že on netvorí, len nachádza. Umenie zámerne neprodukuje, ale nechá ho sústavne pretvárať samého seba a svet, v ktorom žije. Nie je to pusté miesto, ale je obývané všetkými ľuďmi, ktorých bytie sa akýmkoľvek spôsobom votkáva do pradiva Binderovho umeleckého sveta prostredníctvom komunikácie, (spolu)práce, obrazu, vône aj dotyku. Akoby odvážne žil v ruinách svojho sveta, s ktorými sa stále hrá. Zo zdanlivého chaosu v jeho ateliéri na Silvánskej ulici v Bratislave, ktorý je tiež totálnym umeleckým dielom a kozmologickým modelom svojho druhu, sa stále vynárajú premiešané, precítené, hybridné, vždy nanovo artikulované idey a objekty. Aby sa mohli dostať k bytiu, je potrebná otvorenosť prázdnoty, sunyata ako prázdno, ktoré je fluidné, biele, nečasové, zmierené aj sľubné.

Prázdno Martina Vongreja (1986 Bratislava) najväčšmi pripomína rozďavený otvor zrkadla. Bezobsažnosti, neuspokojiteľnej túžbe a nevyslovenému významu stavia posvätný, vizuálne pôsobivý oltár. Geometrická precíznosť odkazuje tak na ničotnosť, ako aj na pohlcujúci všehomír. V jeho tvorbe, intuitívnej a vedenej inštinktmi, sa prázdno ako nedostatok sám a ako jeho pomenovanie preciťuje ako úzkosť a úzkostnosť, štrbina v realite, ktorou vchádza neznáme.

Výstava vznikla autorským prelievaním sa cez seba navzájom. Objavilo sa miesto, ktoré nie je – eutopia ako spoločná štvrtá prázdnota, pripravená na vstup nových významov. Ako nesmelý pokus o spiritualitu novej viery v budúcnosť.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *