Artalk.cz

Ceny Young Architect Award 2020 vyhlášeny

Nejlepší práce 12. ročníku soutěže studentů a architektů do 33 let byly oceněny 8. září 2020 v Centru architektury a městského plánování CAMP. Letos porota poslala do finále 11 prací, které nejlépe zpracovaly téma Architektura a krajina ve městě. Všechny projekty budou tradičně vystaveny v rámci veletrhu FOR ARCH od 22. – 26. září v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

V Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze se v úterý 8. září 2020 v 18 hodin sešly, i přes opatření spojená s koronavirem, téměř dvě stovky příznivců architektury. Moderátor Jiří Jaroš přivítal hosty, mezi nimiž byli ministr životního prostředí Richard Brabec, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková, rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina, předseda představenstva ABF, a. s., Pavel Sehnal, generální ředitel ABF, a. s., Tomáš Kotrč a další. Významnou profesní událost svou přítomností podpořili i další zástupci architektonicky zaměřených škol či profesních organizací – např. Ladislav Lábus, děkan FA ČVUT v Praze, Pavel Křeček, předseda ČKAIT, Josef Morkus z MMR a zástupci odborných i zpravodajských médií. V rámci večera byl vyhlášen i Architekt roku 2020, kterým se stal přední český architekt a pedagog Zdeněk Fránek, představitel organického proudu české architektury, za nímž stojí desítky mimořádných a originálních staveb.

Letošní ročník byl dozajista výjimečný. Globální společnost si letos vedle plíživé klimatické změny musela začít zvykat na další nečekanou obtíž ve formě virové pandemie. Je tedy nejprve třeba ocenit všechny zúčastněné mladé architekty, kteří pod tíhou všemožných komplikací nerezignovali na pěstování veřejné diskuze o kvalitách udržitelné architektury a své příspěvky do soutěže přihlásili. Aktuální enviromentální téma soutěže bylo definováno záměrně otevřeně, aby dávalo každému prostor najít si svoji niku, což přineslo poměrně bohatou škálu projektů jak svým zaměřením, tak rozsahem.

„Téma letošního ročníku je obzvlášť v dnešní době, kdy se řada měst a obcí musí potýkat s dopady změny klimatu, velmi aktuální. Právě vhodné skloubení krajiny a architektury je cesta, jak předcházet vzniku tepelných ostrovů, zajistit lepší koloběh vody a celkově zlepšit kvalitu prostředí ve městě. Jsem velice potěšen, jak se mladí architekti tohoto tématu zhostili a navrhli zajímavá ideová řešení, která více či méně řeší oblast hospodaření s dešťovou vodou, obnovitelných zdrojů energie, pasivního bydlení, a to s cílem být co nejvíce ohleduplní k životnímu prostředí. Je vidět, že nová generace architektů své poslání myslí vážně, a já pevně doufám, že element udržitelného rozvoje šetrného k životnímu prostředí bude v hojné míře provázet i jejich další projekty,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Všechna odvětví stavebnictví se začínají intenzivně věnovat tématům udržitelnosti a modrozelené infrastruktuře. Naše společnost se snaží o zlepšování vlastností betonu tak, aby byl trvanlivější, odolnější vůči agresivnímu prostředí a zároveň např. již nabízíme materiál na bázi cementu, který umožňuje průsak dešťové vody,“ uvedl na předávání za generálního partnera Michal Kubíček, obchodní ředitel divize Materiály ze společnosti CEMEX Czech Republic.

Mezi hodnocenými projekty uspěly ty, jejichž základní koncept byl logicky a smysluplně vystavěn a zároveň pochopitelně odprezentován. Porota při svém hodnocení kladla důraz na kvalitu, komplexnost řešení a snahu o vystižení kontextu ve všech jeho formách. Vítězem se nakonec nestal projekt budovy, ale koncepční návrh systému práce se zelenou infrastrukturou ve veřejném prostoru v Praze, jehož cílem je zvýšit široce definovanou biodiverzitu města. Porota jednohlasně ocenila adresnost, propracovanost a celospolečenský přínos této práce. Petr Altmann, Area Project Manager ze společnosti YIT, která je hlavním partnerem soutěže, kvitoval, že se „v posledních pěti letech začalo v České republice více prosazovat udržitelné stavění, adaptace na klimatické změny a landscaping development“.

Titul CEMEX Young Architect Award 

Ludmila Haluzíková
Vágní Praha
FA ČVUT Praha | Ateliér Novotný, Koňata, Zmek

Autorka analyzuje vágní prostory Prahy – opomíjená nezastavěná místa, která postrádají identitu, produktivitu, funkci, místa, jejichž potenciál zůstává nevyužit. Tato místa pak dělí na dvě kategorie. První tvoří městská divočina s vysokou biodiverzitou, která čeká na nové využití. Druhou kategorií jsou nezastavěná místa organizovaná člověkem, jím založená a udržovaná. Jde o plochy, které jsou na první pohled v pořádku, jsou upravené, a i když z hlediska společenských a městotvorných funkcí jsou v podstatě nevyužitelné, jsou většinou společností vnímány jako hodnotné, ekologicky funkční a přínosné v otázce řešení problematiky globálních klimatických změn, oteplování planety. Jedná se například o zelená veřejná prostranství sídlišť či zelené zbytkové plochy dopravních staveb a další.

Autorka se podrobněji věnuje těm druhým místům a klade si otázku, jak s těmito místy hospodařit při reflektování dnešních ekologických otázek města. Na vybraných místech Prahy se pak snaží v oblasti modré a zelené infrastruktury aplikovat opatření, která povedou k zvýšení biodiverzity, evaporace, akumulace a filtrace dešťové vody. Hledá tak způsob práce s těmito místy, který by jim dal smysl, funkci, zásadně posílil jejich ekologickou funkci.

Porota velmi ocenila koncepční přístup k vybrané problematice plánování města jako celku. Přístup, profesionalita a schopnost analytického a koncepčního myšlení je u tak mladé autorky příslibem, že u nás vyrůstá nová generace architektů, urbanistů, která se postaví zodpovědně k otázce plánování měst, k řešení globálních témat.

Porota doufá, že se autorka tímto tématem bude zabývat dále a bude se věnovat kromě posílení ekologické funkce vágních míst i posílení jejich společenské a městotvorné funkce.

Cena architekta Josefa Hlávky 

Anna Svobodová
Strahovský bastion
Akademie výtvarných umění v Praze | Ateliér architektonické tvorby/škola Miroslava Šika

Porota oceňuje originální a citlivou práci s historickým místem v centru Prahy, které studentka sama objevila a definovala mu podobu i náplň. Strahovský bastion, jeden z několika, transformuje ve veřejně přístupnou promenádu se sportovním a pobytovým využitím s rozšířením do lokálních pěších vazeb mimo běžné cesty. Silná historická obranná infrastruktura je doplněna vrstvou osobitě sochařsky zpracovaných zásahů, jež s monumentem nastavují synergický dialog.

Cena rektora ČVUT za školní práci 

Eliška Olšanská
Parco Agri-kolo
FA ČVUT Praha | Ateliér Sitta

Autorka nově zpracovává nyní nepřístupnou městskou divočinu poblíž centra Florencie, aby umožnila její funkční zapojení do organismu města, života jeho obyvatel, kteří by zde našli tolik potřebné osvěžení v prostředí jakési nové rajské zahrady, vrstevnaté až fantaskní, která v harmonickém souladu s morfologií terénu přechází od olivových hájů a ovocných sadů na svazích do vinic a luk spásaných ovcemi ke středovému komunitnímu centru exaltovaného kruhového tvaru (nazývaného Agri-kolo) s mostem levitujícím nad vodní plochou lesnatého mokřadu a v těžišti vyplněným záhony květin a bylin. Porota oceňuje promyšlené zpracování v souvislostech a také profesionální prezentaci návrhu, která kvalitativně patří k nejlepším v soutěži.

Cena rektora TUL za školní práci 

Lucia Gažiová
Kúpele Grössling v Bratislave
FA ČVUT Praha | Ateliér Redčenkov – Danda

Návrh se zabývá chátrajícím areálem v centru Bratislavy přímo na nábřeží Dunaje. Autorka se v souladu se záměrem města rozhodla obnovit původní funkci lázní a doplnit je o knihovnu. Porota oceňuje architektonickou kvalitu nově vytvořeného multifunkčního prostoru, kde se naplnila autorčina koncepce zprostředkovat dojem antického zážitku použitím charakteristických rysů starověkých římských lázní. Zároveň se podařilo citlivě implementovat kvalitní soudobou architekturu s detailně promyšleným dispozičním řešením a začleněním teras vytvářejících příjemný prostor vnitřního atria. Porota kladně hodnotí také vynikající grafické zpracování prezentace. Projekt je zářným příkladem, jak může vypadat přeměna nesourodého rozpadajícího se objektu v centru města na živý multifunkční prostor vracející místu nový život.

Cena ministra životního prostředí

Lukáš Drda
Nízkoenergetická tradiční čtvrť
Politecnico di Torino| Michele Bonino, Marco Simonetti

Vítězný projekt se věnuje tématu energeticky soběstačného bydlení s minimálním negativním dopadem na životní prostředí. Autor se na celý projekt dívá komplexně, od návrhu domů až po veřejný prostor. Jednotlivé domy jsou navrženy tak, aby zachovaly styl tradiční české vesnice, čímž projekt nenarušuje ráz okolní krajiny a respektuje kritéria udržitelného rozvoje výstavby. Velmi pozitivně hodnotíme efektivní hospodaření s vodou, které je navrženo pro celý soubor staveb a počítá s využitím srážkové i šedé odpadní vody. Z pohledu energetické účinnosti staveb jsou domy navrženy jako nízkoenergetické s důrazem na obnovitelné zdroje energie a kvalitu vnitřního prostředí. Navrhovaná čtvrť se tak stává moderním udržitelným bydlením ohleduplným k životnímu prostředí.

Cena hlavního partnera YIT 

Jakub Kender/ Hugo Marek
Vnitroblok Mečislavova
Akademie výtvarných umění v Praze | Ateliér architektonické tvorby/škola Miroslava Šika

Téma řešení vnitrobloků zástavby je neustále aktuální.

V současné době velké množství vnitrobloků supluje funkci parkování vzhledem k jeho nedostatku ve velkých městech, především pak Praze. Uvedený návrh jde v řešení dopravy v klidu ještě dále tím, že se snaží odlehčit parkování i v přiléhajících ulicích. Parkování umisťuje do podzemní části objektu umístěného do otevřené části vnitrobloku. Nadzemní část objektu tvoří multifunkční prostory pro veřejné využívání. Nadzemní část objektu zároveň částečně splňuje i funkci akustické bariéry od hluku přiléhající železniční tratě.

Celková koncepce se snaží celkem úspěšně kombinovat soukromou a veřejnou funkci vnitrobloku. Zároveň umístěním různorodé zeleně přispívá ke zkvalitnění celého prostoru, zlepšení mikroklimatu včetně využívání dešťové vody pro zpětnou závlahu zeleně. K celkovému architektonickému dotvoření přispívá i návrh balkonů a zimních zahrad orientovaných do vnitrobloku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *