Artalk.cz

Slovenská národná galéria a rok 2019

Slovenská národná galéria a rok 2019

Verejný odpočet a prezentácia činnosti Slovenskej národnej galérie za uplynulý rok sa vzhľadom na aktuálnu situáciu uskutočnil bez tlačovej konferencie. Podľa Správy o hospodárení a činnosti za rok 2019 sme zverejnením prezentácie informovali o hospodárskych výsledkoch, návštevnosti, výstavnej, edičnej, vedeckovýskumnej, odborno-metodickej, programovej, marketingovej a ďalšej činnosti v Bratislave, ako aj na vysunutých pracoviskách v Strážkach, vo Zvolene, v Ružomberku, v Pezinku a tiež v Kunsthalle Bratislava.

V minulom roku ste v súvislosti so Slovenskou národnou galériou mohli zaznamenať najmä:

 • pokračovanie vo voľnom vstupe na výstavy a expozície v Bratislave, zavedenom v roku 2014; v uplynulom roku sa podarilo dosiahnuť návštevnosť výstav a expozícií v Bratislave 36 944 návštevníkov (spolu s výchovno-vzdelávacími a kultúrno-spoločenskými programami 47 709 ľudí);
 • generálny partner – aj v roku 2019 pokračovalo partnerstvo s Tatra bankou, a. s.;
 • otvorenie experimentálnych expozícií Krajina za mapou a 5 nových krátkodobých výstav v SNG Bratislava; najpopulárnejšou výstavou minulého roka v bratislavskom Esterházyho paláci bola výstava Z akadémie do prírody. Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860 – 1890, od marca do júna ju videlo 10 214 návštevníkov; vo vysunutých pracoviskách boli stále expozície doplnené o krátkodobé výstavy; na Zvolenskom zámku vznikla nová stála expozícia Vidieť, vidieť a vidieť!; mimo projektov SNG stojí za zmienku výstava Klenot flámskej gotickej miniatúry. Kniha hodiniek Ilony Andrássyovej v Kaštieli Betliar, na príprave ktorej SNG spolupracovala, s návštevnosťou 48 000 ľudí;
 • do zbierky Slovenskej národnej galérie minulý rok pribudol mimoriadne kvalitný obraz – Portrét neznámeho muža, pripísaný barokovému maliarovi, rodákovi z Pezinka, Jánovi Kupeckému. Umeleckú zbierku SNG okrem iných diel obohatil aj dar sochára Martina Piačeka, ktorý galérii venoval svoje známe sochárske dielo Najväčšie trapasy slovenskej histórie;
 • pokračovanie vo vývoji Webu umenia; celková návštevnosť Webu umenia stúpla na 199 990, čo je o 28 000 viac ako v roku 2018; zdigitalizovaných bolo 6 180 zbierkových predmetov a kultúrnych objektov najmä zo zbierok Východoslovenskej galérie, Oravskej galérie, Galérie umenia Ernesta Zmetáka, Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne a zo zbierok SNG (v roku 2019 pribudla Považská galéria umenia);
 • lab.SNG a tvorba nových digitálnych projektov – digitálny projekt vytvorený pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie Čas-opis 1989 (www.1989.sng.sk); séria edukatívnych animovaných videí Príbehy umenia s profesorom Škrečkom a interaktívna projekcia venovaná dejinám umenia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom; dokončenie vývoja on-line databázy Artbase pre KHB Bratislava;
 • vydávanie katalógov a umenovedných publikácií; medzi úspešné edičné projekty minulého roka patria okrem katalógov k výstavám – kniha pre deti Kde je Ester N?; publikácia Prerušená pieseň. Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948 – 1956 venovaná umeniu socialistického realizmu v čase jeho nástupu a najtvrdšieho stalinského obdobia 50. rokov; druhé slovenské rozšírené vydanie denníkov Ladislava Mednyánszkeho; PDF verzia rozšíreného katalógu Leopold Horovitz 1838 – 1917. Stratený – Nájdený dostupná online na stiahnutie;
 • uvedenie 5. čísla magazínu o umení 365°, ktorého cieľom je prinášať informácie o dianí vo svete umenia formou rozhovorov, reportáží, komentárov, prehľadových rubrík a informácií tak, aby bol svet umenia prístupnejší stále širšiemu spektru záujemcov;
 • zapojenie sa do medzinárodného interdisciplinárneho výskumu pigmentov maliarstva okolo roku 1500 vo Flámsku aj na Slovensku Slovak Soil in the Flemish Painting v spolupráci s Univerzitou Antverpy a Kráľovským inštitútom pre kultúrne dedičstvo v Bruseli, HÚ SAV Bratislava a s VŠVU Bratislava;
 • realizácia medzinárodného projektu Eastern Sugar v spolupráci s KHB, ktorého východiskom je výskum vývoja cukrovarníckeho priemyslu v strednej Európe a jeho dôsledkov, sociálno-politického a environmentálneho dopadu; projekt zahŕňa aktivity realizované v 6 krajinách Európy s 5 zahraničnými partnermi;
 • prezentácia umeleckých zbierok SNG za hranicami Slovenska – akvizícia dvoch veľkých diel Stana Filka a súboru kresieb zo Zbierky Linea do zbierok Tate Modern; inštalácia Stano Filko: EGO Room z prehliadky Art Basel 2018 vytvorená v spolupráci a pod kuratelou SNG sa v januári tohto roku stala súčasťou stálej expozície Kunstmusea Basel; archív sochára Arthura Fleischmanna sa stal súčasťou zbierky Tate Britain a od konca júna 2020 bude prístupný v Hyman Kreitman Research Centre v Londýne; abstraktné sochy Márie Bartuszovej budú zo SNG zapožičané na monografickú výstavu autorky do Tate Modern, ktorá bude v roku 2021 presunutá do Belvedere 21 vo Viedni;
 • pokračujúca rekonštrukcia areálu SNG v Bratislave; nový galerijný areál bude zahŕňať viac ako 5 000 m2 výstavnej plochy pre expozície aj krátkodobé výstavy, kongresovú sálu, multifunkčnú halu, kinosálu, modernú knižnicu, archív výtvarného umenia, depozitár, reštaurátorské ateliéry a obnovenú administratívnu budovu. Nádvorie poslúži ako verejný park, do ktorého sa návštevníci ľahko dostanú zo všetkých okolitých námestí a ulíc; plnenie rozpočtu za investičnú akciu k 31. 12. 2019 (vrátane dozoru počas prvých troch rokov, občasného autorského dozoru a revízie dokumentácie): 30 221 965, 02 € s DPH / 62,03 %;
 • napĺňanie tradície sprievodných programov k výstavám, ako aj iných programov pre verejnosť (Siesta v galérii, Workshopy pre dospelých), rodiny, deti a mládež (Rodinná nedeľa, Malé divy, Výtvarka, Tvorivý ateliér, BookObrazy, Hľadanie strateného času, Kreativ Kemp, Mikuláš v SNG a ďalšie), školy (animačné programy, výklady a čítanie pre všetky stupne škôl); spoločensko-vzdelávacích formátov – kurátorských výkladov, tematických prednášok a diskusií, koncertov súčasnej hudby (Hudba dneška v SNG), filmových premietaní (Letné kino v SNG v spolupráci s Film Europe) či výkladov pre anglicky hovoriacich (Sunday Rest);
 • vykonávanie metodickej činnosti v celoslovenskom rozsahu vlastnými zdrojmi, ako aj v spolupráci s odborníkmi (metodické workshopy pre pedagógov, metodické materiály na stránke www.1989.sng.sk, organizácia kurzu Gallery and Museum Education in Visegrad Region pre FF UK a ďalšie);
 • organizácia umeleckých rezidencií v priestoroch vysunutých pracovísk v Strážkach, Ružomberku a v Pezinku;
 • oslavy 50. výročia od sprístupnenia expozícií SNG v priestoroch Zvolenského zámku a od otvorenia Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku;
 • Schaubmarov mlyn v Pezinku – otvorenie krátkodobej výstavy Do divočiny; doplnenej o umeleckú rezidenciu ukončenú výstavou Kabinet kozmetiky kalcia; sprístupňovanie ovocného sadu verejnosti; množstvo nového kultúrneho, spoločenského a vzdelávacieho programu;
 • propagácia výstavných projektov a programov prostredníctvom propagačných a informačných materiálov, PR spoluprác, newslettrov, webu www.sng.sk; videí na kanáli YouTube, aktívnej komunikácie na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Slovenská národná galéria v roku 2019 v číslach:

 • rozpočet 4 137 383 € (vrátane KHB); tržby z predaja tovarov a služieb 325 498 €;
 • obohatenie fondu o 1460 zbierkových predmetov; celková suma 80 016 € vynaložená na akvizície;
 • vytvorených 52 zmlúv o výpožičke zbierkových predmetov; z toho 17 zmlúv pre zahraničie a 35 tuzemských zmlúv;
 • 6 180 zdigitalizovaných zbierkových predmetov a kultúrnych objektov;
 • 99 kompletne zreštaurovaných zbierkových predmetov SNG a 1 754 ošetrení a ďalších reštaurátorských výkonov;
 • 138 návštev a 193 výpožičiek v Archíve výtvarného umenia;
 • 626 návštev Umenovednej knižnice SNG a 5 103 výpožičiek; 1 389 nových kníh a katalógov; sprístupnenie 11 165 kníh z Fondu Kornela a Nade Földvári a vytvorenie jeho online katalógu v priestoroch knižnice;
 • 199 090 používateľov Webu umenia + 291 objednávok reprodukcií z Web umenia;
 • 348 výchovno-vzdelávacích a 84 kultúrno-spoločenských programov v SNG Bratislava;
 • celková návštevnosť výstav a expozícií, výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských programov v roku 2019 v SNG Bratislava spolu s vysunutými pracoviskami vo Zvolene, v Ružomberku, Strážkach a v Pezinku predstavuje 128 385 návštevníkov

Kompletnú Správu o hospodárení a činnosti Slovenskej národnej galérie za rok 2019 si môžete stiahnuť na webe SNG: https://www.sng.sk/sk/o-galerii/dokumenty/vyrocne-spravy

Kunsthalle Bratislava v roku 2019:

 • 4 hlavné výstavy na 1. poschodí KHB: OBJEKTívne; Inverzná romantika; Orient 2; Moc bezmocných; 6 výstav v Kunsthalle LAB; 1 paralelná exteriérová expozícia Rudolf Sikora: Výkričník v novom exteriérovom výstavnom priestore Kunsthalle EXT;
 • 63 zahraničných & 33 slovenských umelcov a umelkýň a 5 zahraničných & 5 slovenských kurátorov a kurátoriek;
 • celkový počet 22 685 návštevníkov;
 • 45 realizovaných programov, ktoré navštívilo 4 902 návštevníkov: sprievodné programy k výstavám (komentované prehliadky, kurátorské sprievody, prednášky, predstavenia, koncerty, performancie); pravidelné diskusné programy (Umenie pre verejný priestor, TALK TALK o architektúre a dizajne; talking art heads); vzdelávacie programy (pre školy na mieru ku každej výstave, Kunsthalle KIDS, workshop pre dospelých Experiment umenie, Detský mediátor, metodické stretnutia pedagógov, workshopy atď.);
 • edičná činnosť: katalóg k výstave OBJEKTívne; kniha Nakresli si ovečku (o kresbe, ako ju nepoznáte);
 • rozšírenie výberovej platformy ARTBASE sledujúcej vývoj súčasného slovenského vizuálneho umenia s profilmi umelcov, vyvinutej v spolupráci s lab.SNG: http://artbase.kunsthallebratislava.sk o nové profily umelcov a galerijných a zbierkotvorných inštitúcií; počas roku 2019 databázu navštívilo 3 200 ľudí;
 • Kunsthalle Bratislava sa k 1. januáru 2020 stala štátnou príspevkovou organizáciou MK SR.

Výročnú správu Kunsthalle Bratislava za rok 2019 si budete môcť stiahnuť na webe KHB: https://kunsthallebratislava.sk/khb/dokumenty

Generálny partner SNG

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *