Artalk.cz

Změny v postavení ředitelů kulturních institucí vláda odmítla

Návrh pirátských poslanců na změny v postavení ředitelů kulturních příspěvkových organizací dnes vláda odmítla. Informoval o tom tiskový odbor vlády. Piráti chtějí, aby se na vedoucí místa v kulturních organizacích vypisovala výběrová řízení, funkční období ředitelů bylo šestileté a jejich odvolání možné jen ze zákonných důvodů. Podle ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) by to byl mimo jiné nesystémový a nepřijatelný zásah do kompetencí orgánů územních samospráv.

Jmenování a odvolávání ředitelů kulturních příspěvkových organizací nyní závisí na zřizovatelích, tedy na ministru kultury nebo krajských a obecních radách. Piráti poukazují na to, že často závisí na aktuální politické reprezentaci, kdo tyto instituce vede. Pirátka Lenka Kozlová argumentuje hromadným odvoláním ředitelů pětice kulturních institucí v Ústeckém kraji před dvěma lety a nynějším koncem ředitelů Národní galerie v Praze Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa nebo dlouholeté ředitelky děčínského zámku Ivety Krupičkové.

Předloha, o níž rozhodne Parlament, upravuje také požadavky na uchazeče o vedoucí místo kulturní instituce a důvody k odvolání ředitele. Patřilo by k nim „závažné porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí“. V případě, že by před koncem šestiletého funkčního období zřizovatel instituce výběrové řízení na vedoucí místo nevypsal, dosavadnímu řediteli by začalo plynout další šestileté období.

„Není to dobrý nápad. Je to absolutně nesystémový a nepřijatelný zásah do kompetencí orgánů územních samospráv, protože tím vstupujeme do jejich práv. Za druhé je to nesystémové směšování různých příspěvkových organizací. Za třetí je to nadbytečné, protože samosprávy si mohou celou záležitost upravit vlastním předpisem podobně jako ministerstvo kultury, které si vydalo pravidla pro výběrová řízení,“ řekl k návrhu novinářům před jednáním kabinetu Staněk. Návrh má podle něj navíc spoustu formálních chyb.

„Kulturní instituce by se podle pirátského návrhu nestaly jedinými příspěvkovými organizacemi, které mají pravidla pro výběr a odvolávání svých ředitelů. Podobnými pravidly disponují na všech úrovních například školská zařízení, u kterých se tato pravidla osvědčila a jsou potřebou stálosti ve vedení podobná, jako je tomu u příspěvkových organizací v kultuře,“ napsala v dnešním tiskovém komentáři Kozlová.

Komentáře

  • mojmír pukl

  děkuji,to je zajímavé ……..myslím,že to dokazuje vážnost situace, Kraje mohou sTěmito institucemi nakládat o své vůli
  prostřednictvím svých KáDRů
  jedná se o toky Veřejných prostředků, uMuzeí jde o správu sbírek aDepozitářů v miliardových hodnotách Veřejného Majetku a společenské kulturní působení, o edukaci….. a prostřednictvím jejich vědeckýchPracovišť/přírodovědných,historických …/ také odbornou podporu místních iniciativ – veřejného zájmu -často proti mocensky prosazovanému zájmu soukromému …
  podali jsme v té věci dopis/níže/ bylo by velice vhodné, dopřát problému publicitu, projevit zájem, tlak veřejnosti
  / d e m o n s t r a c e proti ministruStaňkovi po odvolání Fajta a Soukupa byla,promíňte trochu krátkozrakost selháníElit? /
  bylo by jistě zapotřebí s t á n k ů m ochranyKultury aPřírody poskytnouPodporu ze všech stran vizUNESCO jsou to iniciační body ochrany a obnovy prostředí …. vzdělávání krajiny, společnosti
  /předchozí krok: https://stavbaweb.dumabyt.cz/oteveny-dopis-k-povazlive-situaci-regionalnich-muzei-a-galerii-17978/clanek.html nebo https://www.archiweb.cz/n/home/otevreny-dopis-k-odvolani-peti-reditelu-usteckych-galerii /
  t e x t současného dopisu:
  Doc Mgr Antonín Staněk Ph. D. – ministr kultury
  …jeho nástupce, nástupkyně
  Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1

  Ing. Robert Plaga Ph. D. – ministr školství, mládeže a tělovýchovy
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

  Mgr. Richard Brabec – ministr životního prostředí
  Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10,
  věc: ochrana kulturního a přírodního dědictví a péče o něj – poslání v působnosti muzeí a galerií
  Základním podnětem k této výzvě je idea kultivované společnosti, tedy cesta regenerace, probuzení vůle k sebezáchově, uchopení situace v souvislostech kulturního a přírodního dědictví. Z toho vychází i konkrétní kroky čelící existenciálnímu ohrožení, absenci vlastní svébytnosti (nedostupnosti identifikačního materiálu) i ohrožení existenčního spočívajícího také ve znehodnocování prostředí (zničující nakládání krajinou).
  V tom se spojuje Kultura a Životní prostředí a Vzdělávání – jako základ civilizační reprodukce…
  Máme-li mít respekt ke kultuře a vzdělanosti, být rozumní, je nezbytné, aby ani problém muzeí a galerií nebyl smeten politickou vůlí jako aktuální otázky potřeby v bydlení, nápravy v exekucích, platu učitelů … atp
  1. Poslání muzeí
  Muzeum žije veřejným zájmem, je to předsunutá pozice vzdělanosti, instituce paměťová, výzkumná, oproti akademickým vědeckým pracovištím je aktivní, otevřená veřejnosti, působí v terénu a společensky… Vedle škol, knihoven, divadel muzea přinášejí znalosti, zážitky, zkušenosti, ale konkrétní poznání jedinečná a autentická, skutečná fakta.
  2. Ohrožení
  Ohrožením celkovým je úpadek kultury ve všech oblastech života společnosti, smrtící je široký nezájem veřejnosti – médií, politiků, odborníků (řeší se peníze, aféry…). Na druhé straně působí nezodpovědné nakládání s veřejnými prostředky a majetkem, tedy nenahraditelnými hodnotami (plošné kácení ohrožuje vodní režim krajiny, nebo např holoseč v Národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala na Českolipsku).
  Hejtmanství vlastnící jedinečné bohatství sbírek zřizují muzea a galerie jako své příspěvkové organizace často však v rozporu se zákonnými předpisy a oborovými standardy, o nichž nemají nejmenší znalosti. Nekompetentní postupy„reorganizace“ (slučování/rušení) mohou být předstupněm k tunelování.
  Je nutno bránit škodám. Je nutný kultivovaný odborný i obecný zájem a odpovědnost.
  3. Cíle
  Cílem je podpora péče o historické a přírodní dědictví, péče o prostředí jako oporu a podmínku naší sebezáchovy a péče jako aktivity vzdělávací ve vztahu ke krajině, společenství. Jedná se o vztah odpovědnosti k prostředí, jehož jsme součástí! Obnova konajícího a účastného soužití je nutností!
  Úkolem je tedy zachování a rozvoj institucí a jejich poslání: činnost ochranná sbírková, práce výzkumná/vědecká, mezinárodní působení a spolupráce; poslání společenské, osvětové, odborná a podpora místních iniciativ. To spojuje Kulturu, Životní prostředí a Vzdělávání a je to tedy společným zájmem rezortů.
  4. Návrh řešení
  4.1. Řešení rámcová
  4.1.1 Vytvořit a přijmout řádně vystavěný zákon o Muzeích. Muzea by měla být definovaná jako instituce s veřejnou službou a standardy. Předchozí muzejní zákon byl zrušen a není žádný.
  4.1.2 Prosadit suverenitu institucí odpovídacích za správu kulturního a přírodního dědictví a životního prostředí ve všech oblastech činnosti: ochranné vědecké + vzdělávací + informační/poradenské.
  4.1.3 Nalézt cestu spolupráce státní správy mezi sebou (Ministerstvo kultury s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem Školství) a definovat zákonné povinnosti a meze pro zřizovatele muzeí na všech úrovních státní správy a samosprávy.
  4.1.4 Iniciovat intenzivní a otevřenou spolupráci s vědeckými institucemi: Akademií věd, ústavy Dějin umění, ústavy Přírodovědy, Ekologie atd a vysokými školami.
  4.2 Řešení vnitřní
  4.2.1 Zajistit odpovídající postavení ředitelů muzeí, podmínky k výkonu jejich funkce a jejich jmenování. U ředitelů mají být kladeny požadavky na odbornost, erudici a přehled v oboru působnosti muzea. Zastoupení Ministerstva a příslušných profesních spolků ve Výběrových řízeních je taktéž nutností. (manažerský přístup neznamená způsobilost k nakládaní nenahraditelnými hodnotami)
  Dosavadní stav s výpovědí bez udání důvodu je nepřijatelný.
  4.2.2 Obnovit povinnost muzeí zpracovávat 6-leté výzkumné a akviziční plány, které budou garantovány Vědeckými institucemi a Univerzitami.
  4.2.3 Regenerovat oborové organizace hájící poslání kulturních institucí, aby lidé odhodlaní smysluplně konat měli prostor.
  4.3 Respekt k mezinárodním pravidlům a standardům
  Je nezbytné, aby byla respektována mezinárodní pravidla, metodika a doporučení plynoucí z našich multilaterálních závazků.
  Viz dokumenty:
  UNESCO 2015 – Doporučení na ochranu a podporu muzeí a sbírek, jejich rozmanitosti a jejich úlohy ve společnosti
  UNESCO 2003 – Úmluva o zachování nehmotného kulturního dědictví
  UNESCO 1975 – Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
  /ČR přistoupila 1991, viz Sdělení č.159/1991 Sb. /
  Charta ICOMOS a Etický kodex ICOM

  Kultuře v celém jejím významu je nutné vrátit postavení, které jí v ž i v o t ě s p o l e č n o s t i patří. Věříme, že svědomitým přístupem, otevřeností, vůlí ke kvalifikované spolupráci a součinností vznikne řešení potřebné tj životaschopné a přínosné.

  v Praze dne 17 května 2019

  s i g n a t á ř i
  jméno adresa podpis dne

  kontaktní osoba:
  Mojmír Pukl
  cultupris@gmail.com
  Akce za Lidskou Pospolitost
  Na Mlejnku8
  147 00 Praha4 Braník

  děkuji za pochopení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *