Artalk.cz

Slovenská národná galéria & rok 2018

Slovenská národná galéria & rok 2018

V priestoroch kaviarne Berlinka v bratislavskom Esterházyho paláci sa dňa 24. apríla 2019 konal verejný odpočet a prezentácia činnosti Slovenskej národnej galérie za uplynulý rok. Podľa publikovanej Správy o hospodárení a činnosti za rok 2018 sme informovali o hospodárskych výsledkoch, návštevnosti, výstavnej, edičnej, vedeckovýskumnej, odborno-metodickej, programovej, marketingovej a ďalšej činnosti nielen v Bratislave, ale aj na vysunutých pracoviskách v Strážkach, vo Zvolene, v Ružomberku, v Pezinku a tiež v Kunsthalle Bratislava.

V minulom roku ste v súvislosti so Slovenskou národnou galériou zaznamenali najmä tieto skutočnosti:

 • pokračovanie vo voľnom vstupe na výstavy a expozície v Bratislave, zavedenom v roku 2014; v uplynulom roku sa podarilo dosiahnuť návštevnosť výstav a expozícií v Bratislave 41 617 návštevníkov (spolu s výchovno-vzdelávacími a kultúrno-spoločenských programami 54 347 návštevníkov);
 • generálny partner – aj v roku 2018 sa pokračovalo v partnerstve s Tatra bankou, a. s.;
 • nestála expozícia gotiky a baroka a 5 nových krátkodobých výstav v SNG Bratislava; pričom výstava FILLA – FULLA | Osud umělce – Osud umelca dosiahla návštevnosť 12 302 návštevníkov; v rámci vysunutých pracovísk boli stále expozície doplnené o krátkodobé výstavy;
 • pokračujúca rekonštrukcia areálu SNG v Bratislave, po ktorej skončení bude mať verejnosť k dispozícii moderný a kultivovaný verejný priestor s 5 385 m2 čistej výstavnej plochy;
  pokračovanie vo vývoji Webu umenia; v roku 2018 výrazne stúpla návštevnosť Webu umenia – navštívilo ho 171 000 používateľov (v porovnaní s rokom 2017 nárast o 37 000 používateľov); celkový počet galérií zverejňujúcich svoje diela na Webe umenia stúpol na dvanásť (pribudla Moravská galéria v Brne, Východoslovenská galéria a Tatranská galéria v Poprade);
 • rozvíjanie Webu umenia ako open-source nástroja, ktorý lab.SNG upravuje pre potreby inštitúcií (Národná galéria v Prahe, Moravská galéria v Brne alebo Pamätník národného písomníctva v Prahe); príprava aplikácie Filla Fulla Chat k výstave FILLA – FULLA | Osud umělce – Osud umelca; príprava aplikácie Second Canvas pre Zvolenský zámok; interaktívnej aplikácie Povstanie 1848 pre Múzeum Slovenských národných rád v Myjave;
 • pokračovanie vo vydávaní katalógov a umenovedných publikácií; monografická publikácia Stano Filko 1 venovaná tvorbe výnimočného neoavantgardného umelca Stana Filka (1937 – 2015) s ťažiskom v 60. a 70. rokoch 20. storočia a prvá súborná publikácia o diele výraznej osobnosti súčasného umenia Anny Daučíkovej a jeho premenách A_nna D_aučík_ová: Trans_formácie;
  uvedenie 4. čísla magazínu o umení 365°, ktorého cieľom je prinášať informácie o dianí vo svete umenia formou rozhovorov, reportáží, komentárov, prehľadových rubrík a informácií tak, aby bol svet umenia prístupnejší stále širšiemu spektru záujemcov;
 • pokračovanie v tradícii sprievodných programov k výstavám, ako aj iných programov pre verejnosť (Siesta v galérii, Workshop pre dospelých), rodiny, deti a mládež (Rodinná nedeľa, Malé divy, Výtvarka, Tvorivý ateliér, BookObrazy, Hľadanie strateného času, Kreativ Kemp, Mikuláš v SNG a ďalšie), školy (animačné programy, výklady a čítanie pre všetky stupne škôl); spoločensko-vzdelávacích formátov – kurátorských výkladov, tematických prednášok a diskusií, koncertov klasickej aj súčasnej hudby (Musica Poetica da Camera, Hudba dneška v SNG), filmových premietaní (projekcie k výstave Osmičky: August 1968, Bergman a ženy, Letné kino v SNG s Film Europe) či výkladov pre anglicky hovoriacich (Sunday Rest);
 • oslava 70. výročia založenia SNG Živijó! dňa 28. júla 2018 s bohatým programom;
 • obnova ovocného sadu Schaubmarovho mlyna v Pezinku a pokračovanie v komplexnej revitalizácii areálu vrátane otvorenia kaviarne; otvorenie krátkodobej výstavy modernej a súčasnej keramiky Z kruhu von; množstvo nového kultúrneho, spoločenského a vzdelávacieho programu;
 • propagácia výstavných projektov a programov prostredníctvom propagačných a informačných materiálov, PR spoluprác, newslettrov, webu www.sng.sk; videoupútaviek na kanáli YouTube, aktívnej komunikácie na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Slovenská národná galéria v roku 2018 v číslach:

 • rozpočet 3 900 507 € (vrátane KHB); tržby z predaja tovarov a služieb 296 495 €;
 • obohatenie fondu o 950 zbierkových predmetov; celková suma 85 840 € vynaložená na akvizície;
 • 54 výpožičných zmlúv; z toho 35 domácich a 19 zahraničných;
 • 6 191 zdigitalizovaných predmetov v rámci udržateľnosti národného projektu Digitálna galéria;
 • 120 zreštaurovaných zbierkových predmetov SNG a 2 937 reštaurátorských výkonov;
 • 151 návštev a 219 výpožičiek v rámci Archívu výtvarného umenia;
 • 774 návštev v Umenovednej knižnici SNG, 4 173 výpožičiek a 942 nových kníh a katalógov;
 • 171 000 používateľov Webu umenia; 123 objednávok reprodukcií z Webu umenia;
 • 395 vzdelávacích a 110 kultúrno-spoločenských programov v SNG Bratislava;celková návštevnosť expozícií, výstav a sprievodných programov (kultúrno-spoločenské a výchovno-vzdelávacie programy) v SNG Bratislava – Esterházyho paláci, na Zvolenskom zámku, v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku, Kaštieli Strážky a v Schaubmarovom mlyne v Pezinku-Cajle dosiahla počet 122 809 návštevníkov.

Kompletnú Správu o hospodárení a činnosti Slovenskej národnej galérie za rok 2018 si môžete stiahnuť na webe SNG: https://www.sng.sk/sk/o-galerii/dokumenty/vyrocne-spravy

Kunsthalle Bratislava v roku 2018:

 • 4 hlavné výstavy na 1. poschodí KHB: Štefan Papčo: Psycho-vertical, Ilona Németh: Eastern Sugar, Orly & holubice, OBJEKTívne; 6 výstav v Kunsthalle LAB;
  19 zahraničných & 17 slovenských umelcov a umelkýň a 5 zahraničných & 5 slovenských kurátorov a kurátoriek;
 • celkový počet 44 015 návštevníkov;
 • 180 realizovaných programov, ktoré navštívilo 7 306 návštevníkov: sprievodné programy k výstavám (komentované prehliadky, kurátorské sprievody, prednášky, predstavenia, koncerty, performancie); pravidelné diskusné programy (Umenie pre verejný priestor, TALK TALK o architektúre a dizajne; talking art heads); vzdelávacie programy (pre školy na mieru ku každej výstave, Kunsthalle KIDS, workshop pre dospelých Experiment umenie, metodické stretnutia pedagógov, workshopy atď.)
  edičná činnosť: elektronický katalóg k výstave Ilona Németh: Eastern Sugar, publikácia Otvorená galéria. Zborník z konferencie galerijnej pedagogiky;
 • spustenie online výberovej platformy ARTBASE sledujúcej vývoj súčasného slovenského vizuálneho umenia s profilmi umelcov, vyvinutej v spolupráci s lab.SNG: http://artbase.kunsthallebratislava.sk

Výročnú správu Kunsthalle Bratislava za rok 2018 si môžete stiahnuť na webe KHB: http://www.kunsthallebratislava.sk/tlacova-sprava/vyrocna-sprava-khb-za-rok-2018

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *