Artalk.cz

Vysokú školu výtvarných umení povedie Bohunka Koklesová

Vysokú školu výtvarných umení povedie historička umenia Bohunka Koklesová. V utotok 27. novembra 2018 rozhodol o tom Akademický senát VŠVU.  Vo februári nahradí vo funkcii doterajšieho rektora Stanislava Stankociho.

STRUČNÉ PROGRAMOVÉ TÉZY KANDIDÁTA NA REKTORA VŠVU

Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave vnímam ako kľúčovú vzdelávaciu inštitúciu na Slovensku v oblasti umenia a mojou snahou bude zvyšovať kvalitu vzdelávania na všetkých stupňoch štúdia, vytvárať podmienky pre umelecké, výskumné a vedecké projekty, ktoré by mali mať čoraz väčší presah do medzinárodného prostredia. Kladiem si za cieľ upevňovať autoritu školy smerom navonok, pretože verím, že svojimi postojmi sa priamo podieľa na celkovej humanizácii spoločnosti. Ale obrat bude výrazný aj smerom do vnútra školy tak, aby sa posilňoval otvorený a priamy dialóg a pocit vzájomnej spolupatričnosti ku škole a k jednotlivým jej pracoviskám. Budúce rozhodnutia budú vždy prijímané so zreteľom na študentov,  tí sú v celom procese vzdelávania najdôležitejší. Mala by sa postupne zvyšovať kvalita ich života a štúdia  na škole.

Predstavené tézy sú len orientačným vymenovaním toho, čomu sa budem podrobnejšie venovať počas mojej prednášky pred akademickou obcou. Tam sa už pokúsim o aktívnejšie premýšľanie týchto téz ako aj ďalších tém tak, aby som ich zasadila do kontextu  dnešnej doby, spoločnosti,  budúcich predstáv o našej škole.

  • Vzdelávanie

V budúcom funkčnom období nás čaká komplexná akreditácia, nepoznáme ešte presné kritériá, ale pôjde o tri vlny akreditácie. Predtým než pristúpime k vypracovaniu akreditačných spisov bude potrebné otvoriť diskusiu o charaktere štúdia na škole, o zvyšovaní kvality vzdelávania, o diverzifikácii štúdia a jeho možnej interdisciplinarite, budeme si klásť otázky ako udržať internacionalizáciu štúdia na škole, prípadne ako ju prehĺbiť. Budeme sa musieť venovať aj pedagogickej záťaži na jednotlivých pracoviskách školy. Dôležitým faktorom bude podpora akademického rastu pedagógov, aby sa posilňovala ich pedagogická autorita a odborná kompetencia.

  • Umenie a výskum

Dôležitá bude podpora umeleckých a výskumných aktivít jednotlivcov a celých kolektívov. Zvážiť možnosť akreditácie ďalších špičkových (excelentných) kolektívov, ktoré by mali trans-katedrový charakter. Snahou bude nadväzovať partnerstvá s galériami a kultúrnymi inštitúciami, ktoré by vytvárali zázemie pre výstavy pedagógov a študentov školy v slovenskom i medzinárodnom priestore. Podpora publikačnej činnosti je prejavom intelektuálneho zázemia školy, je preto nesmierne dôležitá. Škola sa podľa mňa nachádza vo fáze, keď je potrebné vstupovať do výstavných a výskumných projektov, ktoré by mali mať kvalitatívny charakter. Dobré zacielenie našich projektov posunie školu k silnejšej pozícii medzi európskymi umeleckými školami. To sa potom prirodzene zhodnotí aj v pedagogickom procese.

  • Investičná činnosť

V nastávajúcom funkčnom období nás čaká rozsiahla investícia pri výstavbe Artcampusu (internát s jedálňou a technologický pavilón). Túto víziu inicioval a postupne napĺňal rektor prof. Stanislav Stankoci. Proces, ktorý máme pred sebou považujem za najnáročnejšiu úlohu budúceho vedenia školy. Čaká nás veľa komplikácií a problémov, ktoré budú súvisieť so získaním stavebného povolenia, plynulým financovaním projektu zo strany Vlády SR a pod. Nebude to jednoduché, ale zvládneme to, ak budeme pri tom myslieť na našich študentov, ktorým sa tým zlepší kvalita života a štúdia na škole.

V Bratislave, dňa 21.11.2018                                                             

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.                                           


Životopis – Bohunka Koklesová

Štúdium:

1990 – 1995
Univerzita Komenského  Bratislava, Filozofická fakulta, študijný odbor: veda o výtvarnom umení

2010
ukončené doktorandské štúdium získaním titulu PhD. v študijnom programe dejiny umenia, Katedra teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava

Výstavy (výber):

2011
Obraz, v kterém žijeme (práce študentov študijných programov a odborov fotografie na českých a slovenských vysokých umeleckých školách – 68 vystavujúcich), Galéria Emila Fillu, Múzeum mesta Ústi nad Labem, október – november, Ústi nad Labem (spolu s kurátorkou Vendulou Fremlovou)

2011 – 2012
Nové Slovensko (ťažký) zrod moderného životného štýlu 1918 – 1949, Slovenská národná galéria, júl 2011 – január 2012 (odborná spolupráca na výstave)

2011
W cienju Trzeciej Rzeszy, Stara Galeria ZPAF, Varšava Poľsko, máj 2011

2010
V tieni Tretej ríše, oficiálne fotografie slovenského štátu, výstavná sieň Univerzitnej knižnice Bratislava, november – Mesiac fotografie 2010

2010
Zóna okraja III. (Petra Bošanská, Jana Hojstričová, Marko Horban, Silvia Saparová, O.T.Stefanovič), Galérie Solnice, České Budějovice, február 2010

2009
The Slovak Body, the contemporary slovak photography, GalleryM, Soul, Korea, november 2009

2009
Archive, ateliér o fotografii,  Open Gallery, Bratislava, november 2009

2009
Zóna okraja (Jana Hojstričová, Silvia Saparová, Petra Bošanská), Dom fotografie, Liptovský Mikuláš, máj 2009

2009
Osemdesiate – postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985-1992, Slovenská národná galéria v Bratislave, apríl – august 2009, spolukurátor fotografickej časti výstavy

Publikácie (výber):

2010
Koklesová, Bohunka (ed.): V hľadaní prameňov (recenzovaný zborník z konferencie konanej v septembri 2009), vydavateľ VŠVU, 2010, počet strán: 183  (editorská práca)

2010
Oficiálne fotografie slovenského štátu, In: V hľadaní prameňov (zborník z konferencie), vydavateľ VŠVU, 2010, str. 152-161

2009
V tieni Tretej ríše, oficiálne fotografie slovenského štátu, (recenzovaná publikácia), VŠVU / Slovart, Bratislava 2009, ISBN 978-80-8085-938-1

2009
Zóna: okraja In: Zóna: okraja (katalóg výstavy), vydala VŠVU Bratislava 2009

2009
Archive, In: Archive, ateliér o fotografii (katalóg výstavy), vydala VŠVU, Bratislava 2009

2009
Umenie v postmediálnej situácii, In: Vysoká škola výtvarných umení 1949-1960, vydala VŠVU pri príležitosti 60. výročia založenia, Bratislava 2009, str. 41-44, ISBN 978-80-89259-25-0

2009
Fiktívne svety fotografie, In: JABLONSKA, B. ed.: 80´ postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985-1992, Slovenská národná galéria, Bratislava 2009, str. 140-170, ISBN 978-80-8059-140-3

2008
Ženy zaujaté modernizmom: Príbeh Ivy Mojžišovej, 261 s. : il. čb. In:Artemis a Dr. Faust: ženy v českých a slovenských dějinách umění. edice Žena a věda, sv. 3. Praha, Česká republika : Nakladatelství Academia, 2008. – ISBN 978-80-200-1607-2. – S. 152-169

2008
Jozef Cincík, slovenská armáda na východnom fronte, IN: Mesiac fotografie 2008 (katalóg), Bratislava 2008

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *