Artalk.cz

VK na obsadenie funkcie riaditeľa Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši (do 25. 10. 2018)

VK na obsadenie funkcie riaditeľa Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši / do 25. 10. 2018

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ VYPISUJE VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA

Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Požiadavky na uchádzačov:
 • vysokoškolské vzdelanie,
 • minimálne 5-ročná odborná prax,
 • minimálne 2-ročná riadiaca (alebo dlhodobejšia kurátorská) prax,
 • odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, výnos MKSR č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty, zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce – zákon č. 311/2001 Z. z., zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,…),
 • manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
 • znalosť štátneho jazyka, znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
 • bezúhonnosť.

Podmienky pre zaradenie do výberového konania:

 • plnenie vyššie uvedených požiadaviek,
 • predloženie štruktúrovaného profesijného životopisu, ktorý bude okrem základných náležitostí obsahovať aj odbornú časť v štruktúre:
 • vedecko-výskumná činnosť (názov úlohy, termín, pracovisko, grant, výstup)
 • kurátorská činnosť doma a v zahraničí (názov výstavy, termín, miesto výstavy, štát, výstup)
 • publikačná činnosť – publikácie/monografie, katalógy, odborné časopisy (názov publikácie/časopisu, názov príspevku, rok vydania, vydavateľ)
 • odborné stáže a študijné pobyty doma a v zahraničí (názov inštitúcie, termín, špecifikácia)
 • predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania, motivačného listu a fotokópie dokladu o vzdelaní,
 • predloženie výpisu z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace,
 • predloženie projektu so zameraním na víziu smerovania organizácie, rozvoja a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služieb s dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie na najbližšie 4 roky v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV), ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.regionzilina.sk » oznamy » dokumenty » smernice » schválené v roku 2011.

Platové podmienky:

 • nástupný plat brutto od 1 200 €/mes.

Nástup do zamestnania:

 • 1. január 2019

Žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi je potrebné doručiť na adresu: Žilinský samosprávny kraj, organizačný odbor, Komenského 48, 011 09 Žilina, v termíne do 25. októbra 2018, s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – Liptovská galéria“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte PhDr. Klincovú na t. č.: 041/5032415.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *