Artalk.cz

Hosťujúci kritik: Kysucká galéria v Oščadnici

Kysucká galéria (KG) vznikla v roku 1981 paradoxne „zdola“ na základe iniciatívy dvanástich výtvarníkov z Kysúc. Tí v roku 1975 usporiadali výstavu a venovali galérii 66 diel, ktoré vytvorili jej základ. KG desať rokov sídlila v kaštieli v Oščadnici, v roku 1992 sa aj s vedením, administratívou a depozitom presťahovala do centra Čadce do prenajatých priestorov Mestského domu (s výstavnou sieňou na krátkodobé výstavy), zatiaľ čo kaštieľ v Oščadnici aj naďalej slúžil ako stála expozícia a priestor pre premenné výstavy galérie. V roku 2011 sa vedenie galérie presťahovalo z Čadce naspäť do Oščadnice, čo ju oproti predchádzajúcej lokalite výrazne znevýhodnilo vo viacerých smeroch.

1 V Čadci si Kysucká galéria udržiavala silnú pozíciu v rámci galerijnej pedagogiky aj pre širšie Kysuce, mala vypracované programy s vysokou návštevnosťou od materských až po stredné školy. Do kaštieľa v Oščadnici, vzdialenom 7 km od Čadce, sa presunuli jediné galerijné priestory, ako aj sídlo vedenia, čím KG stratila dôležitú časť výstavných priestorov a ľahkú dostupnosť pre organizované školské skupiny na pravidelnej báze. (Mesto Čadca si v roku 2013 zriadilo v bývalých priestoroch KG v Mestskom dome Mestskú galériu s celoročným voľným vstupom. Možno povedať, že sa tak stalo v značný neprospech Kysuckej galérie.)

Kysucká galéria v Oščadnici je od roku 2002 jednou z piatich galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Aktuálna situácia regionálnych galérií, ktoré majú za sebou viaceré nešťastné priestorové, personálne a finančné zásahy zriaďovateľa, sa v obraze fungovania KG v Oščadnici odráža ešte ostrejšie. Viacnásobne dosadené a neodborné vedenie galérie malo za následok výrazný úbytok odborných zamestnancov a vážne poškodilo aj samotný chod galérie. V minulosti bol maximálny počet zamestnancov galérie osem na dve prevádzky, v súčasnosti je ich šesť a pol. Po presťahovaní vedenia z Čadce sa znížila dostupnosť galérie a stav jej zamestnancov. Oproti pôvodného počtu galerijných pedagogičiek (dve) na dve prevádzky galéria nedisponuje žiadnym miestom lektorky. (Ešte počas pôsobenia KG v Čadci došlo k strate jedného pracovného miesta lektorky a po presťahovaní galérie do Oščadnice k prepusteniu ďalšej). Zuzana Sýkorová, poverená riadením KG, je súčasne aj jedinou odbornou pracovníčkou galérie, galerijnou pedagogičkou a PR manažérkou. Veľavravná je aj kumulovaná funkcia ďalšieho zamestnanca, ktorý je správcom budovy, údržbárom, záhradníkom a šoférom inštalujúcim výstavy.

2

Kysucká galéria sídli v národnej kultúrnej pamiatke oščadnického kaštieľa. Ten je umiestnenený v rozsiahlom takmer dvojhektárovom lesoparku so vzácnymi drevinami a s viac alebo menej zaujímavými umeleckými dielami zo sochárskych sympózií. Park, pomerne často využívaný na fotenie svadieb alebo obrady, bol obnovený v roku 2008 aj vďaka podpore terajšieho starostu Oščadnice. Kaštieľ je čiastočne zrekonštruovaný, aj keď kompletná obnova, o ktorej zriaďovateľ už uvažuje, by bola viac než žiaduca. V kaštieli zo začiatku 20. storočia, pôvodne využívanom ako poľovnícky kaštieľ, boli neskôr okrem iného aj byty, v dôsledku čoho sa nie práve najšťastnejšie zmenila predispozícia interiéru aj vonkajšieho vstupu budovy.
Stála expozícia Františka Hübela

Výstavné priestory pre stálu expozíciu sa nachádzajú na druhom podlaží kaštieľa v štyroch miestnostiach. Stálu expozíciu, mapujúcu tvorbu zakladateľov galérie, ktorá sa priebežne variovala na základe pribúdajúcich diel, vystriedala v októbri 2014 Stála expozícia Františka Hübela. Vznikla vďaka skromnej grantovej podpore MK SR (na sprievodcu stálou expozíciou a rámovanie) v kurátorskej koncepcii Zuzany Sýkorovej. KG v zbierke spravuje kompletnú pozostalosť Hübela – grafika, ilustrátora a jedného zo spoluzakladateľov galérie.

3

 

Expozícia prezentuje jeho ilustrátorskú tvorbu pre deti a mládež, grafiky a kresby v štyroch výstavných miestnostiach. V inštalácii návštevník nájde aj civilne pôsobiacu a prívetivú inštaláciu kníh z antikvariátu s ilustráciami Františka Hübela. V štvrtej výstavnej miestnosti stálej expozície sa nachádza autorova nevšedná abstraktná maľba, ktorá bola objavená až po jeho predčasnej smrti. Príjemné členité výstavné priestory s výhľadom do lesoparku ozvláštňujú masívne stropné svietidlá v drevenej konštrukcii a rozmerná plastiku z dreva a skla, ktorá je síce pôsobivá, ale nesúvisiaca s expozíciou. (Pre nedostatok personálu vzniká reálny problém premiestniť ju do iných priestorov.)

Výstavný plán

Krátkodobé výstavy návštevník nájde v troch miestnostiach v dobrom kondičnom stave na prízemí kaštieľa. KG momentálne vystavuje textilnú kresbu Vlasty Žákovej, ktorej tvorba s výstavnými priestormi reaguje a funguje veľmi dobre. V dramaturgii výstavného plánu vystupuje častá snaha vedenia galérie (vychádzajúca z geografickej pohraničnej polohy KG) zastúpiť autorov najmä z Poľska a Českej republiky. Sympatický je dlhodobý a každoročný záujem galérie zahrnúť do výstavného plánu ilustráciu, najmä koncom školského roka a leta. Zastúpení boli doposiaľ aj regionálni predstavitelia strednej generácie ilustrátorov. Iný súvislý program vo výstavnej dramaturgii galérie nefunguje, keďže sa výstavná a akvizičná koncepcia často menila v závislosti od zmeny vedenia, čo zamedzilo kontinuálnemu smerovaniu a profilovaniu KG. Väčšina krátkodobých výstav je v kurátorskej koncepcii Zuzany Sýkorovej, čo v roku 2015 bude platiť vo všetkých prípadoch. Koncom roka KG ponúkne aj ukážku svojej akvizičnej činnosti, a to výstavou tvorby Miroslava Cipára, ktorá je v zbierke galérie bohato zastúpená.

4

Akvizície

Keďže v regióne absentuje významnejšia historická výtvarná tradícia, KG sa v skromných podmienkach snaží zabezpečiť a dopĺňať autorské kolekcie súčasného umenia prevažne zakladateľov galérie, ktoré sú slušne vybudované. V jej zbierkovom fonde sa nachádza takmer 3 000 diel. Staré umenie nie je v zbierkach zastúpené z dôvodu neskorého vzniku galérie. Zjavná je orientácia na autorov druhej polovice 20. storočia, pričom tvorba mladej generácia je dopĺňaná na základe realizovaných výstav. Čo sa týka médií zastúpených v zbierkovom fonde, KG sa aj napriek snahe dopĺňať akvizície vo všetkých médiách, najviac sa darí v maľbe a plastike. Zriaďovateľ každoročne podľa možností (pomerne symbolickou sumou) prispieva na nákup zbierkových predmetov. Galéria sa snaží využívať aj grantový systém MK SR, v ktorom však ako žiadateľ doteraz nebola úspešná.

Zaujímavosťou je, že akvizičný plán galérie bol v 90. rokoch zameraný na autorskú hračku. Do zbierkového fondu sa v pár kusoch získali dizajnové artefakty, herné a voľné objekty, niektoré z nich sú aj na pomedzí scénografie. V KG bola autorskej hračke v rámci stálej expozície venovaná samostatná výstavná miestnosť.
Ďalšou prekážkou pre chod galérie je aj fakt, že depozit KG zdieľa s Kysuckým múzeom a nachádza sa mimo oščadnického kaštieľa, v neďalekom Krásne nad Kysucou v nevyhovujúcich priestoroch.

6

Sprievodné programy, vzťah s publikom

Galéria využíva pri propagácii najmä elektronické médiá, rozposielanie pozvánok poštou sa obmedzilo kvôli poštovnému. Facebookový profil KG (viac tu) momentálne zahŕňa časté príspevky, hoci bol v minulosti niekoľko mesiacov neaktívny. Webová stránka galérie (viac tu) je prehľadná a informatívne bohatá, markantná je však potreba aktualizácie možností zobrazovania, prípadne úplná (a vedením plánovaná) prestavba stránky.

Keďže KG nespolupracuje so stálym grafikom, hľadajú sa nové cesty grafickej spolupráce. Momentálne je grafické spracovanie pozvánok často v kompetencii Zuzany Sýkorovej.

Ak ide o otvorenie výstavy domáceho výtvarníka, návštevnosť na vernisážach výrazne stúpa. Do galérie a na vernisáže zavítajú najmä miestni obyvatelia Oščadnice, prípadne návštevníci zo širšieho okolia. V zimných a letných mesiacoch by sa galéria mohla s hrdosťou pochváliť vysokou návštevnosťou, nebyť trpkej príchute spojenej s nepostačujúcim stavom zamestnancov.

V rámci sprievodných edukačných programov pre školské skupiny sa ponukový list celoročne neposkytuje z dôvodu absencie miesta galerijnej pedagogičky. Obsah tvorivej dielne, lektorátu alebo sprievodného podujatia pripravuje Z. Sýkorová na mieru po tom, ako ju osloví školská skupina so záujmom navštíviť galériu, najmä koncom školského roku. Vypracovaná celoročná ponuka a propagácia sprievodných podujatí by zákonite zvýšila návštevnosť.

2

 

Hoci Kysucká galéria v skromných podmienkach na periférii záujmu zriaďovateľa znáša dlhodobo nízky počet odborných pracovníkov (výrazný dopyt po pracovníkovi PR a galerijnej pedagogičke), v rámci možností sa snaží pripravovať kvalitný výstavný program s fokusom nielen na regionálnych, ale aj zahraničných umelcov a predstavuje tak pre regionálne publikum nenahraditeľný kontakt s umením.

———————————–

Text vychádza z informácií získaných osobnou návštevou Kysuckej galérie, z rozhovoru so Zuzanou Sýkovorou, v tom čase poverenou riadením galérie, z webovej a facebookovej stránky KG, z katalógu František Hübel. (NE)DOKONČENÉ DIELO, zo sprievodcu po stálej expozícii František Hübel, z publikácie Rady galérií Slovenska Zbierkotvorné galérie na Slovensku z roku 2008, z katalógu Kysucká galéria v Oščadnici 1981 – 2006 vydaného pri príležitosti 25. výročia vzniku inštitúcie a z dostupných sprievodných materiálov k výstavám a podujatiam.

Poznámka: 
Príspevok vznikol vo februári 2015. Od 1. marca 2015 je poverená riadením KG Dagmar Matiašková Ferencová, ktorá predtým pôsobila ako riaditeľka Informačného ústredia Matice slovenskej. Bola vybraná na post riaditeľky KG neštandardne bez výberového konania. Doteraz bolo zvykom štvorročné funkčné obdobie stanovené zriaďovateľom, po ktorom nasledovalo výberové kolo na post riaditeľa (obhájenie projektu pred sedemčlennou komisiou s členmi prevažne z VÚC). Tento proces istým spôsobom prispieva(l) k nestálosti a nemožnosti kontinuálneho programového napredovania galérie v danej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Komentáře

  • Zuzana Sýkorová

  v rámci objektivity by som chcela reagovať na nepresnosti, ktoré sa v recenzii vyskytli:
  – park bol obnovený v roku 2008 aj vďaka podpore nie terajšieho, ale vtedajšieho starostu obce Oščadnica, ktorým bol RNDr. Miloslav Šulgan
  – v časti venovanej akvizíciám je uvedené: “ Galéria sa snaží využívať aj grantový systém MKSR, v ktorom však ako žiadateľ doteraz nebola úspešná.“Galéria napriek (alebo vďaka) opakovanej snahe v tomto smere raz úspešná bola, v roku 2013 bol z grantového systému MKSR podporený nákup diel Rastislava Sedlačíka a Silvie Čechovej.

  • Dagmar Matiašková Ferencová

  Rada by som doplnila článok o informácie, ktoré považujem za potrebné uverejniť. Dňa 1. 3. 2015 som nastúpila do funkcie riaditeľky Kysuckej galérie v Oščadnici (ďalej len KG) ako zástup za riaditeľku, ktorá odišla na materskú dovolenku. Som poverená riadením do doby vypísania výberového konania.
  V článku sa uvádza, že KG nemá iného odborného pracovníka. Táto informácia nie je pravdivá. Vyštudovala som Trnavskú univerzitu v Trnave, odbor Dejiny umenia a kultúry, absolvovala som stáž na Palackého univerzite v Olomouci, odbor Teórie dejín umenia, dva roky som študovala na Ostravskej univerzite v Ostrave, odbor Dejiny umenia zamerané na starostlivosť o technické pamiatky. Pôsobila som na Národnom pamiatkovom ústave v Kroměříži, aj v Turčianskej galérii ako historik umenia a projektový manažér. V Matici slovenskej som okrem riadenia Informačného ústredia manažovala výstavné aktivity. Taktiež som vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe, odbor Arts Managemet. Získala som certifikát projektového manažéra IPMA level C a aktívne venujem sa hodnoteniu projektov.

  Ešte by som podotkla, že článok vyšiel 19. 5. a autorka sama uvádza, že článok napísala vo februári. Prečo nekontaktovala galériu aby si overila nové informácie.

  Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová, poverená riadením Kysuckej galérie v Oščadnici

   • Zuzana Medzihorská

   Dobrý deň,
   článok bol podľa uzavretej zmluvy dodaný koncom februára 2015. Článok bol neskôr posunutý redakcii artalk na spracovanie jazykových korektúr.
   Na okolnosti vzniku článku a zmenu situácie som už poukázala v poznámke za článkom. Ďakujem za pochopenie.
   Ospravedlňujem sa za nepresnosti, na ktoré poukázala kurátorka Zuzana Sýkorová.

   Zuzana Medzihorská

  • mira sikorová-putišová

  je nesporne dobre ze galeriu vedie poverena riaditelka z odboru a s preukazatelnou praxou, bolo by vsak tiez dobre, keby v KG nezostala jedinym odbornym zamestnancom, v ktoreho aktivitach sa kumuluju vsetky segmenty cinnosti galerie ako sa v KG asi stalo „dobrym“ zvykom a ostava dufat, ze zmeny k lepsiemu budu pokracovat aj po riadnom vyberovom konani

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *