Artalk.cz

TZ: Curriculum vitae

Curriculum vitae / Galerie Ars / Brno / 11. 3. – 10. 4. 2014

CV_pozvanka na vernisaz_fin_Stránka_2

Curriculum vitae

11. 3. – 10. 4. 2014

vernisáž 10. 3. 2015 od 16:00 do 18:00

Galerie Ars, Veselá 39, Brno

vystavující:

Petra Buchtová, Tomáš Javůrek & Barbora Trnková, Petr Kovář, Andrej Ševčík, Jana Švecová, Marie Tomanová, Marie Vránová / Ateliér KIN

kurátoři:

Petr Kamenický, Jan Zálešák

Koncepce výstavy Curriculum vitae, jež bude v Galerii Ars zahájena v rámci šestého ročníku Týdne výtvarné kultury, se opírá o prostý empirický fakt: za dvacet let koexistence Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a Katedry výtvarné výchovy PdF MU napočítáme několik desítek absolventek a absolventů, kteří prošli oběma pracovišti. Od roku 1993, kdy brněnská Fakulta výtvarných umění vznikla, se mnohé změnilo. Mimo jiné bylo na obou pracovištích zavedeno doktorské studium a v důsledku zapojení do tzv. Boloňského procesu byly od sebe odděleny bakalářský a magisterský stupeň studia. Byly to jistě i tyto administrativní okolnosti, ale především odlišná specializace obou pracovišť zaměřených obecně na výtvarnou tvorbu (jednou jako na autonomní kreativní proces, podruhé jako na instrumentálně využívaný nástroj v procesu edukace), které přispěly k tomu, že rozhodnutí doplnit si kompetence po absolutoriu jedné školy ještě studiem na škole druhé, není vnímáno jako projev nerozhodnosti či marnotratnosti, ale jako projev legitimní potřeby dosáhnout vysoké míry specializace v obou oblastech.

Výstava Curriculum vitae představuje v jistém smyslu výchozí bod výzkumného projektu Katedry výtvarné výchovy, který by se v letošním roce měl na fenomén této profesní dvoudomosti zaměřit. Jak již bylo uvedeno, pouze na základě splnění kritéria absolvování obou škol se kurátorům nabízel výběr z několika desítek autorek a autorů. Výběr se následně zužoval tak, aby zároveň zahrnul osobnosti se zřetelným uměleckým profilem, aktivní v provozu výtvarného umění, a zároveň osobnosti, jejichž dosavadní kariéry mohou nabídnout představu o možnostech profesního uplatnění, respektive o pestré škále životních cest.

V některých případech znamenala volba jednoho jména akceptování faktu, že daný autor, respektive autorka výrazně tíhne ke kolektivní tvorbě. Marie Vránová tak na výstavě není prezentována svou samostatnou tvorbou (ať už malbou nebo performance), ale projektem Ateliéru KIN, který rozvíjí s Evou Pejchalovou. Také Tomáš Javůrek upřednostnil před individuální prezentací spolupráci se svou životní partnerkou Barborou Trnkovou. Obě zmíněné dvojice na výstavě představí místně-specifické projekty. Zatímco Atelier KIN přenese do Galerie Ars část svých aktivit vázaných na prostor továrny Koh-i-noor v pražských Vršovicích, Tomáš Javůrek s Barborou Trnkovou budou prostřednictvím vlastní digitální aplikace reagovat přímo na prostor galerie a díla dalších vystavujících.

Snaha reagovat na specifický prostor a situaci je dnes klíčovým modem operandi umělců-nomádů putujících z rezidence na rezidenci. Cesty Marie Tomanové mívají obvykle intenzivnější, až existenciální rozměr – ať už to byla její bakalářská práce spojená s cestou do Indie završenou svatebním obřadem, nebo je to její pátý rok trvající pobyt ve Spojených státech, který se vyvinul z krátkého au-pair dobrodružství do autentického hledání vlastní verze amerického snu v době mikrobloggingu a sociálních sítí.

Vedle site-specific přístupů je na výstavě výrazně zastoupena také malba. Petra Buchtová při své pedagogické praxi pokračuje v práci na obrazech, které na první pohled mohou působit jako oddychová žánrová malba textilních drapérií, ovšem propracovaností svých kompozic a důrazem na detail zůstávají v živém kontaktu s tradicí barokní malby. Obrazy Petra Kováře, mj. člena uměleckého sdružení Rasvád a kurátora brněnské Galerie OFF/FORMAT, zrazují hned základní očekávání – nenacházíme na nich mnoho „malování“ ve smyslu čitelné faktury malířských gest. Tato absence je ale bohatě kompenzována pointovanou, lehkou a přitom velmi přesnou kresbou, kterou na monochromní podklady nanáší pomocí jehel a nití. V omezené barevné škále (i když ne tak strohé jako u Petra Kováře) se pohybují i aktuální malby gradientů Andreje Ševčíka, který teprve v letošním roce nastoupil k magisterskému studiu na FaVU. Také Jana Švecová, zastoupená na výstavě videoperformance, jež vznikla během nedávné stáže v Polsku, je stále ještě studentkou obou škol. Zařazení Jany Švecové a Andreje Ševčíka do výběru výstavy se sice odklání od deklarovaného záměru prezentovat absolventy, odráží však zřetelnou změnu dynamiky v rozhodování studentů – těch, kdo kombinují studia na obou pracovištích, v posledních letech rychle přibývá, a je v zájmu obou škol, aby tomuto fenoménu věnovaly zvýšenou pozornost.