Artalk.cz

Hosťujúci kritik: Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Galéria umelcov Spiša (ďalej GUS) predstavuje najmladšiu zbierkotvornú inštitúciu na Slovensku. Spolu s Východoslovenskou galériou patrí medzi dve kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK). Od roku 2002 bola príspevkovou organizáciou a od roku 2013 je rozpočtovou organizáciou KSK.

Riaditeľom bol v rokoch 1987 – 2011 Jozef Joppa, od roku 2012 galériu vedie Lucia Benická, známa najmä ako zakladateľka a riaditeľka Domu fotografie v Poprade od roku 1996, a neskôr v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa. Ako kurátorka pôsobila v GUS a v Tatranskej galérii. Od jej nástupu do Galérie umelcov Spiša začína implementovať nové výstavné a marketingové stratégie, ako aj ucelený edukačný a sprievodný program.

GUS sídli v priestoroch dvoch renesančných budov v centre Spišskej Novej Vsi. Viditeľnosť vchodu do galérie, ako aj samotnej galérie, je znevýhodnená zástavkou mestskej hromadnej dopravy umiestnenej hneď pri vstupe do budovy galérie. V procese plánovania a komunikácie s vedením mesta Spišská Nová Ves je zatraktívnenie zastávky prostredníctvom výtvarnej intervencie. Časť priestorov v jednej z dvoch budov, v ktorých sídli GUS, patrí Slovenskému osvetovému stredisku. Za zmienku stojí, že pri vstupe do galérie je potrebné zvoniť.

gus

Hoci GUS pri pohľade zvonka pôsobí, že ponúka skromné priestory, vnútri návštevníka čaká ale rozsiahla spleť rôznorodých výstavných priestorov, pričom prevažujú menšie miestnosti (okrem výstavného priestoru Sonda, určeného súčasnému umeniu). Vzhľadom na pomerne komplikované rozmiestnenie výstavných priestorov by mohol mať návštevník problém sa v nich sám orientovať, preto ho expozíciami a výstavami prevedie zamestnankyňa alebo praktikantka, ktorá po zhliadnutí jednotlivých miestností zvykne aj hneď zamknúť. Stav výstavných priestorov je na dobrej úrovni, nedávno vynovené a vymaľované stále expozície, ako aj väčšinu výstavných miestností, dopĺňa parketová podlaha zaujímavých estetických kvalít.

Galéria umelcov Spiša spravuje tri stále expozície: Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia. V rokoch 2012 – 2013 vznikli nové stále expozície galérie v koncepcii kurátorky GUS Kamily Pacekovej: Terra Gothica a Jozef Hanula. Expozície vznikli vďaka podpore Košického samosprávneho kraja.

V priestoroch predchádzajúcej stálej expozície Umelci Spiša (otvorenej v roku 1987) vznikla v roku 2012 nová stála expozícia Terra gotica prezentujúca zbierku 45 prevažne súčasných autorov (zastúpení sú aj autori O. Dubay, J. Hanula, L. Medňanský, V. Popovič, …), najmä zo Spiša, a ich pohľad na gotickú tematiku. Koncept expozície bol ohraničený aj programom zriaďovateľa, ktorý ho financoval a predefinoval zviditeľnenie gotickej cesty v troch okruhoch: spišsko-tatranský, spišsko-pieninský a spišsko-gemerský. Súčasťou expozície je aj prezentácia na LCD monitore určená na prehliadanie nevystavených diel zo zbierky GUS. Galéria má v zbierke vyše 100 diel s referenciami na obdobie gotiky, ktoré doteraz neboli prezentované verejnosti v tematicky spracovanom celku. Koncepčný zámer expozície vychádzajúci z prezentácie diel regionálnych umelcov spôsobuje aj to, že vystavené diela nie sú kvalitatívne vyvážené.

gus 2

Spolupráca s mladými dizajnérmi priniesla expozícii nový vizuál orientačného systému popisiek a farebného riešenia stien. Odvážna farebná červeno-biela kombinácia s výrazným grafickým vizuálom vychádzajúcim z tvaru šesťuholníka predurčuje tvar popisiek a mapy daných okruhov. Pri dielach zobrazujúcich rovnaký historický monument sa nachádza aj obšírnejšia informácia o pamiatke (v prostredí galérie nie veľmi vhodná, skôr turistická). Výrazné grafické riešenie v kombinácii s implementáciou podmienok zriaďovateľa (a donora obnovy) pri koncipovaní expozície, ako aj zoradenie diel do okruhov a podkategórií, môže v návštevníkovi vyvolať dojem ťažšej čitateľnosti a prehustenosti.

Stála expozícia Jozef Hanula, pôvodne inštalovaná v roku 1994, bola reinštalovaná v roku 2013 s novým grafickým riešením, ktoré vzniklo v spolupráci so študentmi Katedry dizajnu na Technickej univerzite v Košiciach). Výsledkom je oranžovo-biela kombinácia s plotrovanými čiernymi textami väčších rozmerov, ktoré pôsobia rušivo a zaslúžili by si skôr menšiu mierku. V rámci novej vizuálnej identity bolo vytvorené aj logo stálej expozície, ktoré slabšie komunikuje s tvorbou autora, keďže nevychádza z autenticity jeho tvorby. V prvej miestnosti sa nachádza videoprezentácia Hanulových diel a materiálov zo zbierky GUS, ale z kapacitných dôvodov nie sú vystavené, a mapa sakrálnych realizácií autora, potom nasleduje 5 tematických okruhov jeho tvorby rozdelených do samostatných miestností. Rušivo môže pôsobiť aj formálna stránka infografiky, keďže popisky k jednotlivým okruhom sú v tvare obdĺžnika, pričom štítky k vybraným dielam sú kruhového tvaru. Sú však výborne informatívne rozpracované v slovenskom aj anglickom jazyku. Hoci by sa expozícii dala vytknúť príliš výrazná farebnosť stien, celkovo na návštevníka pôsobí lákavým dojmom, navyše s informačne bohatým materiálom.

gus 3

Treťou stálou expozíciou galérie je od roku 2002 Záhrada umenia  so sochárskymi dielami zo spišského travertínu, dreva a kovu z Medzinárodných sochárskych sympózií organizovaných GUS počas 25 rokov. Záhrada umiestnená za budovami galérie je návštevníkom sprístupnená od apríla do konca októbra. Žiaľ, nachádza sa v zlej kondicií, materiál spišského travertínu, z ktorého je väčšina diel zhotovená, by potreboval obnovu, pričom nevhodné osadenie plastík spôsobuje klesanie diel. Keďže je stav záhrady v priamej závislosti od externých zdrojov financovania, bola podaná žiadosť na architektonický projekt koncepčnej zmeny.

gus 4

Aktuálne výstavy sú súčasťou nosných výstavných cyklov galérie – Jubilanti 2014 a Dvojice / Couples . Premiérový výstavný cyklus GUS s názvom Dvojice / Couples uvádza regionálnych umelcov strednej generácie, aktuálne je to výstava skôr partnerskej, ako autorskej dvojice Samuel Čarnoký a Eva Tkáčiková s nie úplne fungujúcou konfrontáciou grafického dizajnu a typografie autora a mix-mediálnych inštalácií autorky. Výstava sa nachádza v priestorovo štedrej a netypickej výstavnej miestnosti, ako aj v ďalších troch menších priestoroch.

gus 5

Výstavný cyklus Jubilanti približuje autorov regiónu zo zbierok galérie a z verejných (najmä v spolupráci so Šarišskou galériou v Prešove) alebo súkromných zbierok. Aktuálne je v GUS prezentovaný profil tvorby prvého riaditeľa VSG Jozefa Majkuta a komornejší výber z tvorby Jána Ilavského z depozitu galérie, ktorý zahŕňa nielen maľby Jána Ilavského, ale aj diela jeho učiteľov ako inšpiračných zdrojov. Maľby sú umiestnené v jednej malej tmavšej miestnosti a aj v priestoroch rozmernej koncertnej sály využívanej na sprievodné podujatia. Majkutova výstava sa nachádza v troch veľkorysejších výstavných priestoroch, pričom osviežením sú zrkadlové lampy oválneho tvaru.

gus 6

Výstavná koncepcia galérie vychádza z tematických okruhov. Zameranie galérie sa neorientuje na súčasné umenie, skôr sa prispôsobuje lokálnemu návštevníkovi. Prevažuje cielená výchova umením smerujúca k tomu, ako získať kultivovaného návštevníka. Výstava bežne trvá približne tri mesiace, pričom na jeden stanovený termín sú spájané vernisáže viacerých výstav s cieľom ekonomizácie finančných prostriedkov.

Výstavný plán na rok 2015 zahŕňa vlastné aj putovné výstavy. Cykly Nové mená / Nové mýty a Nové mená / Dvojice dávajú priestor súčasnému umeniu z regiónu. Cyklus Zo zbierok galérie bilancuje zbierku GUS výstavou Jar – Leto – Jeseň – Zima, ktorá prezentuje aj druhostupňové zbierky (zámerom je priznať ich príslušnosť k regiónu) a výstavou Nové akvizície porovnáva zbierku GUS s inými galériami.

Ako najdôležitejšia putovná výstava roku 2015 sa prezentuje Strom života (v spolupráci s GMB). Spolupráca so Slovenským centrom dizajnu prinesie výstavu Škola základ života. GUS často spolupracuje so Šarišskou galériou v Prešove, tento rok výstavami Piata strana sveta prehodnocujúcou modernu a Papier Cole. Zaujímavým spestrením výstavného plánu môže byť profil súčasných španielskych autorov v rámci výmeny 9 x 9 / SPIŠ – SPAIN (nabudúci rok budú prezentovať svoju tvorbu 9 slovenskí umelci vo Valencii). Putovné projekty v spolupráci s inými galériami a občianskymi združeniami sú prezentovaná aj mimo GUS. Väčšina fotografických výstav vzniká spoluprácou s Domom fotografie, o.z., čím sa dopĺňa žáner fotografie v dramaturgii galérie. Zmysel putovných výstav, často realizovaných v iných subjektoch, je okrem iného najmä v zvýšení návštevnosti a prilákania nového publika do priestorov galérie a zvýšenie atraktivity a osvety o aktivitách v GUS vďaka výstavám v iných galériách.

Keďže GUS, ako najmladšia zbierkotvorná inštitúcia na Slovensku, nedisponuje prostriedkami na nákup diel staršieho umenia a ambícia doplniť akvizície dielami z prelomu storočia (najmä J. Hanula) je tak zatiaľ nenaplniteľná. Preto je aktuálnym zámerom preto rozširovať zbierky súčasného umenia a segment fotografie a nových médií. Od roku 2012 prebieha projekt získavania nových zbierkových predmetov Galéria umelcom Spiša –  umelci Spiša galérii, ktorý výrazne zvýšil počet akvizícií najmä prostredníctvom vopred vybraným darom od spišských autorov.

Program sprievodných podujatí Galérie umelcov Spiša je pomerne bohatý a rôznorodý. Zahŕňa tri nosné celky: základný program Orbis Pictus, Ženy online (vzdelávacie ateliéry pre znevýhodnené ženy, ktoré sú vedené výtvarníkmi), a programy pre školy. Zámerom programu Orbis Pictus sú medziodborové kultúrne podujatia s multikultúrnou tematikou a s vysokým potenciálom zaujať diváka. Lektormi sprievodných podujatí sú často aj externí edukátori, napr. Interpretácie súčasného umenia s Danielou Čarnou. Tvorivé dielne priestorovo disponujú samostatnou priestrannou miestnosťou s dobrým vybavením a s kapacitou cca 30 miest. V roku 2015 galéria plánuje dva projekty: festival s prepojením troch druhov umenia Orbis Pictus: Dialóg troch múz a 1. ročník kreatívneho stretnutia počas Dňa múzeí a galérií s názvom Križovatky s cieľom prezentovať kultúru islamu. V kalendáriu sprievodných podujatí je badateľný zámer reflektovať sviatky a medzinárodné dni a  prispôsobovať im celkovú dramaturgiu.

gus 7

Vďaka novej stratégii získavania detských návštevníkov cez priame oslovovanie na školách a vypracovanému plánu edukačných aktivít pre školské skupiny stúpla návštevnosť galérie o štvrtinu. Je potrebné spomenúť dôležitosť GUS vo výchovno-vzdelávacom zmysle, v rámci edukácie pokrývajú viaceré mestá. Program interpretácie umenia pre žiakov prebiehajúci v stálych zbierkach, má pomerne veľký úspech, keďže sú interpretované aj z pohľadu iných predmetov (história, zemepis), čo bolo aj pôvodným zámerom pri vytváraní koncepcie expozícií so zámerom rozšíriť cieľové skupiny návštevníkov galérie.

gus 8

Poddimenzované personálne obsadenie GUS sa vedenie snaží kompenzovať programom hosťujúcich kurátorov a programami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre dobrovoľníkov a absolventov. Náplňou práce praktikantov je napríklad výpomoc pri podujatiach, uvedenie diváka do výstavných priestorov a krátke priblíženie výstavy.

Problém nízkej návštevnosti regionálnych galérií v Spišskej Novej Vsi zvyšuje aj veľké zastúpenie kultúrnych inštitúcií s bohatou ponukou podujatí. GUS venuje veľkú pozornosť propagačnej činnosti na viacerých úrovniach. Galéria disponuje aktívnym facebookovým profilom a novou webovou stránkou, ktorej úroveň sa po grafickej a obsahovej stránke, ako aj z hľadiska prehľadnosti vyznačuje v rámci regionálnych galérií nadpriemernou kvalitou. Využíva sa propagácia na osobnej úrovni, rozdávanie pozvánok a komunikácia s konkrétnymi inštitúciami (napr. s turisticko-informačným centrom), ktoré následne vysielajú návštevníkov a organizované skupiny. V roku 2012 galéria nabehla na novú vizuálnu identitu nadväzujúcu na predchádzajúcu z roku 1987, menilo sa logo galérie, dizajn všetkých programov a sprievodných tlačových správ, vrátane katalógov, skladačiek a podobne. Grafický dizajnér je vyberaný na základe predbežných dohovorov a spokojnosti s výstupmi formou neformálnej súťaže, vychádzajúc zo zdrojov východoslovenského kraja z Katedry dizajnu na Technickej univerzite v Košiciach. Spolupráca zväčša nie je menená, od roku 2013 spolupracujú s vybranou grafickou dizajnérkou, čím sa ma docieliť jednotná vizuálna identita galérie. Otváracie hodiny galérie sa prispôsobujú pohybu v meste, nedele a pondelky je galéria zatvorená, v zimnom období 2015 je otvorená v sobotu. Možnosť predĺženia večerného vstupu o 1,5 hodiny dvakrát mesačne tiež môže ponúknuť potenciálny nárast návštevnosti. Mailing list galérie s viac ako 15 000 kontaktmi zdieľajú s inými inštitúciami a časť prevzali po dohode aj od Domu fotografie, o.z.

Galéria umelcov Spiša je od nástupu nového vedenia v roku 2012 progresívne napredujúcou inštitúciou, vyznačujúcou sa snahou neustále sa zlepšovať. Aj keď jej fungovanie prebieha v rámci regionálnych kompromisov a je zameraná najmä na tvorbu regionálnych umelcov, nemožno jej uprieť premyslenú dramaturgiu a dobre nacielený program sprievodných podujatí.

Text vychádza z informacií získaných osobnou návštevou galérie, rozhovorom s riaditeľkou galérie Luciou Benickou  a projektovou a PR manažérkou Lenkou Královou, z webovej a facebookovej stránky GUS, z katalógu 25×25 vydaného pri príležitosti 25. výročia vzniku inštitúcie a zo všetkých dostupných sprievodných materiálov k výstavám a podujatiam.

Komentáře

    • Martina Jesenská

    Prosím, mohol by mi niekto vysvetliť, prečo píše recenziu o Galérii umelcov Spiša dáma, ktorá v súčasnosti pracuje ako PR manažérka v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici? Zdá sa vám to v poriadku? Ako sa dá dosiahnuť objektivita z prostredia „konkurenčnej“ galérie?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *