Artalk.cz

Hosťujúci kritik: Galéria Cypriána Majerníka

V úvodnom článku k rubrike Hosťujúci kritik sa píše, že projekt má zámer predstaviť a kriticky reflektovať aktuálnu situáciu a odbornú činnosť zbierkotvorných galérií na Slovensku. My redaktori, hosťujúci kritici, sme si mali všímať hlavne zameranie galérie, jej výstavný program a aktuálne výstavy, prezentáciu a spôsob inštalácie a samozrejme, zbierku galérie – na čo sa sústredí a ako sa s ňou pracuje. V situácii, aká je dnes v Galérii Cypriána Majerníka(GCM), je však máločo z toho možné. Žiadna výstava tu momentálne nainštalovaná nie je, od decembra minulého roku majú zatvorené a čo je najdôležitejšie, Galéria Cypriána Majerníka už vlastne nijakú zbierku nemá.

00 Pohľad na sídlo GCM - Zichyho palác v Bratislave_Foto Daša Barteková, archiv GCM

Udalosti posledných dvoch rokov zapríčinili, že inštitúcia sa vrátila späť do čias svojich začiatkov, kedy fungovala v podstate ako výstavná sieň. Vznikla v roku 2008 obnovením legendárnej „Galérie mladých“, ktorá hlavne v 60. a 70. rokoch minulého storočia cielene podporovala začínajúcich výtvarníkov, dnes už patriacich k slovenskej umeleckej špičke. Novootvorená  galéria sa prihlásila k odkazu pôvodnej GCM a zameraním na slovenské juvenilné umenie pokračovala v jej šľapajach. O tom, že jej to išlo dobre, svedčí predovšetkým jeden fakt. Keď v roku 2011 začala budovať vlastnú zbierku, mnohí súčasní umelci sa rozhodli galériu podporiť a svoje práce do zbierky darovali. Dnes je v depozitári uskladnených okolo 100 diel ohodnotených dokopy na vyše 66 000 eur, z ktorých deväťdesiat percent bolo nadobudnutých práve formou daru. Zvyšné percentá v podobe siedmich diel predstavujú diela zakúpené prostredníctvom grantov a spolufinancované mestskou časťou Staré Mesto. V zbierke nájdeme zastúpené hlavne významné príklady neoavantgardných tendencií, konceptuálneho, či akčného umenia 60. a 70. rokov (napr. Jozef Jankovič, Juraj Meliš, Rudolf Fila) a tiež postmoderné a neokonceptuálne diela z obdobia po roku 1989 a aktuálnu tvorbu generácie nastupujúcej po roku 2000 (Július Koller, Michal Murin, Stano Masár, Viktor Frešo a ďalší). Najmladším prírastkom je práca Eji Devečkovej z roku 2012. Prevažujú komorné diela na papieri, sochy, objekty, či inštalácie a z oblasti nových médií najmä video a videoinštalácia. Priestory depozitára sú momentálne zamknuté a pracovníci galérie od nich nemajú kľúče.

Zbierka bola totiž nadobudnutá ešte v dobe, keď inštitúcia patrila pod Staré Mesto. Zriaďovateľ galérie sa zmenil na prelome rokov 2013 a 2014, kedy ju prevzala nezisková organizácia Centrum vizuálneho umenia CEVIUM, založená pracovníkmi galérie výhradne za týmto účelom. Ako prvú podpísali so Starým mestom zmluvu, ktorou sa ošetrilo užívanie priestorov Zichyho paláca na roky 2014 a 2015. Nasledovať malo prevedenie správy zbierky, ktoré bolo podmienené finančnou spoluúčasťou mestskej časti na báze ročných príspevkov. Sľubovaných 12 000 eur sa však v priebehu niekoľkých mesiacov postupne znížilo cez odporúčaných 7000 až na nulu. Toto rozhodnutie odkleplo mestské zastupiteľstvo za bývalej starostky Tatiany Rosovej v marci minulého roku. Vzhľadom k týmto udalostiam a alarmujúcej finančnej situácii sa pracovníci GCM rozhodli, že hmotnú zodpovednosť za zbierku na svoje plecia nevezmú. Diela tak naďalej ostávajú v rukách Starého Mesta.

05 Pohlad do stálej expozície Otvorený depozitár, ktoú mali nainštalovanú v roku 2011, foto Dáša Barteková, archív GCM

Správu zbierky má momentálne na starosti zamestnanec Starého mesta Rastislav Mišík. Vyštudovaný umelecký fotograf však sám povedal, že s galerijnou činnosťou žiadne skúsenosti nemá a správou zbierky je podľa jeho vlastných slov poverený formálne. Otázky ohľadom budúcnosti zbierky zodpovedať nevedel, odkázal nás na vedenie mestskej časti Staré Mesto (MČ SM) a na oddelenie kultúry. Prezradil jedine to, že zbierka ostala v stave, v akom ju zanechala Galéria Cypriána Majerníka a takto bude aj naďalej uskladnená v depozitári. Osobne sa však spolupráci s organizáciou CEVIUM a ľuďmi z galérie nebráni a uzamknuté priestory im údajne kedykoľvek rád otvorí. O niečo viac prezradil vedúci oddelenia kultúry Ernest Huska, ktorý potvrdil, že diela ostávajú uložené v Zichyho paláci, je však možné žiadať o ich výpožičky. Nad prevedením zbierky pod inú galériu, ako sa plánovalo za Rosovej, sa už neuvažuje. Súčasná riaditeľka Galérie Cypriána Majerníka Nina Vrbanová takéto riešenie považuje vyslovene za nešťastné a zbierku by radšej videla pod odborným galerijným vedením: „Prevedenie pod inú galériu by som nikdy nebola považovala za dobré riešenie, ale dnes ho vidím ako jediné možné. Nemá zmysel, aby diela ležali zamknuté v nejakom depozitári bez diváka“. S momentálnou situáciou zrejme nebudú spokojní ani samotní výtvarníci, ktorí diela do zbierky darovali. Viacerí z nich totiž už na jar minulého roku, kedy sa galéria ocitla v najväčšej kríze, začali rozmýšľať nad možnosťou vymáhania svojich diel naspäť. Odôvodnením malo byť nenaplnenie zámeru, s ktorým práce darovali. V zmluvách uzatvorených s MČ SM je uvedené, že diela boli darované do zbierky Galérie Cypriána Majerníka. Keďže došlo k zmene zriaďovateľa, je táto skutočnosť síce diskutabilná, no z právneho hľadiska bude dôležitý predovšetkým vlastník zbierky. Umelecká obec sa zatiaľ drží v ústraní a zrejme vyčkáva, ako sa neistá situácia okolo galérie a zbierky napokon vyvinie.

Zbierkový fond bolo v jeho celom rozsahu naposledy možné vidieť v Zichyho paláci na jar minulého roku v rámci expozície Zo zbierky GCM. Výstava vznikla v tom čase v podstate z praktických dôvodov. Galéria bola finančne na nule a vypožičiavanie a dovážanie externých diel jednoducho nepripadalo do úvahy. Zhodou náhod tak vznikla jedinečná prezentácia mapujúca kompletný stav a charakter zbierky, ktorej osud je momentálne otázny. Keďže Staré Mesto svoju dohodu voči GCM nedodržalo a finančný príspevok bol v nedohľadne, galéria ostala deň po vernisáži na neurčitú dobu zatvorená. GCM výstavu sprístupnila aspoň v podobe virtuálnej prehliadky na svojom webe www.artdispecing.sk, kde si ju môžete pozrieť dodnes. Rovnako tu je v podobe reprodukcií prezentovaná aj drvivá väčšina zbierkových diel. Nedávno bola k danej výstave vydaná tiež kniha s rovnomenným názvom, ktorá obsahuje reprodukcie zbierkových aj potencionálnych zbierkových predmetov s odbornými textami Aleny Vrbanovej. Tieto výstupy, s ohľadom na nešťastnú situáciu okolo zbierky GCM, dnes nadobúdajú nesmiernu informačnú a dokumentačnú hodnotu a stávajú sa  kľúčovým dokladom jej súčasného stavu.

01 Pohľad do inštalácie výstavy Zo zbierky GCM_Foto Daša Barteková_GCM 2014

Galériu opäť otvorili koncom marca, asi mesiac po jej zatvorení vďaka finančnej podpore bývalého poslanca mestského zastupiteľstva, zberateľa a podporovateľa umenia Svena Šovčíka. Prostredníctvom jeho sponzorského príspevku si galéria mohla dovoliť zaplatiť jedného dozorného pracovníka. Výstava Zo zbierky GCM tak bola pre verejnosť opäť sprístupnená a jej trvanie sa predĺžilo do 25. mája 2014. Odvtedy bolo v galérii usporiadaných niekoľko ďalších výstav pokrytých z grantov. Naposledy boli v priestoroch GCM prezentované práce fotografky Liu Xia v rámci novembrového festivalu Mesiac fotografie. V súčasnosti je galéria opäť zatvorená. Všetky finančne pokryté projekty prebehli počas minulého roka, momentálne nie je v Zichyho paláci nainštalovaná žiadna výstava. S ďalšími realizáciami musí galéria počkať na nové granty. Tie sú však limitované a predovšetkým nepravidelné. Galéria Cypriána Majerníka preto naďalej hľadá sponzora, ktorý by jej činnosť podporoval kontinuálne. Do tých čias sú pracovníci GCM z finančných dôvodov nútení pracovať inde. Nina Vrbanová, aj bývalý riaditeľ GCM Richard Gregor pôsobia v Dome umenia/Kunsthalle Bratislava a venujú sa hlavne vlastným projektom, aj keď Vrbanová formálne naďalej ostáva riaditeľkou galérie a v rámci pôsobenia pod neziskovkou CEVIUM bude dozerať na výstavný plán a chod galérie.

Dramaturgiu galérie od nového roku preberajú dvaja mladí kunsthistorici, ktorí sa GCM ponúkli z vlastnej iniciatívy. Ľuboš Lehocký pôsobí tiež v River Gallery a ako mediátor v Dome umenia/Kunsthalle Bratislava, Lucia Miklošková si v Trnave dokončuje doktorát z dejín umenia. V súčasnosti zostavujú výstavný plán, ktorý sa bude do veľkej miery odvíjať od výšky získaných grantov a ďalších financií. Na rok 2015 je zatiaľ naplánovaných približne šesť výstavných titulov, pričom prvé projekty by sa mohli objaviť už na jar. Zameranie  galérie sa nemení a ťažiskom bude aj naďalej tvorba mladých umelcov. Najbližšie sa môžeme tešiť na queer art Kristiána Németha, ktorého samostatná výstava sa bude reflektovať otázky vzťahu politiky, cirkvi, homosexuality, či sexuálneho zneužívania. Tohtoročný program budú v GCM dopĺňať diskusie s umelcami, autorské prezentácie výtvarníkov, či rôzne performance.

03 Zatvorenie GCM, 2014, foto- archiv GCM

Na novej dramaturgii ostane zrejme aj otázka webovej stránky galérie. Internetový portál pre vizuálne umenie a kritiku ArtDispecing, ktorý GCM vedie, v súčasnosti nemá stáleho správcu. Nedozviete sa tu ani len to, že galéria momentálne nie je otvorená. Podobne je to aj s profilom galérie na sociálnej sieti Facebook, kde je z najnovších udalostí prezentovaná aspoň čerstvá publikácia venovaná zbierke GCM a aktuálne číslo časopisu Jazdec. Síce je zrejmé, že galéria sa práve teraz nachádza v prechodnom období, ale potenciálni návštevníci by určite uvítali aspoň základné informácie o jej súčasnom stave a najbližších plánoch. O niečo lepšie je na tom časopis Jazdec – Print nástenky o súčasnom výtvarnom dianí, ktorý sa vďaka stabilnej grantovej podpore galérii darí vydávať pravidelne. Jeho najnovšie číslo môžeme očakávať v predaji.

Podčiarknuté a zhrnuté, Galéria Cypriána Majerníka nekončí, ani nerezignuje. Síce bez zbierky, no pokračuje ďalej  – s novými kurátormi, novým výstavným plánom a snáď aj entuziazmom. Na druhej strane tu ostáva zbierka uskladnená v priestoroch galérie, no mimo jej správy a užívania,  s neistým osudom. Karty môže zamiešať nový starosta Starého Mesta Radoslav Števčík, s ktorým však galéria zatiaľ nekomunikovala. Na jeho postoj si budeme musieť ešte počkať.

Komentáře

  • juraj.ch

  Článok mladej „hosťujúcej kritičky“ je neobjektívny a evidentne vzhliadajúci k bývalému vedeniu GCM – uistila ma táto veta – Do tých čias sú pracovníci GCM z finančných dôvodov nútení pracovať inde. – teda v KHB. Prosím vás! Myslím, že sa na projekt treba pozrieť z viacerých strán a určite ani počínanie Richarda Gregora voči Starému mestu nebolo vždy transparentné a férové. Taktiež vákuový stav zbierky je otázny a zodpovednosť zaň nesie bývalé vedenie, ktoré „sa zatiaľ drží v ústraní a zrejme vyčkáva, ako sa neistá situácia okolo galérie a zbierky napokon vyvinie.“ Na ako dlho? Taktiež mi nie je jasná zarazená noha Niny Vrbanovej v galérii, veď už dostala z KHB definitívu, ide teda iba o dozor nad aktivitami nástupcov, alebo o zadné vrátka?

  Každopádne by ma zaujímali 0 aktivity na webe artdispecing podporené grantom MKSR a taktiež konanie výstavy Verejné súkromné. Možno som len niečo prehliadol?

  Artdispečing.sk 2014 – 4 000 Eur
  Výstava Verejné súkromie – 7000,- Eur
  Výstava Zo zbierky GCM – 6000,- Eur
  Prezentačné aktivity Galérie Cypriána Majerníka 2014 – 2 000 Eur
  Časopis Jazdec – 14 000,- Eur
  Kniha Alternatívna slovenská grafika – 4 800,- Eur

  zdroj: http://www.ezmluvy.sk/zmluvy/45741379

  • Emil.z

  Skvelý článok. O týchto organizačných masineriach by sa malo pisat otvorene a nezaujato, tak ako to autorka zvládla, kedze bežný občan vačšinou do zákulisia nevidí. Dufam len ze sa to bude riešiť / čoskoro vyrieši a nebude na tie výtvarne diela sadat prach. Je smutne ze v našom state je podobná hibernacia kultúry uplne bežným javom

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *