Artalk.cz

TZ: Sochy z FaVU

Sochy z FaVU / Městské muzeum a galerie – Centrum Bohuslava Martinů v Poličce / Polička / 28. 9. – 9. 11. 2014

DIPL_VYSTAVA029

foto: Michaela Dvořáková 2014

Sochy z FaVU

Městské muzeum a galerie – Centrum Bohuslava Martinů v Poličce, budova radnice, Palackého nám. 2, 572 01 Polička

Vernisáž: sobota 27. 9. 2014, 14.00

Termín konání: 28. 9. – 9. 11. 2014

Otevřeno: út–ne 9.00–16.00, přestávka 12.00–12.30

Kurátorky: Jana Kořínková a Markéta Žáčková

Vystavující autoři: Ondřej Bílek, Monika Horčicová, Jana Schlosserová, absolventi Ateliéru sochařství 1 FaVU VUT v Brně

Koncepce katalogu a grafický design: Lenka Vomelová, absolventka Ateliéru grafického designu 2, Jakub Švehla, absolvent Ateliéru grafického designu 1, FaVU VUT v Brně

www.ffa.vutbr.cz, https://www.facebook.com/FaVU.VUT, www.cbmpolicka.cz

Výstavní projekt Sochy z FaVU představuje díla absolventů Ateliéru sochařství 1 Fakulty výtvarných umění VUT v Brně.

Absolventská výstava zaujímá významné místo v životě umělecké školy i každého studenta. Tento tradiční výstavní formát současně představuje rozmanité autorské i pedagogické přístupy a vypovídá tak o povaze celé fakulty. Příprava přehlídky obhájených prací absolventů umělecké školy však přináší i jistá úskalí, neboť podmínkou je vystavit všechny práce, které v daném akademickém roce byly obhájeny. Vytvořit atraktivní kurátorský koncept z tohoto různorodého celku proto není jednoduché. V předchozích letech měli návštěvníci Městského muzea a galerie v Poličce možnost zhlédnout výběr z absolventských prací reprezentující tvorbu všech patnácti ateliérů Fakulty výtvarných umění od klasických disciplín až po nová média.

Pro letošní výstavu diplomových prací jsme se rozhodly vytvořit úzký kurátorský výběr zaměřený na v současnosti často diskutovanou disciplínu figurativního sochařství vytvářeného s využitím digitálních technologií. Výstava tak představuje díla letošních absolventů Ateliéru sochařství 1, Ondřeje Bílka, Moniky Horčicové a Jany Schlosserové, která vznikla během jejich studia, a jejich absolventské projekty. Zastoupené práce byly vytvořeny pod pedagogickým vedením prof. ak. soch. Michala Gabriela a doc. MgA. Tomáše Medka, kteří se již od roku 2007, kdy bylo při Ateliéru sochařství 1 založeno 3D studio – jako vůbec první svého druhu na umělecké škole v České republice a jako druhé v Evropě –, systematicky zabývají rozvíjením digitálních technologií v sochařství. Jejich pedagogické působení je tedy založeno na kombinaci obou výše uvedených přístupů: důraz je kladen jednak na řemeslné zvládnutí klasických sochař­ských technik, jednak na využití 3D technologií. Klasická figurativnost vznikající prostřednictvím inovativních technologických postupů je v současnosti pro tvorbu studentů a absolventů Ateliéru sochařství 1 FaVU VUT v Brně určující.

Fakulta výtvarných umění od ledna 2012 realizuje mezifakultní projekt Studio digitálního sochařství a nových médií financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.[1] Do projektu, jehož cílem je inovace akreditovaných studijních oborů zabývajících se digitálním sochařstvím, designem a konstruováním, organizace tematických workshopů, účast na mezinárodních konferencích, spolupráce se zahraničními partnerskými univerzitami, individuální stáže a zvyšování odborných kompetencí členů řešitelského týmu v oblasti 3D, jsou vedle Fakulty výtvarných umění zapojeny také Fakulta strojního inženýrství, Fakulta architektury VUT v Brně a Fakulta informatiky MU.

Představovaný kurátorský výběr prezentující tvorbu tří letošních absolventů Ateliéru sochařství 1 FaVU VUT v Brně Ondřeje Bílka, Moniky Horčicové a Jany Schloserové ilustruje šíři jejich uměleckého záběru, vztah autorů ke klasickým přístupům a novým technologiím, ale i výjimečné možnosti, které práce s 3D soft­wary, tiskem a optickou digitalizací může přinášet.

Ondřej Bílek (*3. 7. 1988, Pardubice) operuje s jednou z nejklasičtějších sochařských forem, kterou je torzo. V daném případě se však jedná o antropomorfizované torzo těla gorilího samce bez srsti, které zneklidňuje svou nápadnou podobností s tělem lidským (diplomový projekt Torzo, 2014). Primáti Bílka fascinují už od dětství, kdy se jich, jak sám uvádí, nejprve bál a pak jej – právě pro své iritující analogie s lidským druhem – začali zajímat a začal je hlouběji zkoumat. Zvířecí těla přibližuje člověku tím, že je zbavuje srsti a implantuje do nich „lidské“ prvky, jak je patrné například v plastice Pohled (2013), kde do busty orangutana vkládá modré protetické oči. Hledání podobností s lidskou figurou je příznačné také pro sochu ležícího gorilího samce (Tělo, 2012), v níž nejde se o pouhé hyperrealistické zachycení zvířecí figury – podobnost s člověkem je zde umocněna polohou těla i zvoleným měřítkem.
http://ondrej23.webnode.cz/

Monika Horčicová (*11. 10. 1988, Praha) ve své sochařské tvorbě soustavně využívá digitálních technologií a 3D tisku. V centru jejího zájmu stojí téma lidských kostí, které zpracovává s odkazy na středověkou ikonografii, jejímuž studiu se v posledních letech věnuje na teoretické úrovni (autorka mimochodem zpracovala velmi kvalitní textovou část magisterské diplomové práce). Své drobné, kompozičně náročné objekty inspirované relikviáři a osárii konstruuje z lidských kostí. Manipuluje při tom s jejich měřítkem a následně je skládá do nových sestav. Přes neanatomicky sestavované lidské kostry rozmisťované do ornamentálně komponovaných skupin se autorka postupně propracovala k abstraktním konstrukcím a objektům. Její práce má v poslední době významné ohlasy v zahraničí: plastika Kolo života (2012) byla v silné mezinárodní konkurenci vybrána k prezentaci na mezinárodní přehlídce digitálního umění 3D Printshow 2013 v Londýně a Paříži. Svá další díla s úspěchem představila letos v únoru na 3D Printshow 2014 v New Yorku.

http://monikahorcicova.wordpress.com/

Jana Schlosserová (*21. 5. 1989, Třebíč) se v představované diplomové práci zabývá spojením prostorových forem vycházejících z proporcí lidské figury a fotografie portrétu. Instalace s názvem Vratká společnost (2014) sestává z pěti kinetických figurativních objektů, jejichž stylizované tváře se nacházejí pouze na přenesené černobílé fotografii a přispívají tak k antropomorfizaci jednotlivých plastik. Důležitým prvkem je zde deformace lidské podoby, která je způsobena prolnutím plošného obrazu fotografie a prostorového tvaru. Jistá přízračnost v takto deformované tváři se pak stala podnětem pro přidání pohybu, jež by tuto přízračnost ještě znásobil. Skupina pěti soch/jedinců/bytostí v nadživotní velikosti je zdánlivě statická, jako by zastavená v čase. Figury však nespočívají pevně na zemi – mohou se hýbat. K uvedení do pohybu je však nutný počáteční impuls. Ten je svěřen do rukou diváka, který se stává demiurgem, strůjcem pohybu, zástupcem společnosti, jež je sama původcem vratkosti.

http://www.janakulhankova.cz/

Jana Kořínková a Markéta Žáčková, kurátorky výstavy

K výstavě Diplomanti FaVU 2014 byl vydán katalog v české a anglické jazykové mutaci.
CENEK, Filip – KLÍMOVÁ, Barbora – ŽÁČKOVÁ, Markéta (eds.). Diplomanti FaVU 2014 / FFA Graduates 2014. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, 2014. Nepag. ISBN: 978-80-214-4976-3.

V rámci výstavy Sochy z FaVU v Městském muzeu a galerii v Poličce bude k dispozici také katalog výstavy Digital Exchange, shrnující výsledky tvůrčí spolupráce studentů Ateliéru sochařství 1 FaVU VUT v Brně a newyorské School of Visual Arts, založené na vzájemné výměně datových souborů a následném 3D tisku drobných sochařských realizací. Výstava, která se uskutečnila v Galerii U Dobrého pastýře na Radnické 4 v Brně ve dnech 12. 3. – 15. 4. 2014, představila práce 18 autorů, z nichž rovná polovina působí na FaVU VUT v Brně. Brněnský výstavní projekt s názvem Digital Exchange vznikl v návaznosti na prezentaci sochařských děl ve Flatiron Gallery v New Yorku v roce 2013. Jedním z jeho záměrů bylo zhodnotit, jakým způsobem se přítomnost 3D studia na FaVU VUT v Brně v posledních letech promítá do tvorby studentů Michala Gabriela a Tomáše Medka, neboť s příchodem 3D tisku jsme svědky zrodu nového média, jehož uplatnění ve výtvarné tvorbě tvoří autonomní kategorii.

Kořínková, Jana – Gabriel, Michal. Digital Exchange (kat. výst. Digital Exchange, 12. 3. – 15. 4. 2014, Galerie U Dobrého pastýře, Radnická 4, Brno). 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, 2014. 47 s. ISBN: 978-80-214-4882-7.

[1] číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0278; doba trvání: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014; http://opvk.ffa.vutbr.cz

Bez na?zvu-1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *