Artalk.cz

TZ: k zatvoreniu Galérie Cypriána Majerníka v Bratislave

V roku 2013 odhlasovali poslanci Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej „MČ“) zrušenie Galérie Cypriána Majerníka (ďalej „GCM“), čo sa stretlo so značným odporom výtvarnej scény i širšej kultúrnej verejnosti nielen Bratislavy. Na prelome rokov 2013 a 2014 došlo k zmene zriaďovateľa GCM, ktorej správu prevzala nezisková organizácia Centrum vizuálneho umenia – CEVIUM, n.o. Tá bola založená výhradne za týmto účelom koncom roka 2013 bývalými zamestnancami a autormi kľúčových projektov GCM (Richard Gregor, Nina Vrbanová, Stano Masár).

1926182_10152249210309661_18504318_o

Dohoda o ďalšom fungovaní GCM, ktorá sa tvorila v priebehu roka 2013 medzi bývalým zriaďovateľom a CEVIUM, n.o. sa uzavrela Zmluvou č. 013/2014 o prevode zriaďovateľskej funkcie a o úprave podmienok spolupráce zo dňa 31.1.2014. Jej obsahom je poskytnutie negarantovaného ročného príspevku na činnosť a chod GCM výmenou za odbornú správu a ochranu zbierkového fondu GCM, a bezodplatné poskytnutie doterajších výstavných i kancelárskych priestorov v Zichyho paláci na roky 2014 a 2015.

Napriek pôvodnému prísľubu, že CEVIUM, n.o. bude v januári 2014 poskytnutý príspevok vo výške 12.000,- €, nezisková organizácia doteraz žiadnym príspevkom nedisponuje. Až začiatkom februára 2014 sme boli informovaní, že nepôjde o priamy príspevok, ale prostriedky možno na základe zmluvy od bývalého zriaďovateľa žiadať vo forme dotácie. Na základe našej žiadosti Komisia pre kultúru MČ na svojom zasadnutí dňa 24.2.2014 odporučila prideliť dotáciu len vo výške 7.000,- €, čo je takmer o polovicu menej ako bola uzavretá ústna dohoda. O pridelení resp. nepridelení dotácie definitívne rozhodne Miestne zastupiteľstvo MČ na svojom zasadnutí až v marci 2014.

V zápisnici z decembrového zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ sa v návrhu rozpočtu na rok 2014 uvádza, že výška dotácii pre kultúru zostáva rovnaká ako minulý rok a je navýšená o eventuálnu dotáciu pre GCM o sumu 12.000,- €. Aj na tlačovej konferencii v apríli 2013 starostka MČ Tatiana Rosová verejne vyhlásila, že Staré Mesto je pripravené dotovať galériu na úrovni dotácie pre Gunagu (12.000,- €) a Ticho a spol. (10.000,- €).

Od decembra 2013 viacerí odborníci i nadšenci pracovali bezodplatne v záujme zachovania a ďalšieho rozvoja GCM. CEVIUM, n.o. podalo celkom 7 žiadostí o podporu z grantového systému MK SR (ktorých zmluvné kofinancovanie dokopy prevyšuje sumu 7.000,- €) a tiež žiadosť o prisľúbenú finančnú dotáciu z MČ. Aktívne sa uchádzame o získanie sponzora resp. generálneho partnera. Do 15.2.2014 sme zabezpečili štandardný chod GCM, vrátane dozoru výstavy Kontextuálne umenie, ktorá bola usporiadaná ešte pod gesciou MČ, a po jej ukončení tiež vrátenie diel autorom a majiteľom.

Z vlastných prostriedkov sme zabezpečili prípravu a otvorenie ďalšej výstavy Zo zbierky GCM, ktorá prvý krát v plnom rozsahu verejnosti prezentuje nadobudnutý zbierkový fond GCM, ktorý je v majetku MČ. Jeho celkovú hodnotu nezávislá odborníčka v posudku vyčíslila na 66.400,- €. Vzhľadom na nulový finančný príspevok, nedodržanie dohody z roku 2013, ako aj ďalšie zníženie a odsunutie pridelenia prostriedkov zo strany MČ sme nútení galériu od 1.3.2014 až do odvolania zatvoriť.

Nakoľko máme eminentný záujem na tom, aby kultúrna verejnosť mala možnosť spoznať hodnotný a jedinečný zbierkový fond GCM, výstavu aj napriek nepriaznivej situácii na vlastné náklady trvalo sprístupníme formou jej virtuálnej priehliadky na webe galérie (www.artdispecing.sk). V priebehu marca usporiadame tiež jednorazovú komentovanú prehliadku výstavy priamo v Zichyho paláci, o čom budeme informovať.

Radi by sme však upozornili kultúrnu verejnosť a najmä umelcov, ktorí svoje diela v dobrej viere do zbierkového fondu GCM darovali, že od decembra 2013 doteraz zbierka nemá kurátora ani iného odborného správcu. Nakoľko CEVIUM, n.o. má v tejto chvíli dlh za doterajšiu činnosť a chod GCM vrátane odbornej práce so zbierkou viac ako 2.000,- €, ako aj s ohľadom na radikálne zníženie a odsunutie pridelenia prisľúbených prostiedkov zo strany MČ, nezisková organizácia pripravovanú zmluvu s MČ o správe zbierkového fondu za týchto okolností neplánuje uzavrieť.

Foto: archív GCM/Facebook

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *