Artalk.cz

TZ: První zasedání expertního týmu pro Národní galerii v Praze

V návaznosti na koncepční představu, publikovanou dne 18. října 2013, svolal ministr kultury Jiří Balvín na 21. listopadu 2013 k prvnímu zasedání nový expertní tým pro Národní galerii v Praze.

Ustavení stálého poradního orgánu, který bude průběžně hodnotit činnost Národní galerie v Praze a v pravidelných intervalech poskytovat ministrovi kultury doporučení pro její další rozvoj, považuje Jiří Balvín za rozhodující krok k nalezení optimálního rámce pro další rozvoj této instituce.

Hlavním úkolem tohoto grémia bude bez ideologických omezení racionálně formulovat veřejný zájem v této oblasti a z něho plynoucí požadavky na dlouhodobé a stabilní řízení Národní galerie v Praze jako jedné z nejdůležitějších národních kulturních institucí v České republice. Ministr kultury od tohoto týmu očekává také návrhy na činnost budoucí Rady Národní galerie, zejména návrh optimálního vymezení její působnosti, návrh způsobu volby či jmenování jejích členů a délky jejich mandátu a návrh jejího jednacího řádu.

Jedním z úkolů nového poradního sboru ministra kultury bude do budoucna také nastavení závazných pravidel pro výběr generálního ředitele či ředitelky Národní galerie v Praze a stanovení kritérií pro hodnocení jeho nebo její činnosti. Grémium by mělo navrhnout kvalifikační požadavky, optimální délku funkčního období, na které bude jmenován či jmenována, a návrh přesného vymezení okolností, za nichž může být takto jmenovaný ředitel odvolán v průběhu svého funkčního období. Tato relativně jednoduchá opatření mohou být v první fázi upravena rozhodnutím ministra kultury, a později na základě poznatků z praxe kodifikována novým zákonem o Národní galerii v Praze. Pouze stanovení jasných a závazných pravidel, regulujících řízení této instituce, může do budoucna zamezit dlouhým obdobím nejistoty a stagnace

Tato agenda je navržena pouze z odborného hlediska a s ohledem na veřejný zájem. Jakýkoliv další kabinet, vycházející z koaliční dohody demokratických stran, na ni tedy může bez problémů navázat. Národní galerie v Praze je jedinou příspěvkovou organizací v gesci ministerstva kultury, která je v současnosti zřízena speciálním zákonem a ze závažných majetkoprávních důvodů tak musí být zřizována i v budoucnosti. Ministr Jiří Balvín chce této okolnosti využít k návrhu koncepčního řešení právní úpravy postavení dalších významných národních kulturních institucí s přihlédnutím k jejich specifickým požadavkům. Právě absence přesně stanovených procedurálních pravidel, jejichž nejlepším vyjádřením by byla forma speciálních zákonů, totiž v nedávné minulosti vedla k opakovaným krizím těchto institucí, spojených s jejich činností či s odvoláním a jmenováním jejich ředitelů. Postupná úprava pravidel činnosti Národní galerie v Praze by se proto měla stát vzorem pro obdobnou úpravu činnosti ostatních rozhodujících národních kulturních institucí České republiky.

Expertní tým ministra kultury pro Národní galerii v Praze bude pracovat ve složení:

1) prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
2) doc. Ing. Jiří Patočka, CSc., vedoucí katedry Arts managementu, VŠE
3) doc. Ing. František Drozen, CSc., katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací, VŠE
4) PhDr. Ondřej Hubáček, Ph.D., katedra etnologie, Etnologický ústav UK
5) PhDr. Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hl. m. Prahy
6) Mgr. Jiří Jůza, Ph.D., ředitel Galerie výtvarného umění Ostrava
7) Mgr. Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni
8) prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc., ředitel Ústavu dějin umění AV ČR
9) doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D., Ústav dějin umění FF UK
10) prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., Masarykova univerzita v Brně
11) doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.
12) PhDr. Michael Zachař

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *