Artalk.cz

Nová koncepce stálých expozic NG

Náměstek generálního ředitele NG Nikolaj Savický poskytl Artalku návrh koncepce nového rozmístěná stálých expozic. Materiál nám zaslal spolu s reakcí na nedávný rozhovor s Edith Jeřábkovou. Savický ve své odpovědi zdůrazňuje, že NG je muzeem ze samé své podstaty a že ji jako muzeum umění definuje i zákon.

Doporučení Pracovní skupiny ke koncepci stálých expozic
Národní galerie v Praze ze dne 26. března 2012

Pracovní skupina ke koncepci stálých expozic Národní galerie v Praze ve složení: PhDr. Olga Kotková, PhDr. Šárka Leubnerová, Mgr. Roman Musil, Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D., PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D., Prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., Mgr. Libor Šturc, Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. a PhDr. Tomáš Winter, Ph.D. (dále jen „pracovní skupina“) na základě svých předchozích jednání, která se uskutečnila ve dnech 5. prosince 2011, 12. ledna 2012 a 20. února 2012, doporučila na zasedání dne 26. března 2012 generálnímu řediteli Národní galerie v Praze ing. Vladimíru Röselovi zapracovat do připravované střednědobé koncepce rozvoje Národní galerie v Praze nové rozmístění stálých expozic českého, evropského a mimoevropského umění. Při svém doporučení vycházela z hodnocení následujících faktorů, důležitých pro umístění přísně výběrových stálých expozic:

 • z charakteru a rozmístění výstavních prostor, jimiž Národní galerie v Praze v současnosti disponuje;

 • z počtu a typu sbírkových předmětů, jakož i z geneze a charakteru dílčích sbírkových souborů, které tvoří či budou tvořit jádro jednotlivých stálých expozic;

 • z podmínek pro důsledné dodržení muzejních standardů ochrany sbírkových předmětů v jednotlivých stálých expozicích, přizpůsobené povaze sbírkových předmětů v nich vystavovaných;

 • z hlediska optimální dostupnosti stálých expozic pro tuzemské a zahraniční návštěvníky, diferencované podle povahy jednotlivých stálých expozic a podle jejich primárního určení;

 • z hlediska dosažitelnosti optimálních podmínek pro doplňkové programy z oblasti muzejní pedagogiky;

 • z potenciální návaznosti jednotlivých stálých expozic na prostory pro realizaci krátkodobých výstavních projektů;

 • z potřeby udržitelnosti ekonomicky racionálního provozu jednotlivých stálých expozic.

Pracovní skupina doporučuje vložit do střednědobé koncepce rozvoje Národní galerie v Praze následující návrh umístění jednotlivých stálých expozic v objektech, jimiž v současnosti disponuje Národní galerie v Praze:

 • v objektech, umístěných na Hradčanském náměstí v Praze, soustředit stálé expozice starého evropského a českého umění, a to následujícím způsobem:
   • stálou expozici středověkého umění v českých zemích s návazností na širší region střední Evropy v Salmovském paláci;
   • navazující stálou expozici umění manýrismu, baroka a rokoka v českých zemích ve Schwarzenberském paláci;
   • stálou expozici starého evropského umění (evropského umění od antiky do závěru baroka) ve Šternberském paláci.
 • v klášteře sv. Anežky České navázat na tradici, přerušenou teprve koncem 90. let minulého století, a umístit zde:
   • stálou expozici umění 19. století v českých zemích s návazností na širší region střední Evropy.
 • v paláci Kinských na Staroměstském náměstí v Praze akcentovat nejatraktivnější expozici pro zahraniční návštěvníky:
   • stálou expozici francouzského umění 19. a počátku 20. století společně s díly, dokumentujícími její český kontext;
 • ve Veletržním paláci:
   • stálou expozici umění 20. století;
   • výstavní prostor pro prezentaci současného umění;
   • stálou expozici mimoevropského umění.

Pracovní skupina doporučuje, aby se Národní galerie v Praze vzdala dalšího užívání domu U Černé Matky Boží, k němuž nemá právo hospodaření.

Pracovní skupina dále doporučuje, aby Národní galerie v Praze zřídila tři návštěvnická centra:

 • na Hradčanském náměstí v objektu, propojujícím Salmovský a Schwarzenberský palác;

 • na Staroměstském náměstí v paláci Kinských;

 • ve Veletržním paláci.

Ve svém návrhu brala pracovní skupina v úvahu dlouhodobou účelnost takto dislokovaných stálých expozic v návaznosti na potřeby dramaturgie Národní galerie v Praze, zejména na potenciál, který z hlediska návštěvnosti a zároveň upoutání pozornosti na stálé expozice představuje výstavní činnost. Doporučuje proto, aby každý z objektů disponoval vlastním prostorem pro příležitostné výstavy. V této chvíli je tato podmínka splněna pouze v klášteře sv. Anežky České, v paláci Kinských a ve Veletržním paláci. Vzhledem ke stavebnímu a technickému propojení Salmovského a Schwarzenberského paláce doporučuje v tomto případě pracovní skupina, aby Národní galerie v Praze zřídila v těchto dvou palácích jeden společný dostatečně dimenzovaný prostor pro tento účel. Ve Šternberském paláci lze pro tento účel vyčlenit vhodný prostor ve druhém patře, a to již v souvislosti s nastávající reinstalací stálé expozice. Ve Veletržním paláci podle názoru pracovní skupiny zároveň existuje potenciál pro zřízení veřejně přístupné studijní expozice.

Při splnění výše uvedených podmínek pokládá pracovní skupina navržené rozmístění stálých expozic za dlouhodobě účelné, funkční a odpovídající jak oprávněným požadavkům tuzemských i zahraničních návštěvníků, tak potřebám poskytování veřejné služby a reálným možnostem Národní galerie v Praze. Doporučuje proto realizovat tento záměr podle ekonomických možností Národní galerie v Praze v postupných krocích v průběhu následujících tří až pěti let.

Komentáře

 1. […] z vlastních kurátorů i externích historiků umění navrhla stěhování stálých expozic (zde). Byly svolány dva diskusní panely, v nichž další odborníci mají projednat detaily koncepce […]

 2. […] koncepci stálých expozic Národní galerie v Praze se také podílel na plánu dislokace sbírek (zde), výsledku dlouhodobého zájmu týmu, který Savický na jednu stranu prezentuje jako argument […]

 3. […] koncepci stálých expozic Národní galerie v Praze se také podílel na plánu dislokace sbírek (zde) a na výsledku dlouhodobého zájmu týmu, který Savický na jednu stranu prezentuje jako […]

Comments are closed.