Artalk.cz

Podmínky užití

Podmínky užití online služeb Artalk.cz

Používáním webové stránky, resp. online služeb Artalk.cz, souhlasíte s následujícími podmínkami:

Ochrana obsahu: Texty, fotografie, audio záznamy či jakékoli jiné materiály dostupné na webové stránce Artalk.cz (ať už bezprostředně nebo skrze hypertextový link) či jakékoli jejich části, jsou chráněny autorským zákonem ve prospěch Artalk.cz, uživatelů on-line služeb Artalk.cz nebo jiných osob, jejichž díla Artalk.cz na své webové stránce publikuje (Materiály). Mezi Materiály patří též příspěvky ze zpravodajství ČTK či jakýchkoli jiných zdrojů odlišných od Artalk.cz. Jakékoli užití Materiálů či jejich částí včetně úprav, zpracování, zahrnování do jiných děl, rozmnožování, vystavování, šíření jakýmikoli prostředky či zpřístupňování pro jakékoli účely (ať už komerční či nekomerční) je zakázáno a vyžaduje předchozí písemný souhlas provozovatelů Artalk.cz, nejedná-li se o citaci v mezích § 31 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, sdílení, které je na webové stránce Artalk.cz výslovně povoleno (typicky např. prostřednictvím ikon umístěných u příspěvků a umožňujících jejich sdílení na Facebooku, LinkedIn, Twitteru či Google+) nebo pouhé zobrazování obsahu Artalk.cz pro osobní informační účely. Svoji případnou žádost o získání souhlasu s užitím chráněného obsahu Artalk.cz zasílejte na info@artalk.cz. Provozovatelé Artalk.cz si vyhrazují právo souhlas neudělit.

Ochrana webu: Účelem webové stránky Artalk.cz je informování o dění na výtvarné scéně a umožnění osobám, které webovou stránku Artalk.cz navštíví, čtení a prohlížení publikovaných příspěvků, vkládání komentářů do diskuse na místech, které jsou pro diskusi vyhrazeny, a sdílení příspěvků dostupných na webové stránce Artalk.cz, je-li to povoleno skrze ikonu (odkaz) umístěnou vedle daného příspěvku, v každém případě za podmínek uvedených v těchto Podmínkách užití online služeb Artalk.cz (Účel). Povoluje se užití webové stránky Artalk.cz a jejího obsahu způsobem, který odpovídá Účelu. Je naopak zakázáno takové užití, které je v rozporu či mimo rámec Účelu, zejména je zakázáno zasahovat do provozu webu Artalk.cz a online služeb Artalk.cz jakýmkoli způsobem či je jakýmikoli prostředky narušovat (jako např. spamováním, hackováním, zanášením virů, spywaru či jinými prostředky způsobilými ohrozit fungování online služeb Artalk.cz). Je zakázáno zasahovat do programování webu a jakýmkoli způsobem jej rozmnožovat, překládat, zpracovávat, měnit, zhotovovat rozmnoženiny, dekompilovat či jej jinak užívat jiným způsobem, který není v souladu s Účelem.

Newsletter:  Newsletter posíláme těm, co si ho objednali a můžeme ho posílat i těm, kdo od nás odebrali jinou službu nebo nám dali k zasílání výslovný souhlas, ledaže se z takového zasílání odhlásili nebo svůj souhlas odvolali.

Služby třetích stran: Za účelem neustálého zkvalitňování našich služeb v některých případech využíváme služeb následujících třetích stran (Google Analytics) poskytujících anonymní statistické informace o vašem uživatelském chování. Zásady ochrany uživatelských údajů Google Analytics jsou dostupné zde. Využíváních našich online služeb současně souhlasíte s těmito zásadami. Pokud však s těmito zásadami nesouhlasíte, online služeb Artalk.cz prosím nevyužívejte.

Diskuse, komentáře, příspěvky: Na webových stránkách Artalk.cz (například na místech určených pro diskuse či vkládání komentářů k publikovaným článkům) a na sociálních sítích Artalk.cz můžete vyjádřit svůj názor, diskutovat a zasílat zpětnou vazbu na tam publikované příspěvky. V každém případě se při těchto projevech vyvarujte urážek ostatních diskutujících, vulgarit, příspěvků vyjadřujících se rasisticky, xenofobně nebo znevažujících menšiny, pohlaví, sexuální orientaci, politické či náboženské přesvědčení nebo jinak excesivních, netolerantních, nelegálních či nemorálních projevů. Artalk.cz si vyhrazuje právo skrýt či odstranit ze svých webových stránek a sociálních sítí jakékoli příspěvky, které nejsou v souladu se shora uvedenými zásadami, či blokovat autory podobných příspěvků.

Užití obsahu uživatelů: Pokud na Artalk.cz či sociální sítě spravované Artalk.cz vkládáte vlastní příspěvky či sdílíte jakékoli materiály či odkazy na ně, souhlasíte současně s tím, že tyto příspěvky a jiný obsah je Artalk.cz oprávněn užít všemi způsoby, které jsou nezbytné pro provoz online služeb Artalk.cz či s ním jinak souvisí, zejména je Artalk.cz oprávněn vaše příspěvky publikovat na svých stránkách a z těchto stránek je oprávněn je kdykoli odstranit. Pokud vkládáte obsah chráněný autorským právem třetí osoby, ručíte Artalk.cz za to, že vložení obsahu a jeho publikování a šíření na sociálních sítích Artalk.cz či webové stránce Artalk.cz neporušuje autorská či jiná práva takové třetí osoby ve vztahu k danému obsahu. Artalk.cz si vyhrazuje právo skrýt či odstranit ze svých sociálních sítí či webové stránky jakýkoli obsah, který porušuje jakákoli práva třetí osoby, a blokovat uživatele, kteří vkládají takový obsah.

Výhrada redakce: Jednotlivé příspěvky externích spolupracovníků Artalk.cz nevyjadřují názor redakce, ale výhradně daného autora. Artalk.cz si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně měnit, mazat či doplňovat obsah webové stránky Artalk.cz a není povinen jakékoli příspěvky a jiný obsah publikovaný na Artalk.cz archivovat.

Rozhodné právo: Tyto podmínky užití se řídí českým právem.