Artalk.cz

Etický kodex časopisu Artalk

Etický kodex časopisu Artalk formuluje a nastavuje vnitřní pravidla, týkající se výběru autorek a autorů, publikování textů na webu Artalk.cz i Artalk.sk, vnější komunikace, vztahu redakce a externích přispěvatelů a přispěvatelek, mediální spolupráce mezi Artalkem a kulturními institucemi, stejně jako finančních partnerů. Kodex se obrací do tří stran: směrem k autorkám a autorům textů publikovaných na Artalku, směrem k mediálním partnerům, a také dovnitř redakce (české i slovenské).

Texty a autoři/autorky

Výběr fotografií a textů i jejich autorů a autorek podléhá rozhodnutí redakce, která dbá na vyhýbání se střetu zájmů.

Redakce dbá na dodržování nezávislosti média a na jeho kritickou roli. Věnuje co největší možnou péči kvalitě textů.

Recenze, rozhovory, komentáře a jiné formy textů publikované na Artalku podléhají autorizaci ze strany přispěvatele/přispěvatelky, ale poslední slovo v publikování textů má vždy redakce, která za ně nese plnou (právní i morální) zodpovědnost. Redakce dbá na důsledné oddělování redakčních, názorových a zpravodajských rubrik.

Redakce Artalku si vyhrazuje právo nepublikovat texty a fotografie, pokud tak uzná za vhodné.

Redaktoři a redaktorky dbají na korektnost jazyka a zavazují se publikovat na Artalku texty, které se vyjadřují citlivě k rasovým, genderovým, sociálním či sexuálním menšinám a nereprodukují nenávist vůči těmto menšinám.

Autoři a autorky jsou za texty vždy důstojně honorovaní/honorované. Výjimkou je poskytnutí rozhovoru či příspěvku do ankety.

Autoři a autorky se zavazují dbát na důsledné ověřování zdrojů a bránit plagiátorství.

Redakce a autoři a autorky textů se vzájemně respektují, a to především v otázce deadlinů a standardní pracovní doby členů a členek redakce.

Inzerční a mediální partneři

Každé partnerství a inzerce jsou posuzovány individuálně, na základě vzájemné domluvy a obsahu Etického kodexu časopisu Artalk.

Vydavatelé (spolek Artalk a spolek Mixér) spolupracují pouze s takovými partnery, kteří svým jednáním nebo činností podnikání neporušují lidská práva a práva zvířat, neškodí životnímu prostředí, nepřispívají k genderovým stereotypům ve společnosti a nepodněcují sociální, rasovou a sexuální nenávist ve společnosti.

Vydavatelé si vyhrazují právo kdykoliv z mediálního partnerství vystoupit, pokud bude porušen některý z výše uvedených bodů.

Při přijímání hmotných i nehmotných darů a při sjednávání mediální spolupráce má vždy přednost nezávislost redakce a obsahu časopisu Artalk. Mediální partneři nemají vliv na obsah konkrétních textů, neovlivňují směřování časopisu Artalk.

Mediální spolupráci máme v roce 2021 s těmito následujícími partnery, přičemž důsledně dbáme na svobodný výběr redakce (obsah časopisu nepodléhá tlaku ze strany kulturních institucí):

Galerie hlavního města Prahy, Dům umění města Brna, PLATO Ostrava, Galerie moderního umění v Hradci Králové, MeetFactory, Oblastní galerie Liberec, Moravská galerie v Brně, Národní galerie Praha, Galerie výtvarného umění v Chebu, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Západočeská galerie v Plzni, Alšova jihočeská galerie, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Veřejný sál Hraničář, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Galerie AMU, Fakulta umění Ostravské univerzity, Terén – Platforma pro performativní umění, Galerie Klatovy/Klenová

Galéria mesta Bratislavy, Nadácia centrum súčasného umenia, Slovenská národná galéria, tranzit.sk, Východoslovenská galéria

Další spolupráce s jinými platformami a médii: Kapitál, Artyčok.TV, Cena Věry Jirousové, z. s., Aerofilms, Dafilms.cz, Rádio Devín a Deník N (Minuta N)

Redakce Artalku

Redakce se vyhýbá co nejdůsledněji všem konfliktům zájmů, jichž si je vědoma.

Obsah časopisu podléhá redakci a jejímu výběru, danému možnostmi a kapacitami členů a členek redakce. Za směřování časopisu jsou zodpovědné redaktorky jednotlivých sekcí časopisu.

Redakce Artalku si vyhrazuje právo nepublikovat komentáře pod články.

Respektujeme pracovní čas a dovolené členů a členek redakce a oficiální formy komunikace.

Veškerá práce pro Artalk je finančně ohodnocená.


Kromě etického kodexu se redakce časopisu Artalk a uživatelé webových stránek Artalk.cz řídí také Podmínkami užití online služeb Artalk.cz. Celý text dokumentu naleznete ZDE.