Artalk.cz

Marian Zervan a Monika Mitášová

Marian Zervan je historik a teoretik umění a architektury. Od roku 1993 do roku 2003 vedl Katedru teorie architektury, umění a dizajnu na Fakultě architektury STU. Od roku 2003 je členem Katedry teorie a dějin umění na VŠVU v Bratislavě, kde přednáší o architektuře 20. a 21. století a dějinách architektonických teorií a kritiky. Současně působí na Filozofické fakultě Trnavské univerzity. Od roku 2010 je profesorem oboru dějiny umění. Zabývá se teorií umění a architektury, metodami interpretace a sakrální ikonografií. Monika Mitášová je teoretička architektury. Vystudovala architekturu na Fakultě architektury SVŠT v Bratislavě. Od roku 2015 je docentkou v oboru architektura. Zabývá se dějinami teorií, současnými teoriemi architektury a interpretací architektury. Přednáší na Filozofické fakultě Trnavské univerzity. Společně nedávno vydali knihu o interpretaci díla architekta V. Dedečka a problému interpretace architektury se věnují i nadále.

Adam Macko

Je vizuálny umelec a kurátor. V roku 2021 obhájil dizertačnú prácu na tému Hybridný potenciál maľby na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. V umeleckej teórií sa venuje inštitucionálnej fragmentácií, posthumanistickým teóriám telesnosti a periférnej tvorbe umeleckých komunít. Je kurátorom v nezávislej galérií EQO v Spišskom Hrhove. Kurátorsky pripravil projekty aj pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, galériu Šopa v Košiciach či Industru v Brne.

Zuzana Macurová

Narozena 1984, vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě MU v Brně, kde aktuálně pokračuje v doktorském studiu. Specializuje se na umělecký mecenát v raném novověku. Zajímá se rovněž o současnou architekturu a fotografii. Od roku 2012 připravuje pro Artalk.cz rubriku Media monitoring.

Václav Magid

Narozen 1979, vystudoval filosofii na FF UK, kde pokračuje v doktorském studiu na Katedře estetiky. Působí jako redaktor Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny a učí teorii umění na FaVU VUT v Brně.

Markéta Magidová

Markéta Magidová je intermediální umělkyně pracující především s animovaným filmem, sochou a digitálními obrazy. Zabývá se genderovými stereotypy, reflexí historických reprezentací i fiktivních postav, akcentuje prostor imaginace. Vydala tři autorské knihy, je spolueditorkou (s Ondřejem Buddeusem) antologie Třídit slova. Literatura a konceptuální tendence 1945–2015. Působí také jako teoretička umění a pedagožka. Publikovala odborné studie, kapitoly v knihách i umělecké kritiky.

Miroslav Maixner

Narozen 1977. Po studiu etnologie a archeologie v Brně a v Uppsale pracoval několik let v oboru. V letech 2012 až 2017 vedl brněnské Kino Art spolu s Mezinárodním festivalem krátkých filmů Brno16. Doktorský titul v oblasti teorie umění získal na FaVU VUT v Brně, kde v současnosti vyučuje a znovu i studuje malbu u Patricie Fexové a Veroniky Vlkové. Je kurátorem brněnské Galerie Art. Polem jeho zájmu jsou přesahy mezi současným uměním a antropologií. Kromě odborných textů nebo článků na Artalku a v ART ANTIQUES publikoval také poezii v několika sbornících a literárních časopisech.

Karolina Majewska-Güde

Karolina Majewska-Güde je nezávislá badatelka, umělecká kritička a kurátorka. Vystudovala dějiny umění na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani a Vizuální historii na Goldsmiths v Londýně. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje na východoevropskou neoavantgardu, umění performance a současnou problematiku překladu a produkce poznání prostřednictvím uměleckého výzkumu, který je založený na metodologii nadnárodních a feministických dějin umění. Nedávno dokončila dizertační práci na Institutu umění a vizuální historie na Humboldtově univerzitě, ve které se zaměřila na tvorbu polské umělkyně Ewy Partum.

Zuzana L. Majlingová

Narodená 1977, vyštudovala Dejiny umenia a kultúry na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave. Pracuje ako kurátorka výstav v Stredoslovenskej galérii v B. Bystrici, kde sa podieľa aj na príprave edukačných a sprievodných programov. Prispieva do časopisov Profil, Vlna, Enter a spolupracuje s rádiom Devín, ako kultúrna publicistka. Je predsedkyňou OZ Laputa.

Lukáš Makovický

Narozen 1985, je doktorant v odbore politológia na University of Lapland, vo fínskom Rovaniemi. Predtým vyšudoval M.A. odbor political science so zameraním na moderné politické myslenie na University of Ottawa. Zaujímajú ho dejiny politického myslenia, politická teológia, filozofická antropológia, Nietzsche, biopolitika a Negarestani, a vo voľnom čase sa snaží o poskytnutie amatérskych psychoanalytických služieb čím ďalej, tým mentálne nestabilnejšej prírode.

Dita Malečková

Narozena 1978, vystudovala filosofii na FF UK a o současné filosofii, vizuální kultuře a umění nových médií přednáší na Studiích nových médií tamtéž. Zajímá se především o propojení uměleckých a výpočetních technik, archeologii médií a experimentální design.

Garance Malivel

Narozena ve Francii, aktuálně žije v Torontu v Kanadě. Působí jako kurátorka. Ve své práci se zaměřuje především na výzkumnou a politickou praxi opírající se o shromažďování důkazů; zajímají ji vědecké a vizuální formy podporování rozvoje sociální spravedlnosti a rovnosti.

Susan Maly

Narozena 1987, vystudovala Výtvarnou výchovu a Galerijní pedagogiku na Pedagogické fakultě MU, kde v současnosti pokračuje v doktorské formě studia. Pracovala jako lektorka v Galerii TIC a OFF/FORMAT v Brně. Zapojila se do projektu Speciální výtvarná výchova zaměřeného na výtvarnou činnost se znevýhodněnými skupinami. Nyní se zabývá možnostmi interdisciplinarity v rámci galerijní pedagogiky.

Vojtěch Märc

Nrozen 1990, je historik umění. Studuje v doktorském programu UMPRUM v Praze.

Marta Martinová

Marta Martinová (*1981) je absolventka bohemistiky na Filozofické fakultě a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, postgraduální studia sociologie na Fakultě sociálních věd nedokončila. Pracuje jako redaktorka rubrik divadlo, esej a rozhovor v A2 kulturním čtrnáctideníku, od roku 2014 je předsedkyní správní rady A2, o.p.s.

Max Máslo

Max Máslo studuje v Ateliéru grafiky II u Vladimíra Kokolii na AVU v Praze. Ve své umělecké praxi se věnuje instalacím a akcím ve veřejném prostoru, které tematizují společenský kolaps a nástup postkomunistického liberalismu.

Eliška Mazalanová

Narodená 1985, absolvovala Katedru dejín výtvarného umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu v Ústave pro dějiny umění na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, kde sa zaoberá novými umeleckými stratégiami práce s divákom 50. a 60. rokov. Zaoberá sa tiež súčasným umením a dizajnom, so Slovenským centrom dizajnu spolupracovala na projekte múzea dizajnu a v súčasnosti pracuje ako kurátorka Považskej galérie umenia v Žiline.

Martin Mazanec

Kurátor, dramaturg, teoretik, vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Sociologie (1999–2004) a Filmová věda (1999–2006). V roce 2012 dokončil postgraduální studium na FAMU, Katedra střihu. Od roku 2007 je kmenovým dramaturgem PAFu, od roku 2009 se soustředí na kurátorskou činnost v oblasti prezentace pohyblivého obrazu v galerijním a filmovém systému (Ateliér Josefa Sudka, KGVU Zlín, LFŠ, Febiofest, Aye Aye, Galerie Mladých Brno ad.). Je členem řešitelského týmu výzkumného projektu MEDIABAZE.CZ (FAMU, Centrum Audiovisuálních studií).

Adam Mazur

Narozen 1977, je výtvarný kritik, historik umění, kurátor a spoluzakladatel magazínu BLOK (spolu s Karolinou Plintou a Piotrem Polichtem). Zajímá se především o současné umění a dokumentární fotografii. Působí rovněž jako pedagog na umělecké univerzitě v Poznani.

Zuzana Medzihorská

Je absolventkou Fakulty humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra výtvarnej tvorby, odbor francúzsky jazyk a literatúra – výtvarná výchova (2002 - 2007) a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor Intermédiá a multimédiá, Ateliér priestorových komunikácií + (2010 - 2013). Vo svojej tvorbe sa venuje najmä participatívnemu umeniu. V súčasnosti pracuje ako PR manažérka v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici.

Peter Megyeši

Narodený 1985, vyštudoval dejiny a teóriu umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (2011), absolvoval študijné pobyty na FF UK v Prahe (2010/2011) a na FF MU v Brne (2013). Doktorandské štúdium ukončil na Katedre dejín a teórie umenia Trnavskej univerzity v Trnave dizertačnou prácou venovanou významovým vrstvám stredovekej ikonografie sv. Krištofa (2014). V rokoch 2014 – 2021 pôsobil ako odborný asistent na Katedre teórie a dejín umenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. V súčasnosti pôsobí na Katedre dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a ako vedecký pracovník Centra vied o umení SAV v Bratislave. Venuje sa výskumu umenia stredoveku a raného novoveku, ikonografii, ikonológii, emblematike, ale aj reflexii súčasného umenia a problematike interpretácie.

Boris Meszároš

Narodený 1989, roku 2011 absolvoval bakalárske štúdium Animácie výtvarného umenia v Trnave a v roku 2014 absolvoval magisterské štúdium Dějin umění na Masarykovej univerzite. V súčasnej dobe sa zaoberá happeningom, performance a konceptuálnym umením.

Petr Mezihorák

Petr Mezihorák je výzkumníkem na Sociologickém ústavu Slovenské akademie věd. Jeho hlavním výzkumným zájmem je práce a nové formy sdružování pracujících. V minulosti působil na univerzitách v Leedsu a Miláně, kde se podílel na výzkumném projektu SHARE o hybridních oblastech práce a kolektivní reprezentaci freelancerů financovaném Evropskou radou pro výzkum.

Zdeňka Míchalová

Narozena 1984, vystudovala dějiny umění na Filosofické fakultě MU, kde pokračuje v doktorském studiu. Věnuje se umění pozdního středověku a renesance v prostředí měst a zabývá se popularizací dějin umění. Je též absolventkou oborů český jazyk a výtvarná výchova na Pedagogické fakultě MU. Na Artalk.cz píše od roku 2011 do rubriky media monitoring.

Magdaléna Michlová

Magdaléna Michlová (*1997) vystudovala sociologii na FF OU a kulturální studia na FF UPOL, kde pokračuje jako doktorandka pod externím vedením Andrey Průchové Hrůzové. Ve výzkumu se zaměřuje na mocenské aspekty diskurzu, a to především vzhledem k rase/etnicitě, genderu a jejich intersekcionální provázanosti. Externě spolupracuje se School of Art & Design PCU a katedrou sociologie FF OU. Občasně přispívá do A2 kulturního čtrnáctideníku a ve dvojici s manželem Jaroslavem Michlem překládá texty z angličtiny (Broken Books, Neklid, Kontradikce).

Pavlína Míčová

Narozena 1973, absolvovala studium teorie a historie filmu a audiovizuálních studií a estetiky na FF MU v Brně. Zajímá se o dějiny českého filmu do roku 1945, videoart a umění pohyblivého obrazu. Kurátorsky spolupracovala na sekci Imagina pro MFF KV. Pravidelně přednáší v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF MU v Brně. Je doktorandkou na FTVS UK v Praze.

Monika Mitášová

Monika Mitášová (*1968) je teoretička a kritička architektury. Studovala architekturu na FA STU v Bratislavě a přednášela teorii a kritiku architektury a dějiny architektury 20. století na architektonických školách v Bratislavě, Liberci a Praze. Pracovala v SNG v Bratislavě jako kurátorka sbírky architektury. Podílela se na výstavách v SNG v Bratislavě, v centru FUTURA v Praze a pro pavilon České a Slovenské republiky v Benátkách. V Centru pro teoretická studia, společném pracovišti UK a AV ČR v Praze, editovala společně s Ivanem M. Havlem a Michalem Ajvazem sborník textů Prostor a jeho člověk. S Jiřím Ševčíkem vydala na AVU v Praze antologii Česká a slovenská architektura 1971-2011. Texty, rozhovory, dokumenty. Pod souhrnným názvem Oxymoron a pleonasmus sestavila antologii textů a dvě knihy rozhovorů (SJ/EN) o kritické a projektivní teorii architektury v USA publikované společně Zlatým řezem v Praze a Actarem v Barceloně. Neklasickou monografii díla slovenského poválečného architekta Vladimíra Dědečka psanou s kolektivem autorů vydala SNG (SJ) v Bratislavě a Birkhauser de Gruyter (EN) v Zurichu. Přednáší na Katedře teorie a dějin umění FF TU v Trnavě.

Iva Mladičová

Narozena 1965, roku 1989 absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, roku 2006 dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze. V letech 2007–2010 pracovala v Národní galerii v Praze na přípravě monografie a retrospektivy Jana Kotíka. V současné době pracuje jako nezávislá historička umění a kurátorka v Praze, od roku 2012 také jako externí kurátorka broumovské Galerie Dům a od roku 2013 jako odborná asistentka na ústecké Univerzitě J. E. Purkyně.

Marianna Mlynárčiková

Narodená 1971, vyštudovala učiteľstvo výtvarnej výchovy a filozofie na Fakulte humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na VŠVU v Bratislave absolvovala v multimediálnom ateliéri V. Popoviča a A. Daučíkovej. Od roku 2004 tvorí autorskú dvojicu s Nórou Ružičkovou, s ktorou pripravili viacero výstav. Žije a pracuje v Banskej Bystrici a v Salak Phet, Thajsko.

Ivana Molnárová

Narozená 1989, studuje dějiny umění na FF MU v Brně, ve své diplomové práci se zaměřuje na období pozdní antiky. Bakalářský titul obdržela v Bratislavě, v bakalářské práci zkoumala založení a fungování bratislavské Galerie Cypriána Majerníka v padesátých letech minulého století. Kromě toho má titul bakaláře práv z Trnavské univerzity, kde se v bakalářské práci zabývala kulturními památkami a jejich ochranou. V souvislosti s výzkumem na diplomové práci absolvovala studijní pobyt na Princeton University a v Metropolitan Museum of Art.

Ivana Moncoľová

Študovala Dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite. Doktorandské štúdium zavŕšila v roku 2016 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na tému „premeny umeleckého autorstva“. Texty o umení publikuje od roku 1998 v odborných ako aj v masových médiách. Kurátorsky pripravila niekoľko výstav súčasných autorov. Medzi ostatné patria Jana Farmanová – V znamení panny, Galéria mesta Bratislavy (2015), Ako čítať temnotu | výstava, ktorá vrhá tieň (Róna, Gerboc, Váchal) v Nitrianskej galérii (2016), Total Romantic / Súčasná imaginácia vo svete maliarok (Farmanová, Holcová, Krivošíková, Machatová, Rónaiová, Šramatyová) v Galérii Jána Koniarka (2018). Je editorkou niekoľkých monografických katalógov súčasných umelcov. Prvú prehľadovú monografiu Radovana Čerevku (2019) a 1. monografiu Silvie Krivošíkovej (2019) vydala pod svojou vydavateľskou značkou Moncolova Editions. Venuje sa poradenstvu v investíciách do umenia.

Tomáš Moravanský

Tomáš Moravanský je v súčasnosti študentom doktorského štúdia na Fakulte výtvarných umení VUT v Brně. Je vizuálnym a zvukovým umelcom, choreografom, performerom, filmovým a scénickým režisérom, dramaturgom, fotografom a mediátorom. Venuje sa také multižánrovej hudobnej produkcii, kde pôsobí pod pseudonymom Panáčik. Jeho tvorba je poznamenaná výraznými stopami humoru, podprahovými asociáciami, sebairóniou. V súčasnosti sa vo svojej práci zaoberá otázkou tela a telesnosti v kontexte súčasného tanca so zameraním na post-dance vo vzťahu k ideologickému priestoru. Je spoluzakladateľom intermediálnej skupiny a občianskeho združenia INSTITUT INSTITUT (www.institutinstitut.com).

Henrieta Moravčíková

Je vedúcou Oddelenia architektúry na Ústave stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied a profesorkou pre teóriu a dejiny architektúry na Fakulte architektúry STU. Venuje sa teórii, histórii a kritike architektúry 20. a 21. storočia.

Pavlína Morganová

Pavlína Morganová je historička umění a kurátorka působící na Akademii výtvarných umění v Praze, přednáší dějiny českého umění 20. století a vede Vědecko-výzkumné pracoviště VVP AVU. Je autorkou knih Akční umění a Procházka akční Prahou. Publikovala řadu odborných textů v časopisech a katalozích, jako kurátorka připravila výstavy Někdy v sukni, Začátek století nebo Insiders. V letech 2014 - 2021 pracovala na pozici prorektorky AVU. Spolu s Dagmar Svatošovou a Terezií Nekvindovou vydaly v roce 2020 knihu Výstava jako médium.

A. Dirk Moses

A. Dirk Moses je profesorem politických věd na City College of New York. Pochází z Austrálie a věnuje se globálním dějinám lidských práv, zejména ve vztahu ke genocidě a paměti. Mezi jeho publikované monografie patří German Intellectuals and the Nazi Past (2007) a The Problems of Genocide (2021). Editoval také různé antologie o genocidách a kolonialismu. Od roku 2011 je členem redakce odborného časopisu Journal of Genocide Research.

Barbora Mrázková

Barbora Mrázková absolvovala na FAMU obor fotografie. Po škole spolupracovala v umělecké dvojici s Filipem Lábem. V současné době studuje doktorský program na pražské UMPRUM. Ve své práci a výzkumu se zabývá operacemi a procesy skrytými za produkcí a distribucí současného fotografického obrazu.

Jozef Mrva

Narozen 1988, vystudoval grafický design na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, magisterské studium pak absolvoval na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v ateliéru Intermédia pod vedením Václava Stratila. Nyní zde pokračuje v doktorském studiu a zajímá se o internetové umění. Působí jako umělec, teoretik, grafik a muzikant.

Pavol Múdry

Narodený 1994 v Trenčíne, študuje odbor Dejín umenia na Masarykovej Univerzite v Brne, venuje sa súčasnej umeleckej scéne a problematike jej vnímania v súčasnej spoločnosti.

Tomáš Murár

Narozen 1990, student dějin umění na FF UK, zaměřuje se především na metodologii a teorii dějin umění. Mezi jeho další sféry zájmu patří americké umění, současná galerijní praxe či umělecká kritika.

Mária Mušková

Narodená 1993, študovala na Fakulte architektúry VUT v Brne a na School of Architecture, University of Brighton, UK. Pracovala v oblasti architektúry a scénografie v ateliéri SHSH Architecture+Scenography v Bruseli.

Gyula Muskovics

Nezávislý kurátor, žije a pracuje v Budapešti. Jako kurátor a výzkumník pracoval mezi lety 2013 a 2017 pro tranzit.hu. Byl editorem magazínů o výtvarném umění tranzitblog.hu a mezosfera.org. Zabývá se queer studies, postsocialismem, sociálně angažovanou uměleckou praxí, uměním performance či současným tancem. Často pracuje v kurátorské dvojici s Andi Soós. Od roku 2013 zkoumají práci maďarského avantgardního módního designéra Tamáse Királyho, v roce 2017 vydali publikaci Tamás Király '80s. Je doktorandem v programu Design Culture Studies na Moholy-Nagy University of Art and Design v Budapešti. Tématem jeho práce je performativita v díle Tamáse Királyho.

Luiza Prado de O. Martins

Narodila se v Riu de Janeiro v roce 1985, tedy 485 let po portugalské invazi do země, jež nyní nese název Brazílie. Magisterské studium absolvovala na Hochschule für Künste v Brémách a doktorát získala na Berlin University of the Arts. Ve své práci zkoumá způsoby, jakými je koloniální diference vepsána a vnucována tělům skrze technologii. V posledních čtyřech letech se zabývala různými aspekty plánovaného rodičovství a reprodukčního zdraví, a to prostřednictvím improvizovaných divadelních performance, mluveného slova či instalací.