Artalk.cz

TZ: Jedinečné Svatopěstitelské Družstvo v Centru současného umění DOX

Martin a David Koutečtí z Jedinečného Svatopěstitelského Družstva / Stavitelé chrámů / kurátoři: Otto M. Urban, Leoš Válka / Centrum současného umění DOX / Praha /13. 10. 2022 – 29. 1. 2023

Není věci, co by nemohla být povýšena na oltář nebo rituální předmět. Není místa, kde by se nedala zbudovat svatyně či chrám!

(motto výstavy Stavitelé chrámů)

Centrum současného umění DOX představuje tvorbu unikátního spolku: Jedinečného Svatopěstitelského Družstva (JSD). Na výstavě Stavitelé chrámů ukáže JSD převážně kultickou a rituální stránku své činnosti. Ve třech patrech věže zbudovali bratři Martin
a David Koutečtí (Předseda a Náměstek JSD) svatyně, kaple a oltáře různých družstevních kultů. Tato náboženská zákoutí vznikla z běžných věcí, jež nás všedně obklopují, ale které jsou neustále vyhazovány. Právě p
ředmětům denní potřeby zachráněným z popelnic
a kontejnerů dávají členové družstva nový význam.

„Činnost a instalační výstavy Jedinečného Svatopěstitelského Družstva a Špružení Šmelcu jsou podle mého názoru nejčistším vyjádřením toho, po čem Jindřich Chalupecký tak důrazně volal: Umění se musí zabývat skutečným světem, ve kterém žijeme!“ říká o nové výstavě Leoš Válka, ředitel DOXu a zároveň kurátor výstavy.

JSD bylo v posledních letech spojováno s různými site specific projekty, velkoprostorovými instalacemi a především s alternativním zařízením Upsych 316a. V Centru DOX se však členové družstva ohlíží k počátkům své existence, kdy jejich činnost spočívala převážně v pěstování a uctívání Pana Miláčka – Mladýho Svatýho. Právě on spojil prvky veškerých mu známých náboženských forem a ustanovil nejroztodivnější církve a kulty. JSD se chopilo jejich provozování a k plnění těchto úkolů vybudovalo rozsáhlý a spletitý byrokratický aparát opírající se o množství výborů, odborů, komisí a subkomisí vyznačujících se až groteskně obsesivní pedantskou kancelářskou činností.

Název výstavy odkazuje ke sbírce Stavitelé chrámů významného symbolistního básníka Otokara Březiny. Podle kurátora Otty M. Urbana má už sám název diváka podvědomě směřovat k tomu, aby výstavu vnímal jako svého druhu specifický duchovní koncept: „V DOXu chceme představit tu část díla, která vychází ze spirituality JSD a z celého jejich náboženského roku, z rituálů a osobností, jež jsou s kalendářem spojeny. V nejvyšším čtvrtém patře je zbudován celý chrám, v dalších dvou patrech jsou pak umístěny jednotlivé oltáře určené daným světcům spadajícím do toho chrámu.“

Kromě projekce fotografií a videa zachycujících družstevní život a činnost JSD byly v DOXu dočasně zřízeny i detašované pobočky oblastní kanceláře JSD – zde družstvo předvádí (s ironií sobě vlastní), jak je možné využít množství vyhozených věcí posbíraných v popelnicích a kontejnerech a dát jim další šanci k existenci.

Ve filosofii JSD má zcela zásadní postavení termín šmelc, jehož význam přibližuje Předseda družstva Martin Koutecký: „Šmelc pochází od praotce Šmelce. Za té velké potopy světa totiž neplavala jenom jedna archa. Plavala tam malá Noemova a pak mnohem větší archa praotce Šmelce, který zachraňoval veškeré vyhozené a zatracené věci. Vlastně to, kvůli čemu se Hospodin rozhodl zmařit zemi, protože lidé vším, co jim kdy svěřil, opovrhovali, vše zahazovali a vyhazovali. Praotec Šmelc byl první vyvolenec Hospodina k záchraně zahozených věcí a od něj pochází to slovo šmelc, tedy vše, co je zahozené a vyhozené v popelnicích nebo kontejnerech.“

Z obyčejného nábytku je ve věži galerie zbudováno několik svatyní, kaplí a posvátných zákoutí různých družstevních kultů a vyhozené předměty denní potřeby a spotřeby jsou proměněny v rituální náčiní. Nechybí ani ukázka tvorby samotného Pana Miláčka, jejíž zlomeček se podařilo zachránit.

Upsych 316a

Univerzální Psychiatrický Chrám je nevšedním zařízením, kde jakákoli nadaná individualita toužící tvořit nachází azyl a chrámovou ochranu. V prostorách zámku se jedinec může věnovat své výtvarné činnosti bez obav z odsouzení společnosti a lékařů. Upsych 316a se nachází v objektu dříve renesanční tvrze, dnes zámku uprostřed bývalého vojenského prostoru v Kuřívodech. U jeho zrodu stály tři subjekty: Generální Štáb Ducha (GŠD), Jedinečné Svatopěstitelské Družstvo (JSD) a Špružení Šmelcu (ŠŠ).

Jedinečné Svatopěstitelské Družstvo

JSD bylo založeno v noci z 11. na 12. ledna 2001 za účelem pěstování a všemožné podpory své Příčiny
a Důvodu, Pana Miláčka – Mladýho Svatýho, Největšího Umělce a Největší Lásky, a pěstování a rozvoje svátosti všeobecně. K řádnému zabezpečení provozu JSD postupně a přirozeně vznikl rozsáhlý, stále se rozšiřující byrokratický aparát s pevnou hierarchií, opírající se o množství výkonných sekcí, odborů a výborů.

Špružení Šmelcu

Hlavním úkolem polovojenských jednotek ŠŠ je oslava Hospodina sběrem a shromažďováním šmelcu a všeho, co zlořečení v blbosti a zvrácenosti ducha svého odvrhují jako nepotřebný odpad, ač se jedná o dary Boží štědrosti. Upsych 316a využívají jednotky ŠŠ jako depozitní sklad tohoto šmelcu a ten z něj na oplátku čerpá většinu svého hmotného vybavení a zařízení.

Komentáře

    • ProkopTo

    Připodobňovat to k Březinovi? Jaký duchovní koncept? Jaká spiritualita? Je to slaboduchá parodie na náboženství. A taky pouhé kopírování instalací hnutí BKS (včetně funkcí, úřadů a kanceláří) ale bez jejich vtipu. Prázdno.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *