Artalk.cz

UMPRUM / Rektorské volby – návrhy na kandidát*ky

do 1. 11. 2022 / Příjem přihlášek na kandidáty do rektorských voleb

Dne 10. října 2022 vyhlašuje Akademický senát Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, v souladu se zněním čl. 11 Jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze ze dne 25. července 2017, volbu kandidáta na funkci rektora/rektorky.

Návrhy kandidátů je možné podávat do úterý 1. 11. 2022 do 16:00 hodin na sekretariátu rektora UMPRUM osobně k rukám asistentky rektora Ludiši Laštovkové, ta navrhovateli vystaví potvrzení o doručení návrhu na kandidáta/kandidátku.

Návrhy na kandidáta / kandidátku musí splňovat náležitosti předepsané v Jednacím řádu v čl. 12. Kandidáta / kandidátku může navrhnout každý člen akademické obce, tedy i student / studentka.

Písemný návrh obsahuje:

  1. a) písemný souhlas s kandidaturou
    b) stručný životopis s charakteristikou působení na vysoké škole
    c) stručné teze volebního programu
    d) prohlášení, že splňuje předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České republiky, ve znění pozdějších předpisů
    e) písemné prohlášení nejméně 30 členů akademické obce o tom, že souhlasí s kandidaturou navržené osoby.

Formulář pro Prohlášení kandidáta / kandidátky, že splňuje předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem č. 451/1991 Sb. a formulář písemného prohlášení členů akademické obce o tom, že souhlasí s kandidaturou navržené osoby, jsou k vyzvednutí na sekretariátu rektora UMPRUM u Ludiše Laštovkové.

Dne 1. 11. 2022 zveřejní sekretariát z pověření Akademického senátu na úřední desce v prostorách školy a na elektronické úřední desce školy životopisy a teze volebního programu kandidátů / kandidátek. V případě zájmu médií nebo veřejnosti o volbu podává informace pouze předseda AS. Pokud návrh kandidáta / kandidátky nebude správný a kompletní ve smyslu v čl. 12. jednacího řádu AS UMPRUM, sekretariát z pověření Akademického senátu vyzve navrhovatele elektronickou poštou adresovanou na školní elektronickou adresu navrhovatele k doplnění návrhu s poučením, jak má být návrh doplněn nebo opraven.

Pokud navrhovatel návrh nedoplní do 4. 11.2022 16:00, Akademický senát nebude při volebním jednání ke kandidatuře příslušného kandidáta přihlížet. Doplnění návrhu se doručuje obdobně jako samotný návrh. Při ověřování správnosti a úplnosti návrhu kandidáta / kandidátky sekretariát rektora z pověření Akademického senátu zajistí rovněž kontrolu, zda jsou všichni členové akademické obce, kteří písemně souhlasili s návrhem na kandidáta / kandidátku, ke dni podání návrhu řádnými členy akademické obce. Toto ověřování bude probíhat průběžně do pátku 4. 11. 2022.

Předvolební veřejné zasedání: úterý 8. 11. 2022, v 15:00 v aule kina ve 3. patře v TC Mikulandská osobní představení kandidátů/kandidátek a jejich stručných tezí volebního programu akademické obci.

Volební zasedání AS: pondělí 21. listopadu 2022

Veškeré kroky, kterými Akademický senát organizuje a provádí volby, se řídí platným Jednacím řádem Akademického senátu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze ze dne 25. července 2017. Volbu upravují články 11 až 18.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *