Artalk.cz

TS: Raz toto všetko bude Vaše v SSGBB

Tomáš Džadoň & Fero Jablonovský, Anna Daučíková, František Demeter / Raz toto všetko bude Vaše / Kurátorka: Mira Keratová / Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica / 9. 9. – 30. 10. 2022

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria

Názov výstavy: Raz toto všetko bude Vaše

Umelci*kyňa: Tomáš Džadoň & Fero Jablonovský, Anna Daučíková, František Demeter

Kurátorka: Mira Keratová

Miesto: Stredoslovenská galéria, Pretórium, Námestie Štefana Moysesa 25, Banská Bystrica

Vernisáž výstavy: vo štvrtok 8. 9. 2022 o 17:00 

Trvanie: 9. september – 30. október 2022

Výstava „Raz toto všetko bude Vaše“ vychádza z prieskumu ekologického kresleného humoru z čias československej normalizácie, kedy sa na Slovensku začalo formovať environmentálne povedomie. To v čase Perestrojky a Glasnosti, v druhej polovici 80. rokov, vyústilo do ekologických iniciatív ako bola Bratislava/nahlas z roku 1986, dokonca do politickej opozície, nakoniec Nežnej revolúcie. Všetko čo bolo kedysi v dobových humoristických časopisoch ako Roháč či Dikobraz karikatúrne prehnané sa ale medzitým stalo každodennou žitou realitou. A hoci bol tento typ karikaturistickej praxe politicky rámcovaný kritikou vtedajšieho režimu, resp. občianskou rezistenciou, z pohľadu dneška je zrejmé, že sledoval kontroverzie progresívnej modernity. Podobne ako z iného pohľadu, z deesencializujúcej queerovej pozície, adresovala súvisiace, k modernizmu sa vzťahujúce patriarchálne konštrukcie Anna Daučíková. Preto, i keď sa za posledné desaťročia mnohé vtedy kritizované okolnosti zmenili – počnúc politickým a hospodárskym systémom, majetkovou štruktúrou vlastníctva pôdy alebo výrobných nástrojov, cez formáty zdieľania a komplexity informácií, či nové technológie, atď. – aj tak sú dopady pokračujúceho akceleracionizmu na životné prostredie čoraz ťaživejšie. Kritika antropocentrizmu ako takého sa tak stáva ešte naliehavejšou než tomu bolo v čase ikonickej publikácie „Hranice rastu“ zo začiatku 70. rokov, ktorú vtedy vydala globálna prognostická organizácia Rímsky klub a stala sa vplyvnou aj vo vtedajšom československom undergrounde.

Historické kreslené vtipy s ekologickou tematikou sa tak javia ako profetické. Fero Jablonovský, ktorý v 70. a 80. rokoch (napr. v rámci populárnej autorskej knihy „Čo ťa páli has!“, 1985), tematizoval premeny rurálneho Slovenska na modernú krajinu, urbanizovanú panelovými domami a industrializovanú centralizovanými priemyselnými zónami, karikoval systematické ničenie životného prostredia fosílnou civilizáciou: od plošnej ťažby uhlia a surovín, cez necitlivú cestnú a bytovú výstavbu, po zamorenie smogom, chemikáliami či plastami. Rekontextualizácia týchto starých angažovných vtipov, resp. komorných časopiseckých karikatúr, ktoré sú na výstave transponované do inštalácií tak priestorovo formátuje akési futurologické prostredie, v ktorom sa môžeme situovať, imaginovať a hľadať predpovede blízkej budúcnosti v napojení na retrospektívne pohľady, ako aj perspektívy dnešného sveta klimatickej a sociálnej krízy, sveta globálnych kríz, v ktorom žijeme. V rámci performatívne poňatej choreografie prehliadky výstavy s odkazom „Raz toto všetko bude Vaše“ sa môžeme pohybovať v dystopických obrazoch a výrezoch imaginovaných ruín nášho sveta, aktivovaných historicky známymi mechanizmami, s akými pracoval napríklad kontroverzný 

Albert Speer keď súčasne s ideologickými architektúrami vizualizoval hneď aj ich ruiny. Ako keď Timothy Morton, v kontexte ekologického myslenia a úvah o zdanlivej oddelenosti ľudského a mimoľudského sveta, resp. vzťahu k prírode ako celku i so všetkými politickými dôsledkami aké môže zmena uvažovania nad ním priniesť, hovorili o tom, že žijeme vo Veku masového vymierania. Podľa nich nás ako bytosti prepojené s inými biologickými bytosťami pri tejto predstave sprevádzajú pocity nereálnosti, skreslenej reality, skrátka čudné pocity neuveriteľného; a práve tieto pocity ‚nie celkom reality‘ sú presne tými pocitmi, aké mávame keď sa ocitáme v katastrofe.

Mira Keratová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *