Artalk.cz

23. – 24. 8. 2022 / Index Seminum

Index Seminum / kurátorka: Borbála Soós / Botanická záhrada Univerzity Komenského, Pink Whale / Bratislava / 23. – 24. 8. 2022

INDEX SEMINUM
Kurátorka: Borbála Soós

Performatívne čítanie textov a premietanie filmov o semenách rastlín z pohľadu (de)kolonizácie. Jedným z hlavných vedeckých výstupov Botanickej záhrady Univerzity Komenského je spravovanie indexu semien (INDEX SEMINUM), ktorý bude ústrednou témou tohto podujatia. „Veľmi dôležitou úlohou botanickej záhrady je vydávať Index semien. Prostredníctvom indexu Seminum si Botanická záhrada vymieňa semená s 530 botanickými záhradami na svete. Výmena je úspešná od roku 1952.“

Podujatie je súčasťou programu Kunsthalle Bratislava A Plant, ktorého kurátokou je Lýdia Pribišová.

Botanical Journey
23. 8. 2022 16.00 – 18.00
Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave
Performatívne čítanie (v angličtine)

Stretnutie o 16:00 pri vchode Botanickej záhrady Univerzity Komenského, Bratislava
Registrácia: lydia.pribisova@kunsthallebratislava.sk
Účastníci podujatia majú do Botanickej záhrady vstup zdarma

Program zahŕňa performatívne čítanie textov, ktoré reflektujú koloniálne cesty za poznaním, vytváranie botanických záhrad ako ašpiračných a koloniálnych štruktúr, ich úlohu pri zbieraní, uchovávaní a šírení semien a druhov. Texty obsahujú úryvky pochádzajúce z rôznych druhov informačných zdrojov, ako písomnosti koloniálnych cestovateľov, informácie z vedeckých časopisov, štúdie z oblastí environmentálnych a humanitných vied, filozofie a sci-fi. Čítanie bude zladené s rôznymi biotopmi v botanickej záhrade, rozprávanie bude putovaním naprieč rôznymi časmi a miestami. Po performatívnom čítaní v angličtine nasleduje otvorená diskusia, ktorú vedie Borbála Soós.

Program:
-Stretnutie o 16:00 pri vchode Botanickej záhrady Univerzity Komenského, Bratislava.
-Riadené čítanie v angličtine, rôzne lokality v celej botanickej záhrade (cca 45 min)
-Diskusia v ružovej záhrade (cca 45 min.)
Texty budú obsahovať časti, ktoré sú vytvorené na základe viacero informačných zdrojov: vrátane účtov koloniálnych cestovateľov, informácií z vedeckých časopisov, texty environmentálnych humanitných vied, filozofia a sci-fi.

Výber textov:

Kay Evelina Lewis-Jones: A Seed in Stasis: Seed Banking and the Gardening of the Wild. In: Botanical Drift. Edited by Khadija von Zinnenburgh Carroll, Sternberg Press, Berlin, 2017.

Jamaica Kincaid, My Garden (Book), Farrar, Straus and Giroux, New York, 1999.

Julietta Singh, Unthinking Mastery, (chapter Cultivating Discomfort), Duke University Press, 2018.

Olive Senior’s poem, Plants, 2015.

Premietanie filmov
24. 8. 2022, od 21.00
Pink Whale, Dvořákovo nábrežie

Ana Vaz & Tristan Bera, Laura Huertas Millán, Pilar Mata Dupont, Pedro Neves Marques, Asunción Molinos Gordo, Gerard Ortín Castellví, Jonas Staal

Autori*ky sa prostredníctvom diel v tomto programe zamýšľajú nad filmovou reprezentáciou prírody, najmä nad tým, ako je kultúrne, politicky a filmovo konštruovaná. Sledujú koloniálne cesty za poznaním a využívajú kameru na rozprávanie o určitom vzťahu k okoliu. Zatiaľ čo niektoré z filmov sa zaoberajú vznikom botanických záhrad ako ašpiračných a koloniálnych štruktúr, ich úlohou pri zhromažďovaní, uskladňovaní a šírení semien a druhov a v konečnom dôsledku prispievanie k rýchlym zmenám biodiverzity na celom svete, iné pozorujú, ako súčasné techniky, ako napríklad GMO, geneticky upravované semená, plne automatizované skleníky a extraktivistické korporácie zhoršujú tieto problémy. Spoločne skúmajú, ako je súčasná ekologická kríza úzko prepojená s krízou reprezentácie, ako aj s politickou, zdravotnou, hospodárskou a sociálnou krízou.

Ana Vaz & Tristan Bera, A Film Reclaimed, 19’37”, 2015
Ekologická kríza je politickou, hospodárskou a sociálnou krízou. A tiež aj kinematografickou, keďže kinematografia sa historicky, kriticky a deskriptívne zhoduje s vývojom antropocénu. A Film, Reclaimed je rozhovorom a esejou, ktorá číta pozemskú krízu pod vplyvom a s pomocou krásnych a hrozných filmov, ktoré ju sprevádzali.

Laura Huertas Millán, Journey to a land otherwise known, 22’14”, 2011
Príbeh filmu Journey to a land otherwise known vychádza z prvých záznamov európskych výskumníkov, dobyvateľov, a misionárov v Amerike, vrátane Bernala Diaza del Castilla, Hansa Stadena, Jeana de Léryho a Charlesa de la Condamine. Celý film bol natočený v tropickom skleníku vo francúzskom Lille, brutalistickej budove postavenej v roku 1970 Jean-Pierrom Secqom. Toto prostredie sa stáva divadlom dažďového pralesa, ktoré prezentuje reč objaviteľov a ich vízie. Film rozoberá pojem exotiky definovaný vedeckou kolonizáciou. Huertas Millán kritizuje politickú konštrukciu a „inakosť“ miest a národov, ktorej základy spočívajú v etnografických a botanických expedíciách.

Pilar Mata Dupont, Excerpt of The Ague, 12’28”, 2018
Film The Ague sa zameriava na Kráľovské botanické záhrady v Kew v Londýne. Do týchto botanických záhrad sa dovážali rastliny z celého britského impéria, aby boli skúmané na komerčné a iné využitie. V Kew sa dnes nachádza najväčšia banka semien na svete a v mnohých ohľadoch stále predstavuje srdce koloniálneho impéria. Pilar Mata Dupont nás do tohto sveta prenesie prostredníctvom prípadovej štúdie stromu chinínovníka a adaptáciou poviedky Virginie Woolf Kew Gardens (Kewské záhrady), v ktorej sa Londýnčania potulujú záhradami v snovom stave polovedomia. V jej adaptácii príbehu nadobúdajú vedecké tvrdenia záhrad čoraz iracionálnejšie črty, pričom sa prelínajú pravdy s dezinformáciami, koloniálne dejiny s našou ekologickou budúcnosťou.

Pedro Neves Marques, Linnaeus and the Terminator Seed, 15’00”, 2017-2018
Na pozadí hromadenia obrázkov rastlín a genómov sledujeme hlas astronauta na obežnej dráhe, ktorý je na ceste kolonizovať „dvojča“ planéty Zem v inej galaxii. Prostredníctvom mužského hlasu astronauta sa film pýta: „Existuje deterministická, evolučná línia spájajúca modernú botaniku so súčasnou transgenézou?“ Táto krátka filmová esej, v ktorej sú zhromaždené moderné botanické kresby európskych prírodovedcov v Latinskej Amerike a v juhovýchodnej Ázii, reprezentácie rastlinných genómov, zmluvy a dokumenty OSN o právnom štatúte transgénnych semien, ako aj ranné zobrazenia reprodukčných systémov kvetov a ľudí, skúma sexuálnu imagináciu botanikov, ako napríklad Carl Linnaeus, zamýšľajúc sa nad post-prírodnými podmienkami, ktorými sa riadi súčasná biotechnológia, koloniálne riadená reprodukcia, ako aj reprezentácia a indexácia foriem života v minulosti a súčasnosti.

Asunción Molinos Gordo, Purpose, Scope and Penalties, 18’00”, 2016
Hľadaním odpovede na otázku „Čo nám bráni v pestovaní našej záhrady?“ sa Molinos Gordo rozhodla riešiť byrokratické prekážky v poľnohospodárstve a venovať sa jednému z najkontroverznejších zákonov o biodiverzite rastlín, ktorý bol v Turecku zavedený za posledných niekoľko desaťročí; zákonu o osivách č. 5553. V úzkej spolupráci s nezávislou výskumníčkou Ayse Ceren Sarı uskutočnila Asunción Molinos Gordo stretnutia a rozhovory o transformácii poľnohospodárstva s niekoľkými ľuďmi v Kapadócii a v celom Turecku, medzi ktorými boli poľnohospodári, agrárnici, záhradníci, environmentálni aktivisti, doktorandi, akademici, výskumníci, dedinčania a obchodníci so semenami. Molinos Gordo a Ceren Sarı sa zamerali na konkrétny prípad zákona o osivách č. 5553 a prostredníctvom názorov a pripomienok respondentov sa snažili pochopiť politiku osív a to, čo táto politika znamená pre región. Film Purpose, Scope and Penalties vytvorila Molinos Gordo v rámci festivalu Cappadox (Uchisar, Turecko) „Let Us Cultivate Our Garden“, 2016. Kurátorkami boli Fulya Erdemci a Kevser Guler.

Gerard Ortín Castellví, Agrologistics, 20’59”, 2021-2022
Agrologistics pojednáva o nedávnych technologických zmenách v súčasnom priemyselnom poľnohospodárstve. Cibuľky tulipánov, stonky chryzantém a viničové paradajky sú spracovávané prostredníctvom kamier, ktoré poskytujú súbory údajov, ktoré regulujú ich rast. Počas dňa sa skleník stáva filmovým zariadením – automatickou filmovou kulisou optimalizovanou na masovú produkciu ovocia a kvetov. V noci sa továreň zastaví – bez vnútra a vonkajška sa skleník stáva oneirickou komorou, kde rastliny, zvieratá a stroje vytvárajú nové spleti.

Jonas Staal, Climate Propagandas, video štúdia, 16’03”, 2020
Zatiaľ čo liberálna klimatická propaganda tvrdí, že za ekologický kolaps sú zodpovední skôr ľudskí jednotlivci než extraktivistické korporácie, libertariánska klimatická propaganda považuje klimatický kolaps za nový zdroj geo-marketingu a medziplanetárnu kolonizáciu. A zatiaľ čo konšpiračná klimatická propaganda tvrdí, že zmena klímy nie je nič iné ako podvod na presadenie kontroly populácie, eko-fašistická klimatická propaganda ju berie ako príležitosť zdvojnásobiť otázku, kto má v prípade kolapsu ekosystému rasové právo na prežitie a kto nie. Prostredníctvom príkladov populárnej a politickej kultúry, od prírodopisných dokumentov Davida Attenborougha až po marvelovskú superhrdinskú sériu, sa toto video pokúša rozobrať protichodné skutočnosti, ktoré každá z týchto klimatických propagánd prináša.

Spolupráca:
VEĽVYSLANECTVO HOLANDSKÉHO KRÁĽOVSTVA, BKIS, BOTANICKÁ ZÁHRADA, PINK WHALE

Viac info: https://kunsthallebratislava.sk/program/index-seminum/
https://kunsthallebratislava.sk/…/a-plant-celorocny…/

………………………..

INDEX SEMINUM
Curated by: Borbála Soós

Performative reading of texts and screening of films about plant seeds from the point of view of (de) colonization. One of the main scientific outputs of the Comenius University Botanical Garden is the management of the Seed Index (INDEX SEMINUM), which will be the central theme of this event. “A very important task of the botanical garden is to publish the Seed Index. Through the Seminum index, the Botanical Garden exchanges seeds with 530 botanical gardens in the world. The exchange has been successful since 1952.”

The event is a part of the Kunsthalle Bratislava A Plant program, curated by Lýdia Pribišová.

Botanical Journey
23.08.2022, 16.00 – 18.00
Botanical Garden of Comenius University in Bratislava

Meeting point at 16:00h at the entrance of the Botanical Garden of Comenius University, Bratislava
Performative reading (in English)
Registration:
lydia.pribisova@kunsthallebratislava.sk
Participants of the event will have free admission to the Botanical Garden

The programme includes performative readings of texts that reflect on colonial journeys of knowledge, the creation of botanical gardens as aspirational and colonial structures, and their role in the collection, banking and dissemination of seeds and species. Texts will be gathered from multiple sources: writings by colonial travellers, information from scientific journals, texts from the environmental humanities, philosophy and science fiction. The readings will be aligned with different habitats in the botanical garden and the narrative will be a journey across different times and places. The performative reading in English will be followed by an open discussion led by Borbála Soós.

Programme:
-Meeting at 16:00 at the entrance of the Botanical Garden of Comenius University, Bratislava.
-Guided reading, various locations throughout the Botanical Garden (approx. 45 min)
-Discussion in the Rose Garden (approx. 45 min.)
Texts will include sections based on multiple sources of information: including accounts of colonial travellers, information from scholarly journals, environmental humanities texts, philosophy and science fiction. 

Selected texts:

Kay Evelina Lewis-Jones: A Seed in Stasis: Seed Banking and the Gardening of the Wild. In: Botanical Drift. Edited by Khadija von Zinnenburgh Carroll, Sternberg Press, Berlin, 2017.

Jamaica Kincaid, My Garden (Book), Farrar, Straus and Giroux, New York, 1999.

Julietta Singh, Unthinking Mastery, (chapter Cultivating Discomfort), Duke University Press, 2018.

Olive Senior‘s poem, Plants, 2015.

Screening
24.08.2022, from 21.00
Pink Whale, Dvořákovo nábrežie, Bratislava

Films by Ana Vaz & Tristan Bera, Laura Huertas Millán, Pilar Mata Dupont, Pedro Neves Marques, Asunción Molinos Gordo, Gerard Ortín Castellví, Jonas Staal

The works in this screening programme reflect on the filmic representation of nature, and how nature is culturally, politically and cinematically constructed. They follow colonial journeys of discovery in tandem with using the camera to narrate a certain relationship with the surroundings. While some of the films consider the creation of botanic gardens as aspirational and colonial structures, as well as their role in collecting, banking and spreading seeds and species and ultimately contributing to the rapid change in biodiversity across the globe, others unfold how contemporary techniques such as GMOs, terminator seeds, fully automated greenhouses and extractivist corporations exacerbate these issues. Together they explore that the current ecological crisis is intimately intertwined with the crisis of representation as well as political, health, economic and social crises.

Ana Vaz & Tristan Bera, A Film Reclaimed, 19’37’’, 2015
The ecologic crisis is a political, economic and social crisis. It is also cinematographic, as cinema coincides historically and critically and descriptively with the development of the Anthropocene. “A Film, Reclaimed” is a conversation, an essay that reads the terrestrial crisis under the influence and with the help of the beautiful and terrible films which have accompanied it.

Laura Huertas Millán, Journey to a land otherwise known, 22’14’’, 2011
The narrative of the “Journey to a land otherwise known” is based on the first accounts made in America by European scientists, conquistadors and missionaries including Bernal Diaz del Castillo, Hans Staden, Jean de Léry, Charles de la Condamine. Shot entirely in the Tropical Greenhouse of Lille, France a brutalist building constructed in 1970 by Jean-Pierre Secq, this setting becomes the theatre of a rainforest, presenting the explorer’s speech and his visions. The film unravels the notion of exoticism as defined by scientific colonisation. Huertas Millán criticises the political construction and the “othering” places and peoples, the foundations of which lie in ethnographic and botanical expeditions.

Pilar Mata Dupont, Excerpt of The Ague, 12’28’’, 2018
“The Ague” focuses on the Royal Botanic Gardens, Kew in London. Plants from all over the British Empire were taken to these botanic gardens to be studied for their commercial and other applications. Today Kew houses the world’s largest seed bank, and in many ways still represents the heart of the colonial empire. Mata Dupont transports us into this world through the case study of the Cinchona tree and by adapting Virginia Woolf’s short story “Kew Gardens”, in which Londoners wander through the gardens in a dreamy state of semi-consciousness. In her adaption of the story, the scientific claims of the gardens acquire increasingly irrational traits, whereby truths and misinformation, colonial histories, and our ecological future coalesce.

Pedro Neves Marques, Linnaeus and the Terminator Seed, 15’00’’, 2017-2018
As the images of plants and genomes pile up, we follow the voice of an astronaut in outer orbit, on his way to colonize a “twin” planet Earth in another galaxy. Through his male voice, the film asks: Is there a deterministic, evolutionary line connecting modern botany to contemporary transgenics? Gathering modern botanical drawings by European naturalists in Latin America and Southeast Asia, plant genome representations, contracts and United Nations documents about the legal status of transgenic seeds, as well as early depictions of the reproductive systems of flowers and humans, this short film essay explores the sexual imaginary of botanists such as Carl Linnaeus to consider the post-natural conditions governing current biotechnology, the colonial management of reproduction, as well the representation and indexation of life forms past and present.

Asunción Molinos Gordo​, ​Purpose, Scope and Penalties​, 18’00’’, 2016​
Following the question “What is it that prevents us from cultivating our garden?” Molinos​ ​Gordo​​ ​decided to tackle the bureaucratic obstacles in agriculture and address one of the most controversial plant biodiversity laws introduced over the past few decades in Turkey; the Seed Law no. 5553.​ ​In close collaboration with independent researcher Ayse Ceren Sarı, Molinos conducted meetings and interviews on the transformation of agriculture with several people in Cappadocia and across Turkey, among them farmers, agriculturists, gardeners, environmental activists, PhD students, academics, researchers, villagers and seed traders.​ ​Focusing on the specific case of Seed Law no. 5553, Ayse and Asunción tried to understand seed policies and what these policies imply for the region through the opinions and comments of the interviewees. “Purpose, Scope and Penalties” was produced by Asuncion Molinos Gordo in the context of the Cappadox Festival (Uchisar, Turkey) “Let Us Cultivate Our Garden”, 2016. Curated by Fulya Erdemci and Kevser Guler.

Gerard Ortín Castellví, Agrologistics, 2​0’59’’​, 2021​-2022​
​”​Agrologistics​” ​looks at recent technological transformations in contemporary industrial agriculture. Tulip bulbs, chrysanthemum stems and vine tomatoes are processed through cameras, feeding datasets that regulate their own growth. During the day, the greenhouse is a cinematic device, an automated film set optimized for the mass production of fruits and flowers. At night, the factory stops: without an inside or an outside, the greenhouse becomes an oneiric chamber where plants, animals and machines f​o​rm new entanglements​.​

J​onas Staal, Climate Propagandas, Video Study, 16’03’’, 2020
The film explores how the climate crisis is interpreted and weaponi​s​ed within various ideological discourses.​ ​While liberal climate propaganda argues that ecological collapse is the responsibility of human individuals, rather than extractivist corporations, libertarian climate propaganda considers the climate breakdown as a new resource for geomarkets and interplanetary coloni​sation. And while conspiracist climate propaganda claims climate change is nothing but a hoax to enforce population control, eco-fascist climate propaganda takes it as an opportunity to double down on the question of who, in ecosystem collapse, has the racial right to survive and who does not.​ ​Through examples of popular and political culture, from the nature documentaries of David Attenborough to the Marvel superhero franchise, the video study attempts to dissect the conflicting realities each of these climate propagandas brings about​.​

Support:
NETHERLANDS EMBASSY IN BRATISLAVA
BKIS, BOTANICAL GARDEN IN BRATISLAVA, PINK WHALE

More info:
https://kunsthallebratislava.sk/program/index-seminum/
https://kunsthallebratislava.sk/…/a-plant-celorocny…/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *