Artalk.cz

17. 3. 2022 / D´EPOG: S pánom bohom, prišiel ku nám!

Radim Chyba, Zdeněk Polák, Janet Prokešová, Zuzana Smutková a Magdalena Straková / D´EPOG: S pánom bohom, prišiel ku nám! / koncept: Lucia Repašská / tranzit. sk, Bratislava / 17. 3. 2022

17. 3. 2022, 18:00 6PM

KONCEPT CONCEPT: Lucia Repašská
ÚČINKUJÚ CAST: Radim Chyba, Zdeněk Polák, Janet Prokešová, Zuzana Smutková a Magdalena Straková

for English  please scroll down
Žít jako kaskadér ten slovenský sen. Keď ho riešiš, nie je čo milovať. Today, tomorrow, potopa. Možno sme sa takí narodili, možno je to tým, že my za to stojíme. Na okraji. Na okraji mesta. Aký kraj, taký krajec. Odriekaný a najväčší. Go west. Just Do it! Taste the difference! Sladkosť v dvoch kalóriách. Keď sme hladní, nie sme to my a kto nie je hladný, je proti nám. Para-papa-paaam am lovinit. Trápenie je radosť. Héros má trápenie. Máš kríž: škvŕn a špiny sa zbavíš.

Performatívny zásah do výstavy Nikdy sme neboli bližšie v bratislavskom priestore Tranzit.sk. Jednorázová intervencia kolektívu D’epog do reálií rano-kapitalistického Slovenska založená na princípe náhody, nepredvídateľnosti a bezprostrednej reakcie na priestorové a tematické rozhranie inštalácie. Ukričaná, utopistická, uvedomelá, umelecká a prudko aktivistická glosa vsadená do koloritu porevolučnej eufórie a ešte porevolučnejšej skepse. Performancia na tému vyrovnávania sa so zodpovednosťou, ktorú nikto nečakal, sonda do národného mindráku menejcennosti a ornamentálne tančeky o tom, aké to je, keď vás uprostred lopoty s budovaním sveta z ničoho nič prekvapí sloboda. Sme najbližšie. Nastal čas ikonoklazmu, v ktorom sa ukáže, že ikony sú ikonické len zdiaľky.

D’epog je platforma pre súčasné performatívne umenie.Skupina umelcov pôsobí od roku 2010 na domácej scéne v Brne.V rámci svojej dlhodobej činnosti sa venuje tvorbe pravidelných inscenácií, jednorazových predstavení, hraničných umeleckých projektov a vzdelávacích aktivít vo forme praktických workshopov a špecializovaných dielní. Práca skupiny má laboratórny charakter a skúma možné prostriedky živého umenia mimo zavedených druhových a žánrových kategórií. D’epog programovo rozvíja výskum divadelnosti, hereckej expresivity a formálnych a kompozičných stratégií s dôrazom na fyzické a kontextuálne kvality priestorov, v ktorých realizuje svoje inscenácie. V dielach sa zdôrazňuje úloha diváka, miera jeho interpretačnej slobody a jeho podiel na vytváraní sémantickej štruktúry diela. D’epog je kolektív umelcov Lucia Repašská, Matyáš Dlab, Zdeněk Polák, Janet Prokešová, Radim Chyba, Zuzana Smutková a Magdalena Straková.

Podujatie je súčasťou výstavného projektu Nikdy sme neboli bližšie, ktorý prebieha v tranzit.sk.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Činnosť D’epog z.s. finančne podporuje Ministerstvo kultúry ČR a štatutárne mesto Brno.

Live like a stuntman, the Slovak dream. If you resolve it, there’s nothing to love. Today, tomorrow, to the floodgate. Perhaps we were born like this, perhaps it’s because we’re worth it. On the periphery. On the periphery of a city.  Like a region, like a slice. Renounced and the biggest. Go west. Just Do it! Taste the difference! Sweetness in just two calories. We’re not ourselves when we’re hungry and he who is not hungry is against us. Para-papa-paaam I’m lovinit. Misery is a joy. Héros are miserable. Problems today: where there’s a stain there’s a way.

A performative intervention in the exhibition Nikdy sme neboli bližšie (We’ve Never Been Closer) at tranzit, Bratislava. A one-time intervention of the D’epog collective into the reality of early-capitalist Slovakia based on the principles of chance and unpredictability and in direct reaction to the installation’s spatial and thematic interface. A loud, utopistic, aware, artistic and sharply activistic gloss set in the local color of poet-revolutionary euphoria and even more post-revolutionary skepticism. A performance on the theme of coping with a responsibility that nobody expected, a probe into the national Inferiority complex and fancy dances about how it feels when freedom surprises you in the middle of the toil of world building.   We’re the closest. It’s the time of iconoclasm when it will be revealed that icons are only iconic from a distance.

D’epog is a platform for contemporary experimental stage work.The company’s activities are of laboratory nature. D’epog explores theatre and explores through theatre. The prime matter through which D’epog articulates its themes are the actor and space.D’EPOG’s work places a strong emphasis on the role of the viewers,the degree of their freedom of interpretation and their participation in shaping the meaning of each performance. D’epog consistently develops the so-called “dramaturgy of space.” In order to push the boundaries of the viewer’s perception, it deliberately experiments with various models of organizing stage space — particularly through auditorium/stage dynamics. D’epog Theatre is comprised of Lucia Repašská (artistic head, director), Matyáš Dlab (dramaturg) and Radim Brychta, Zdeněk Polák, Janet Prokešová and Zuzana Smutková (performers).

Event Is part of the exhibition project We Have Never Been Closer in tranzit.sk.
ERSTE Foundation is main partner of tranzit. Supported using public funding by Slovak Arts Council.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *