Artalk.cz

RE: Vyjadrenie finalistov*iek Ceny Oskára Čepana 2021 k súťaži

Lucia Gavulová, riaditeľka Ceny Oskára Čepana poslala redakcii Artlku svoju reakciu na Vyjadrenie finalistov*iek Ceny Oskára Čepana 2021 k súťaži.

Vyjadrenie organizátora súťaže Cena Oskára Čepana

Cena Oskára Čepana je projektom, ktorý od roku 2001 organizuje subjekt Nadácia – Centrum súčasného umenia. Hodnoty, fungovanie a podoba ceny boli v minulosti definované štatútom z partnerskej organizácie Trust for Mutual Understansing v USA, ktorá iniciovala jej vznik a podporuje fungovanie cien podobného druhu v krajinách strednej a východnej Európy, združených v networku Young Visual Artists Awards. 

Zmluva s finalistami a finalistkami súťaže Cena Oskára Čepana obsahuje klauzulu 4.4 v článku IV s názvom Povinnosti zmluvných strán, ktorá hovorí o tom, že sa Zmluvné strany spoločne zaväzujú: a) pri tvorbe a prezentácii Diela konať tak, aby nedošlo k vzniku negatívnych spoločenských javov ako sú napr. hanobenie národa, jazyka, rasy, rodu, etnickej skupiny, alebo k hanobeniu jednotlivca alebo skupiny jednotlivcov pre ich príslušnosť k rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, náboženskému presvedčeniu či sexuálnej orientácii, b) dbať na dobré meno podujatia Ceny Oskára Čepana a to predovšetkým formou nepoškodzovania mena Objednávateľa a Autora ako aj organizátorov a partnerov Ceny Oskára Čepana. Hodnotové smerovanie projektu je tak ukotvené už v samotnej zmluve s finalistami a finalistkami.

Organizátor sa však zaväzuje aj k objektívnej a rovnakej miere starostlivosti o každého finalistu a finalistku súťaže a nediskrimináciu nikoho z nominovaných na ocenenie, či už negatívnu alebo pozitívnu. Rovnako sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre objektívne a nestranné hodnotenie poroty. Organizátor má primárne nezaujato vykonávať servisnú funkciu, keďže ide o súťaž, z povahy ktorej ide o vytváranie rovnakých podmienok pre všetkých zúčastnených. Počas procesu príprav projektu neboli vznesené žiadne námietky k neregulérnosti priebehu súťaže, ktorý stanovuje jej verejne dostupný štatút. 

Obvinenie z legitimizácie šikany a jej oceňovania je vážnym hanobením dobrého mena Ceny Oskára Čepana. Organizátor sa voči obvineniam z legitimizácie šikany na akejkoľvek úrovni ostro vymedzuje. Taktiež sa organizátor vymedzuje voči znehodnocovaniu rozhodnutia nezávislej poroty a jeho spochybňovaniu ex-post. Finalistom a finalistkám bol poskytnutý priestor na komunikáciu s porotou, v rámci ktorého sa mohli slobodne vyjadriť. 

Organizátor si vymedzuje právo chrániť porotcov a porotkyne, rovnako, ako sa usiloval v rovnakej miere chrániť nominovaných na ocenenie. Otázka prípadného prehodnotenia štatútu súťaže, ako aj vytvorenie morálneho a etického kódexu súťaženia môže byť predmetom ďalšej komunikácie s partnermi a poradnými orgánmi Ceny Oskára Čepana. 

V Bratislave 21.  2. 2022.

Lucia Gavulová
riaditeľka súťaže


Statement of the Oskár Čepan Award Organizer.docx

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *