Artalk.cz

do 4. 4. 2022 / Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači – na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači – na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej / Veľá Mača / do 4. 4. 2022

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s pozostalými rodinami a širšou odbornou verejnosťou vyhlasuje verejnú anonymnú projektovú výtvarno-architektonickú súťaž s názvom „Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači – na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej“.
Cieľom súťaže je na mieste tragédie Jána a Martiny vytvoriť pietne miesto. Zámerom vybudovania pamätníka v obci Veľká Mača je pripomínať, uchovávať a podnecovať ľudí k diskusiám s patričnou úctou.

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 15. 12. 2021 pod číslom KA-1000/2021.

Okruh účastníkov:

Účastníkom súťaže môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) a § 40 ods. 6 písm. f), čo znamená, že:
– je oprávnená poskytovať služby, ktoré sú osobitnými predpismi vyžadované na výkon činností, ku ktorým sa má účastník zaviazať pri zadaní zákazky a ktorých obsah bude závisieť od charakteru riešenia, ktoré účastník vo svojom návrhu ponúkne;
– nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu; – nie je v konflikte záujmov podľa § 23 ZVO;
– má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore v oblasti umenia, dizajnu, architektúry, krajinnej architektúry alebo stavebného inžinierstva; v prípade ak účastníkom je právnická osoba, túto požiadavku musí spĺňať jej štatutárny orgán.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 20. december 2021
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 4. apríl 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 24. apríl 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 3. máj 2022

Porota:

Predseda:
Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.

Riadni členovia:
Ing.arch. Iľja Skoček
prof. Ing.arch. Pavel Gregor , PhD.
Mgr. Sabina Jankovičová, ArtD.
Prof. Ilona Németh DLA.
Prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek (CZ)
Jozef Kuciak (závislý od vyhlasovateľa)
Lukáš Kušnír (závislý od vyhlasovateľa)
Mgr. Jozef Viskupič (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:
Ing. Michal Marcinov
Ing.arch. Juraj Benetin
Mgr. Peter Kadlic (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:
Mgr. Monika Kozelová
Miloš Majko
Ing. Štefan Lancz
Peter Bárdy

Ceny:

prvá cena: 8 000 €
druhá cena: 5 000 €
tretia cena: 3 000 €

webstránka súťaže:

https://slobodaslova.sk/

https://www.komarch.sk/sutaz/44-pamatnik-slobody-slova-vo-velkej-maci-na-pamiatku-jana-kuciaka-a-martiny-kusnirovej

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *