Artalk.cz

18. 11. 2021 / Dmitry Vilensky: The Art of Gift (Umenie daru)

Dmitry Vilensky: The Art of Gift (Umenie daru) / Goethe-Institut Bratislava / 18. 11. 2021 o 18:00 hod.

18. 11. 2021 18:00 6PM
Goethe-Institut Bratislava, Panenská 33, 814 82 Bratislava

Podujatie sa bude konať v angličtine. Event will be held in English.

for English  please scroll down
V tejto prednáške by som chcel analyzovať a predstaviť možnosti alternatívnych modelov umeleckého života na základe myšlienky daru. Ako môže „ekonomika daru“ spochybniť a zmeniť umelecké systémy a prečo je pre budúcnosť umenia dôležité obnoviť myšlienku daru?

Prednáška bude zameraná na nasledujúce otázky:
1) Čo je to dar a kto je homo ludens?
2) Dar ako potlach
3) Feminizácia umeleckej praxe – dar a starostlivosť, dar ako reprodukčná práca
4) Dar ako „Prestazione“ (dávky, príspevky)
5) Umenie, ktoré nepatrí nikomu

Dmitry Vilensky (nar.1964) je umelec, pedagóg a kultúrny environmentalista bez vyššieho umeleckého vzdelania. Navodzuje situácie a vzťahy. Nikto s istotou nevie, čo práve teraz robí: Možno práve rediguje nové číslo novín Chto Delat, možno spravuje Fond vzájomnej pomoci Chto Delat, alebo strihá film, alebo sa rozpráva s účastníkmi Školy angažovaného umenia, alebo vyrába kulisy pre novú hru, možno sedí v aule Domu kultúry Rosa a upravuje prezentáciu na ďalšiu konferenciu… S najväčšou pravdepodobnosťou robí toto všetko a desiatky ďalších činností súčasne, obklopený rôznymi spriaznenými združeniami tiel a myslí v rodnom Petrohrade, na Zoome a na mnohých iných miestach sveta.
Podujatie je súčasťou série Art Connected v tranzit.sk a je organizované v spolupráci s časopisom Kapital. Vstup bude umožnený iba plne zaočkovaným návštevníkom/čkám.

Hlavným partnerom tranzit.sk je nadácia ERSTE Foundation . Realizované s podporou prostriedkov Slovenského Fondu na podporu umenia.

In this talk I would like to analyze and present the possibilities of alternative models of artistic life based on the idea of the gift. How could ‘the gift economy’ challenge and change art systems and why it is important to reclaim the idea of the gift for the future of art?

The talk will reflect on the following issues:
1) What is the gift and who is homo ludens?
2) Gift as potlach
3) Feminization of artistic practice – gift and care, gift as reproductive labor
4) Gift as “Prestazione” (benefits, allowance)
5) Art that Belongs to No-one

Dmitry Vilensky (born in 1964) is an artist, educator and cultural environmentalist with no art degrees. He elicits situations and relationships. No one knows what he is up to right now: perhaps he is editing a new issue of Chto Delat’s newspaper, or maybe administering the Chto Delat Mutual Aid Fund, or editing a film, or talking with the participants of the School of Engaged Art, or making a set for a new play, or sitting in the assembly at Rosa’s House of Culture editing presentation for another conference… Most likely, he is doing all this and dozens of other activities at the same time, surrounded by various comradely compositions of bodies and minds in his hometown of Saint Petersburg, at Zoom and in many other places around the world.

Event is part of the Art Connected series of tranzit.sk and is organized in cooperation with the magazine Kapital. It will be accessible to the fully-vaccinated visitors only.

ERSTE Foundation is main partner of tranzit. Supported using public funding by Slovak Arts Council.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *