Artalk.cz

15. 6. 2021 / Bodies of Knowledge & Artist Talk Sarah Vanhee

Bodies of Knowledge & Artist Talk Sarah Vanhee / Štúdio 12, Bratislava / 15. 6. 2021

15:00 – 16:30 bodies of knowledge (subjekty poznania). Workshop
18:00 – 20:00 Making Worlds (vytváranie svetov). Artist Talk

STUDIO 12, Jakubovo nám. 12, Bratislava

Workshop a artist talk sa budú konať v anglickom jazyku. / Events will be held in English.

Účasť je zdarma. Ak sa chcete zúčastniť na workshope, zaregistrujte sa, prosím, na adreseapplication.tranzit.sk@gmail. com do 13. júna. Na Artist Talk nie je potrebná registrácia (max. kapacita 30 návštevníkov). Pri registrácii, prosím, stručne popíšte svoju oblasť záujmu.

Participation is free of charge. To participate in the workshop, please register at application.tranzit.sk@gmail. com by June 13th.   No registration needed for the Artis Talk (max. capacity 30 visitors). In the registration please briefly describe your field of interest.

FB

for English please scroll down
bodies of knowledge. (subjekty poznania) Workshop 15:00 – 16:30
Počas workshopu sa zamyslíme nad otázkami týkajúcimi sa učenia, počúvania, poznatkov a podeliť sa o určité nástroje a metódy, ktoré sme vyvinuli na uľahčenie výmeny poznatkov. Budeme vychádzať zo skúseností nazbieraných v rámci projektu bodies of knowledge (BOK), putovnej učebne, ktorá sa odohráva v rôznych verejných priestoroch Bruselu a ktorej program navrhujú a zostavujú ľudia s rôznymi skúsenosťami, ktorí žijú v danej oblasti. BOK funguje ako platforma, priestor na stretávanie a prostriedok. BOK je miestom na výmenu menšinových, nedostatočne exponovaných a/alebo potláčaných poznatkov. BOK je viacjazyčným a transkultúrnym priestorom s polycentrickým pohľadom na svet a jeho spoločným menovateľom je alternatívne, stelesnené učenie. V rámci BOK sa účastníci pokúšajú hovoriť z pozícií, v akých možno nie sú zvyknutí vystupovať a snažia sa prevrátiť obvyklý poriadok, podľa ktorého sme zvyknutí hlasy počúvať.

Making Worlds. (Vytváranie svetov.) Artist talk 18:00 – 20:00
Na tomto vystúpení by som sa chcela podeliť o niektoré špecifické rozmery svojej umeleckej praxe, pričom sa zameriam na niekoľko príkladov vytvorených v umeleckej inštitúcii aj mimo nej. Pre mňa sú umenie a fikcia prostriedkami, cez ktoré môžeme transformovať sami seba a predkladať spoločnosti radikálne fantázie. Prostredníctvom rôznych, neustále sa meniacich formátov sa snažím otvoriť rôzne svety v rámci toho, čo nazývame „realitou“. Budem hovoriť o tom, ako využívam umenie vo svojej životnej náplni. Porozprávam o svojej práci ako o sérii zásahov, fikcii pomocou ktorej hovorím pravdu, divadle ako spôsobu na preformovanie svetov a umení ako rámca na vypočutie hlasov, ktoré často nepočuť.

Sarah Vanhee (1980, Oostende, Belgicko)
Sarah Vanhee je umelkyňa, performerka a spisovateľka. Jej interdisciplinárna práca sa pohybuje medzi verejným priestorom a inštitucionálnou umeleckou scénou. Pracovala vo väzeniach, súkromných obývačkách, v otvorených priestoroch, divadlách, na verejných plátnach, vo firemných zasadačkách, a podobne. Medzi jej nedávne práce patria okrem iného bodies of knowledge (putovná učebňa), undercurrents (spodné prúdy) (intervencia), collected screams (zbierka výkrikov) (prednáška – performance), Unforetold (Nepredpovedané) (javisková performance), The Making of Justice (Tvorba spravodlivosti) (film), Oblivion (Zabudnutie) (javisková performance), Untitled (Bez názvu) (stretnutia v súkromných domoch), Lecture For Every One (Prednáška pre každého) (séria prienikov).

Projekt je súčasťou série What a Body Can Do, ktorej iniciátorom je Juraj Mydla v spolupráci s tranzit.sk.
Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
bodies of knowledge. Workshop 3 pm – 4:30 pm
During this workshop we are invited to reflect on questions regarding learning, listening, knowledge, and share some tools and methods meant to facilitate knowledge exchange. We’ll depart from the experience provided by bodies of knowledge (BOK), a nomadic classroom which takes place in different public spaces in Brussels, and which program is made up of knowledge present in the neighbourhood, told by people with different life experiences.
BOK functions as a platform, a meeting space and a tool. BOK is a place for the exchange of non-dominant, underexposed and/or suppressed knowledge. BOK is a multi-linguistic and transcultural place with a poly-centric world view and alternative, embodied learning as connective tissue. In BOK participants try to speak from positions they are maybe not necessarily used to speak from and try to subvert the usual order in which voices are heard.

Making Worlds. Artist talk 6 pm – 8 pm
In this talk I would like to share some specific dimensions of my artistic practice, through focussing on some examples created both inside and outside the art institution. To me, art and fictions are means through which we can transform ourselves and propose radical imaginations to society. Through different, ever-changing formats, I attempt to open different worlds inside what we call “reality”. I will speak about how I use art to do what I do in life. I’ll talkl about my work as a series of interventions, fiction as a way to tell the truth, theatre as a way to re-shape worlds, and art as a frame to listen to voices that are not often heard.

Sarah Vanhee (1980, Oostende, Belgium)
Sarah Vanhee is an artist, performer and author. Her interdisciplinary work travels in between public space and institutional art field. She worked in prisons, private living rooms, open fields, theatres, on public canvases, in corporate meeting rooms, etc. Recent works include amongst others bodies of knowledge (nomadic classroom), undercurrents (intervention), collected screams (lecture-performance), Unforetold (stage erformance), The Making of Justice (film), Oblivion (stage performance), Untitled (meetings in private houses), Lecture For Every One (series of intrusions).

Event is part of a What a Body Can Do series initiated by Juraj Mydla in cooperation with tranzit.sk.
ERSTE Foundation is main partner of tranzit. Supported using public funding by Slovak Arts Council.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *