Artalk.cz

13. 5. 2021 / Bojana Kunst: Feministická politika, neistota a blízkosť medzi umením a životom

Bojana Kunst: Feministická politika, neistota a blízkosť medzi umením a životom / tranzit.sk / Bratislava / 13. 5. 2021 o 18:00 hod

Helke Sander Redupers: The All Around Reduced Personality, 1978

Bojana Kunst: Feministická politika, neistota a blízkosť medzi umením a životom

Bojana Kunst: Feminist politics, precarity and the proximity between art and life

online prednáška lecture

13. 5. 2021, 18.00 6PM

Podujatie prebehne v angličtine prostredníctvom platformy Zoom, a tiež ako live stream na Facebookovej stránke tranzit.sk.
Event will be held in English. It will be accessible via Zoom or as a live stream on Facebook page tranzit.sk.

Projekt je súčasťou série What a Body Can Do, ktorej iniciátorom je Juraj Mydla v spolupráci s tranzit.sk.
Lecture is part of a What a Body Can Do series initiated by Juraj Mydla in cooperation with tranzit.sk.

Zoom link
FB

for English please scroll down

V tejto prednáške sa zaoberám pojmom neistoty v oblasti umenia z feministickej perspektívy a s pomocou dvoch veľmi odlišných, ale navzájom prepojených filmov, Redupers, The all-around reduced personality (Redupers, celkovo zredukovaná osobnosť, Helke Sander, 1978) a Who is afraid of Ideology (Kto sa bojí ideológie, Marwa Arsanios, 2020). Touto analýzou by som chcela poukázať na to, ako pôvab angažovaných projektov a produktivity umelcov, najmä na globálnom severe, nielen že neustále rieši aktuálne politické a sociálne otázky našej doby, ale zároveň často skrýva a potláča existujúce rozdiely medzi umeleckými svetmi, komunitami a okolím. Umenie sa často zaoberá politickými a sociálnymi otázkami a neustále produkuje komentáre a kritiky, ale inštitucionálne a štrukturálne sa tieto rozpory veľmi zriedka stávajú prirodzenou súčasťou jeho kontextov, ekonomiky a podmienok. Spôsoby tvorby, produkcie a zdieľania umenia ostávajú poväčšine rovnaké. Myslím tým napríklad to, že musíme rozlišovať, keď hovoríme o produkcii umenia za rôznych neistých podmienok. Zovšeobecňovanie neistoty môže totiž ľahko prehliadať rozdiely v konkrétnych umeleckých kontextoch; je to ako keby umelecký svet závisel len od jediného spôsobu tvorby. Mali by sme pristupovať k umeleckým svetom ako k protichodným, neproporčným a často hlboko nerovným svetom, s rôznymi životnými a pracovnými podmienkami, politickými úzkosťami a stelesnenými stopami zraniteľnosti.

Bojana Kunst je filozofka, dramaturgička a teoretička performance umenia. Pôsobí ako profesorka na Inštitúte aplikovaných divadelných štúdií na Justus Liebig University Giessen, kde vedie medzinárodný magisterský program choreografia a performance. Je členkou redakčnej rady Maska Magazine, Amfiteater and Performance Research. Jej najnovšia kniha, Artist at Work. Proximity of Art and Capitalism, vyšla vo vydavateľstve Zero Books, Winchester, Londýn, v roku 2015.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
In this lecture I discuss the notion of precarity in the art field from a feminist perspective and with the help of two very different but interconnected films, Helke Sander Redupers, The all-around reduced personality (1978) and Marwa Arsanios Who is afraid of Ideology (2020). With this analysis I would like to show how the glamour of engaged projects and productivity of the artists especially in the global north, not only continuously address current political and social issues of our time, but also often hides and repress the existing differences between artistic worlds, communities and surroundings. Art often addresses political and social issues and produces commentaries and criticality all the time, but very rarely institutionally and structurally makes these differences an intrinsic part of its contexts, economies and conditions; the ways in which art is made, produced and shared are mostly staying the same. What I mean by example is that we have to differentiate when we speak about production of art inside the various precarious conditions. Generalization of precarity can namely easily overlook the differences in the particular art contexts; it is as if the art world depends only from one mode of production. We should approach the art worlds as contradictory, disproportionate and often deeply unequal worlds, with different living and working conditions, political anxieties and embodied traces of vulnerability.

Bojana Kunst is a philosopher, dramaturg and performance theoretician. She works as a professor at the Institute for Applied Theater Studies in Justus Liebig University Giessen, where she is leading an international master program Choreography and Performance. She is a member of the editorial board of Maska Magazine, Amfiteater and Performance Research. Her last book is Artist at Work. Proximity of Art and Capitalism, Zero Books, Winchester, London, 2015.

ERSTE Foundation is main partner of tranzit. Supported using public funding by Slovak Arts Council.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *