Artalk.cz

TZ: Hodina mezi psem a vlkem v Galerii AMU

Afanasy Shishebarov, Alexandra Chudá, Anežka Pithartová, Ava Holtzman, Cyprian Sprawka, Eduard Peleška, Eva Palčič, Flore Rigoigne, Jakub Pavlík, Jonathan Machander, Kacper Senkowski, Kristýna Mikulková, Yucheng Lin, Natálie Hájková, Natálie Pešková, Olivia Morris Andersén, Raphael Taterka, Said Babayev, Václav Sobek / Hodina mezi psem a vlkem / Galerie AMU / Praha / 19. – 24. 2. 2021

Šero laskavě dokresluje tvar předmětů. Tma obnažuje skutečnost.

(Luis Sepulvéda)

Hodina mezi psem a vlkem, v níž mezi těmi dvěma nelze rozlišit, naznačuje mnohem více než jen denní dobu. V tom čase se každá bytost stává svým vlastním stínem, tedy něčím jiným než sebou samým. Je časem metamorfóz, kdy polovina lidí doufá a druhá se obává, že se ze psa stane vlk. Pojmenování této doby k nám přišlo už z raného středověku, kdy lidé z vesnic věřili, že taková proměna může nastat kdykoliv.

Soumrak a úsvit představují z pohledu astronomů část dne, kdy se geometrický střed Slunce nachází mezi 0 a 18 stupni pod horizontem. Právě v tomto časovém úseku, který lze vymezit přibližně na hodinu před východem a hodinu po západu Slunce, není okolní prostředí ani zcela osvětlené ani temné. Světlo přicházející zpod horizontu a odražené oblohou je charakteristické svou mimořádnou měkkostí, absencí stínů a siluetami předmětů stojících proti němu.

Hlavní podmínkou pro vznik prací v rámci cvičení Ateliéru klasické fotografie během zimního semestru 2020 je právě tato hodina před příchodem a po odchodu světlého dne. Práce se žánrově a tematicky zaměří na krajinu, architekturu, portrét, akt, zátiší, inscenovanou i dokumentární tvorbu. Vznik prací v exteriéru nebyl podmínkou a se zmiňovaným charakterem přirozeného světla bylo možné pracovat i u oken interiérů či v ateliéru na denní světlo. Podmínkou však bylo použití klasického filmového materiálu, a nikoliv videa či digitálních přístrojů, nicméně volba formátu, citlivosti filmu a typu fotoaparátu včetně dírkových komor i dalších experimentálních aparátů byl zcela v režii studentů. Ctěte hodinu, kdy i jeden odstín se může stát vesmírem!

Současně v prostoru GAMU probíhá výstava Soutok, která je spoluprací Photo FAMU a Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU.

Koncepce obou výstav: Štěpánka Šimlová, Tomáš Žižka

Výstavy jsou neveřejné.

— ENG —

THE HOUR BETWEEN DOG AND WOLF

Exhibition project of the first year of the Photo FAMU Classic Photography Studio

Exhibitors: Afanasy Shishebarov, Alexandra Chudá, Anežka Pithartová, Ava Holtzman, Cyprian Sprawka, Eduard Peleška, Eva Palčič, Flore Rigoigne, Jakub Pavlík, Jonathan Machander, Kacper Senkowski, Kristýna Mikulková, Yucheng Lin, Natálie Hájková, Natálie Pešková, Olivia Morris Andersén, Raphael Taterka, Said Babayev, Václav Sobek

The twilight kindly completes an object’s contours. Darkness denudes reality.

(Luis Sepulvéda)

The hour between dog and wolf, when the difference between the two cannot be distinguished, indicates something much more profound than just the time of day. At this time, each being becomes its own shadow, that is something different than itself. It is a time of metamorphosis, when half the people wish for and the rest dread the dog becoming wolf. The label for this time has been handed down from early Medieval ages, when village people believed such transformation could take place anytime.

From the perspective of the astronomers, dusk and dawn are the times of day when the Sun’s center is located between the 0 and 18th degree under the horizon. In this time frame, which can be fixed to about an hour before sunrise and an hour after sunset, the surroundings are not wholly illuminated, nor are they completely dark. The sunlight coming from below the horizon and reflected by the sky is characteristic of its immense softness, an absence of shadow and the silhouettes of objects framed against its backdrop.

The central condition for the works created as part of the Studio of Classical Photography of FAMU during the Winter semester of 2020 was exactly this hour before the arrival or departure of daylight. In terms of genre and theme, the works focus on landscape, architecture, portraiture, nude, still-life, as well as staged and documentary works. Creating the works in exteriors was not obligatory, and the students were encouraged to work with the above-mentioned character of natural light also near interior windows, or in a daylight studio. The condition was however the use of classic film material, and not video or digital devices. But the choice of format, film sensitivity and camera type, including pinhole cameras and other experimental devices remained wholly at the students’ discretion. Honor the hour when a single hue can become the cosmos!

The Confluence exhibition is taking place in the GAMU, at the same time. It is a collaboration project of Photo FAMU and the Department of Alternative and Puppet Theater of the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague.

Conception of both exhibitions: Štěpánka Šimlová, Tomáš Žižka

Exhibitions are not open to audience.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *