Artalk.cz

TZ: To nejlepší z architektury 60. a 70. let v České republice v Galerii NTK

To nejlepší z architektury 60. a 70. let v České republice / kurátor: tým Národního památkového ústavu pod vedením Naděždy Goryczkové / Galerie NTK / Praha / 12. 10. 2020–15. 1. 2021

Výstava „To nejlepší z architektury 60. a 70. let v České republice“ je výsledkem dlouholetého projektu Národního památkového ústavu. Přibližuje krásu a výjimečnost jak všeobecně známých, tak rovněž těch opomíjených, či zapomenutých tvůrčích počinů té doby. Odstup více než padesáti let od vzniku těchto děl poskytl náležitý prostor a náhled, aby bylo možno posoudit a zaznamenat jejich hodnoty, a důvody, proč by měla zůstat součásti naší urbánní, či volné krajiny, a proč by některá z nich dokonce měla být institucionálně chráněna.

Formální proměny architektury poválečného období se celosvětově odvíjejí od hledání stylu a vývoje materiálů a konstrukčních technologií. V zemích východního bloku pak tyto formální proměny přímo souvisejí s proměnami politické scény. Stavby a soubory vzniklé v 60. a 70. letech 20. století představují významnou etapu v dějinách české architektury, kdy po období poválečné stabilizace a přejímání sovětských vzorů v podobě historizujících forem 50. let dochází k dočasnému politickému uvolnění a významnému rozmachu architektonické tvorby, která hledá svou novou podobu a reflektuje mezinárodní trendy. Architektura a stavitelství se staly výkladní skříní socialistické společnosti a v materiálové, konstrukční i tvarové pestrosti v mnoha případech představovaly nejnovější trendy a možnosti. Cílem projektu i výstavy je ukázat, že i tato architektura, často zjednodušeně označovaná jako ideologická, ve skutečnosti mnohdy vykazuje formální, architektonické a materiálové hodnoty vysoké úrovně a že snaha o jejich zachování příštím generacím jako dokladu hmotného a kulturního svědectví doby je smysluplná a oprávněná. Současný, často nevzhledný stav budov z tohoto období je převážně způsoben absencí pravidelné údržby a v mnoha případech i necitlivými utilitárními úpravami.

Výstava, doprovázená kritickým katalogem, spolu s odbornou mezinárodní konferencí završuje pětiletý intenzivní výzkum na území České republiky, jehož cílem je upozornit na kvality architektury sledovaného období, zprostředkovat ji široké veřejnosti a prezentací vybraných staveb dosáhnout posílení společenského povědomí a tím i její ochrany a řádné péče. Nabídnuty jsou základní informace o moderní architektuře 60. a 70. let 20. století, aspekty jejího vzniku a připomenutí, čím je pro nás architektura brutalismu, bruselského stylu a normalizační doby dnes. Snahou je přesvědčit návštěvníka o její jedinečnosti, přitažlivosti a důvodech, proč by měla zůstat součástí stavebního fondu našich měst a ve vybraných případech dokonce i institucionálně chráněna. Výstava jako poslední z prezentačních výstupů projektu je zestručněnou, málo popisnou, ale vizuálně zajímavou reprezentativní „vizitkou“ řešeného tématu.

Projektu „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“, financovaného z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II Ministerstva kultury České republiky. Výstavu, představující reprezentativní vzorek zkoumaných staveb sledovaného období, doprovází kritický katalog s názvem „Architektura 60. a 70. let 20. století v České republice“. Projekt se zaměřil na výzkum a hodnocení moderní architektury 2. poloviny 20. století. Autorkou výzkumného projektu je Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu. Hlavním garantem a koordinátorem projektu je Národní památkový ústav, spoluřešiteli Stavební fakulta Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze, Stavební fakulty Vysokého učení technického (VUT) v Brně a Ústav teoretické a aplikované mechaniky (ÚTAM) Akademie věd České republiky. Výstavní prezentace projektu v prostorách Galerie NTK se mohla uskutečnit díky spolupráci s Národní technickou knihovnou v Praze a díky podpoře dalších spolupracujících subjektů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *