Artalk.cz

Galéria mesta Bratislavy predstavuje Radu GMB

Galéria mesta Bratislavy predstavuje Radu GMB

Galéria mesta Bratislavy založila Radu GMB S cieľom skvalitňovania činnosti a v záujme tvorby vzťahu s novými publikami Galéria mesta Bratislavy založila galerijnú radu. Rada GMB je externý poradný orgán štatutára GMB najmä v oblasti koncepcie rozvoja galérie.

„Našim zámerom je smerovať GMB ako mestskú kultúrnu inštitúciu k väčšej otvorenosti, aktuálnosti a intenzívnejšiemu a najmä dlhodobému vzťahu s verejnosťou. Prioritami sú odbornosť a dostupnosť s dôrazom na atraktívne formy vzdelávania.“ Približuje novú koncepciu rozvoja riaditeľka GMB Katarína Trnovská.

Rada GMB je zostavená z rešpektovaných autorít primárne z radov odbornej verejnosti. Kolektívny poradný orgán tvorí sedem členov z toho dvaja historici umenia, jeden kurátor súčasného vizuálneho umenia, jeden nezávislý umelec, jeden architekt resp. dizajnér, jeden odborník z oblasti digitálnych služieb a jeden zástupca neziskového sektoru zameraného na etické správanie podnikateľskej komunity.

Menovaní členovia a členky na funkčné obdobie rokov 2020 – 2023:

Milena Bartlová /CZ/ – historička výtvarného umenia, Katedra teorie a dějin umění UMPRUM v Prahe

Michal Čudrnák /SK/ – vedúci oddelenia digitálnych zbierok a služieb lab.SNG

Lucia Gavulová /SK/ – kurátorka súčasného umenia, riaditeľka Ceny Oskára Čepana

Ondrej Chrobák /CZ/ – historik výtvarného umenia, hl. kurátor Moravskej galerie v Brne

Martin Jančok /SK/ – architekt, zakladateľ ateliéru PLURAL

Lucia Tkáčová /SK/ – nezávislá umelkyňa

Ľubica Vandáková /SK/ – predsedníčka predstavenstva združenia Slovak Compliance Circle

Menovaní členovia a členky Rady GMB podporia tvorbu dobrého mena GMB a prispejú k utváraniu priaznivých podmienok pre spoluprácu GMB s vybranými strategickými partnermi na Slovensku a v zahraničí. V kompetencii Rady GMB je aj predkladanie podnetov a návrhov v oblasti programovej dramaturgie, viaczdrojového financovania či marketingovej komunikácie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *