Artalk.cz

do 26. 7. 2020 / KHB: Voľná pracovná pozícia: „Kurátor/ka“

KHB: Voľná pracovná pozícia: „Kurátor/ka“ / Kunsthalle Bratislava / do 26. 7. 2020

Štátna príspevková organizácia Kunsthalle Bratislava hľadá do tímu nového kolegu / novú kolegyňu na pracovnú pozíciu: Kurátor/ka

Náplň práce:

–   tvorí a implementuje komplexnú koncepciu výstavných činností KHB v rámci priestorov Kunsthalle LAB a Kunsthalle EXT; ako kurátor/ka samostatne navrhuje a realizuje výstavné projekty vo vlastnej kurátorskej koncepcii, zároveň iniciatívne vyhľadáva a navrhuje projekty realizované v externej spolupráci (externí kurátori, organizácie, partneri a pod.);

–   zodpovedá za kvalitu, prípravu, časový harmonogram a plnenie výstavného plánu v rámci priestorov Kunsthalle LAB a Kunsthalle EXT;

–   metodicky, komunikačne a organizačne usmerňuje externých kurátorov, umelcov a ďalšie subjekty participujúce na výstavnom programe zverených priestorov, zodpovedá za ich oslovenie, výber, komunikáciu a ďalšiu koordináciu ich pracovných úloh;

–   všetky výstavy v rámci Kunsthalle LAB a Kunsthalle EXT zabezpečuje po koncepčnej, komunikačnej, organizačnej a postprodukčnej stránke (vedie aktívnu komunikáciu s partnermi, zabezpečuje ich účasť a súčinnosť pri realizácii, uvádza výstavy na vernisážach, koordinuje tiež zabezpečenie priestoru a jeho technického vybavenia, zabezpečuje a systematicky archivuje foto- a video-dokumentáciu zverených aktivít, atď.);

–   ku všetkým výstavám v rámci týchto priestorov zhromažďuje textové a obrazové podklady, zodpovedá za úplné a včasné poskytnutie odborných podkladov ostatným oddeleniam KHB, schvaľuje finálne návrhy všetkých súvisiacich odborných a propagačných materiálov (pozvánky, plagáty, brožúry, polepy, tlačové správy, popisky k dielam, atď.);

–   zabezpečuje bežnú administratívu (zmluvy o dielo, výpožičné a licenčné zmluvy, objednávky a pod.) a dennú agendu súvisiacu s realizáciou výstavných projektov Kunsthalle LAB a Kunsthalle EXT;

–   samostatne zabezpečuje doplnkový fundraising výstavných činností Kunsthalle LAB a Kunsthalle EXT (vyhľadáva, píše a podáva granty, iniciatívne vyhľadáva sponzorov resp. partnerov projektov, aktívne sa podieľa na súvisiacich marketingových aktivitách a pod.);

–   zodpovedá za aktuálnosť a úplnosť informácií o výstavných činnostiach Kunsthalle LAB a Kunsthalle EXT na webovom sídle organizácie, aktívne ich kontroluje, zabezpečuje ich priebežné korektúry, zadáva ich doplnenie či odstránenie a pod.;

–   vykonáva ďalšiu samostatnú odbornú činnosť: pripravuje autorské odborné texty k výstavám a všeobecne k činnosti KHB, zúčastňuje sa na umenovedných sympóziách, seminároch a konferenciách, spolupracuje na riešení vedecko-výskumných úloh v rámci svojej odbornosti, poskytuje odborné sprievody významným návštevám na výstavách KHB, navonok reprezentuje organizáciu v domácom a tiež zahraničnom prostredí;

–   podieľa sa na ostatných činnostiach príslušného oddelenia – poskytuje súčinnosť najmä pri realizácii veľkých výstavných projektov, podieľa sa na edičných a vzdelávacích projektoch, podľa potreby zabezpečuje komunikačnú, organizačnú a tiež administratívnu súčinnosť.

Druh pracovného pomeru:

plný úväzok

Mzdové podmienky:

1.000,- € (brutto)

Termín nástupu:

1. september 2020

Miesto výkonu práce:

Námestie SNP 12, Bratislava

Požiadavky:

–   vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (dejiny umenia, estetika, kurátorské štúdiá, a i.),

–   aktívny prehľad v súčasnom slovenskom a stredoeurópskom vizuálnom umení,

–   aktívne kontakty v rámci domácej aj zahraničnej umeleckej scény,

–   anglický jazyk plynule slovom aj písmom,

–   manažérske zručnosti, schopnosť kooperácie a tímovej práce,

–   výborné komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie,

–   vítaná je prax v organizáciách štátnej alebo mestskej správy,

Benefity:

–   kancelária v centre Bratislavy

–   služobný mobilný telefón

–   stravné lístky

–   pružný pracovný čas

–   práca v prestížnej kultúrnej inštitúcii

–   možnosti osobného rastu a rozvoja

V prípade záujmu nám zašlite do 26. 7. 2020 (vrátane) nasledujúce podklady: 

  1. štruktúrovaný životopis (s dôrazom na prax v oblasti súčasného vizuálneho umenia),
  2. návrh strednodobej koncepcie výstavných priestorov Kunsthalle LAB a Kunsthalle EXT (celkový rozsah max. 5 normostrán),
  3. min. 2 písomné referencie z predchádzajúcich zamestnaní, riešených projektov, štúdií alebo pod.,
  4. motivačný list.

Kontakt:

info@kunsthallebratislava.sk

+421 2 2047 6263

Súvisiace linky:

  • Webové sídlo organizácie:

www.kunsthallebratislava.sk

  • Organizačný poriadok KHB:

https://kunsthallebratislava.sk/sites/default/files/organizacny_poriadok_khb_2020_0.pdf

  • Pracovný poriadok KHB:

https://kunsthallebratislava.sk/sites/default/files/pracovny_poriadok_khb.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *